Μπορείτε να αποθηκεύσετε το pdf αρχείο με τις μεταβατικές διατάξεις από εδώ

 

Μεταβατικές διατάξεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ)

του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

 

Όλοι οι φοιτητές εντάσσονται στον ΝΠΣ ανεξαρτήτως από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα και παίρνουν πτυχίο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΝΠΣ. Συγκεκριμένα κάθε φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει:

·         να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 39 συνολικά πλήρη μαθήματα του παλαιού (ΠΠΣ), αναθεωρημένου(ΑΠΣ) ή του νέου (ΝΠΣ)

·         να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες από όλα τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς

·         να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή Εργασία

 Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα του ΝΠΣ από το εξάμηνο στο οποίο εντάσσονται. Εάν οφείλουν μαθήματα από το ΠΠΣ ή το ΑΠΣ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που είχαν μέχρι το εξάμηνο ένταξης τους, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα αντίστοιχα μαθήματα του ΝΠΣ, Ειδικότερα για τα μαθήματα :

·         Μηχανική ΙΙ (Θ & Ε) το οποίο μεταφέρθηκε από το 3ο στο 2ο εξάμηνο του ΝΠΣ και

·         Θερμοδυναμική (Θ) το οποίο μεταφέρθηκε από το 5ο στο 3ο εξάμηνο του ΝΠΣ,

υποχρεούνται όλοι οι φοιτητές, εφόσον δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα μαθήματα, να τα δηλώσουν στο ΝΠΣ, καθότι αποτελούν μαθήματα βασικών και προ απαιτούμενων γνώσεων για μετέπειτα γνωστικά πεδία. 

Όλα τα πλήρη μαθήματα (Θ & Ε) στα οποία οι φοιτητές έχουν εξετασθεί επιτυχώς με το ΠΠΣ ή το ΑΠΣ, μεταφέρονται στο ΝΠΣ, με τις πιστωτικές μονάδες που είχαν συσσωρεύσει οι φοιτητές την περίοδο που εξετάστηκαν επιτυχώς.

 

Εάν ένας φοιτητής οφείλει μόνο το μισό μάθημα (θεωρία ή εργαστήριο) σ’ εάν μεικτό μάθημα, θα μεταφέρεται το μισό μάθημα(θεωρία ή εργαστήριο) στο ΝΠΣ (εφόσον υπάρχει αντίστοιχο του) με τις πιστωτικές μονάδες του ΝΠΣ και τον βαθμό που κατοχύρωσε στο ΠΠΣ ή στο ΑΠΣ.

 

Ειδικότερα όταν πρόκειται για μεικτό μάθημα, που αποτελείται από θεωρία και εργαστήριο, ισχύουν τα ακόλουθα :

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία του μαθήματος στο ΠΠΣ ή στο ΑΠΣ και οφείλει το εργαστήριο, εξετάζεται μόνο στο αντίστοιχο εργαστήριο του μαθήματος στο ΝΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες της θεωρίας αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες της θεωρίας του μαθήματος όπως έχουν κατανεμηθεί στο ΝΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες του εργαστηρίου αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες του εργαστηρίου του μαθήματος όπως έχουν κατανεμηθεί στο ΝΠΣ.Η κατοχύρωση της θεωρίας του ΠΠΣ ή του ΑΠΣ και η επιτυχής εξέταση του εργαστηρίου του ΝΠΣ, οδηγεί στο ορισμό του μεικτού μαθήματος ως πλήρες.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο εργαστήριο του μαθήματος και οφείλει την θεωρία, εξετάζεται μόνο στην αντίστοιχη θεωρία του μαθήματος στο ΝΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες του εργαστηρίου αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες του εργαστηρίου του μαθήματος όπως έχουν κατανεμηθεί στο ΝΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες της θεωρίας αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες της θεωρίας του μαθήματος όπως έχουν κατανεμηθεί στο ΝΠΣ. Η κατοχύρωση του εργαστηρίου του ΠΠΣ ή του ΑΠΣ και η επιτυχής εξέταση της θεωρίας του ΝΠΣ, οδηγεί στο ορισμό του μεικτού μαθήματος ως πλήρες.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία του μαθήματος και οφείλει το εργαστήριο, το οποίο όμως καταργείται στο ΝΠΣ, τότε ο φοιτητής δεν εξετάζεται στο εργαστήριο και θεωρείται ότι έχει επιτύχει σ’ ένα πλήρες μάθημα με τις πιστωτικές μονάδες του μαθήματος του ΝΠΣ.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο εργαστήριο του μαθήματος, το οποίο όμως καταργείται στο ΝΠΣ και οφείλει την θεωρία, τότε ο φοιτητής κατοχυρώνει το εργαστήριο και εξετάζεται μόνο στην θεωρία του αντίστοιχου μαθήματος του ΝΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες του εργαστηρίου αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες του μαθήματος όπως είχαν κατανεμηθεί στο ΠΠΣ ή στο ΑΠΣ. Οι πιστωτικές μονάδες της θεωρίας αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες του θεωρητικού μαθήματος όπως έχουν κατανεμηθεί στο ΝΠΣ. Σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης της θεωρίας, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σ’ ένα πλήρες μάθημα.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος, τα οποία όμως καταργούνται στο ΝΠΣ, το μάθημα θεωρείται πλήρες με τις πιστωτικές μονάδες του πλήρες μαθήματος του ΠΠΣ ή του ΑΠΣ.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία του μαθήματος και οφείλει το εργαστήριο, τα οποία όμως καταργούνται στο ΝΠΣ, το μάθημα θεωρείται πλήρες με τις πιστωτικές μονάδες του πλήρες μαθήματος όπως είχαν κατανεμηθεί στο ΠΠΣ ή του ΑΠΣ.

·         Εάν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο εργαστήριο του μαθήματος και οφείλει την θεωρία, τα οποία όμως καταργούνται στο ΝΠΣ, το μάθημα δεν θεωρείται πλήρες, εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, αλλά δεν προσμετράται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού.

 

Εάν οι φοιτητές οφείλουν μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα από το εξάμηνο ένταξης τους ΝΠΣ, πρέπει να δηλώσουν κατά προτεραιότητα εκείνα τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, τα οποία έχουν αντιστοιχηθεί στα μαθήματα του ΠΠΣ ή ΑΠΣ και τα οποία οφείλουν.

 Από την υποχρεωτική δήλωση μαθημάτων (θεωρίας ή εργαστηρίου) προηγούμενων εξαμήνων που οφείλουν, εξαιρούνται:

·         Οι φοιτητές επί πτυχίο,

·         Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα από το τρέχον εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου συμπίπτουν με τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που οφείλουν προηγούμενων εξαμήνων, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που οφείλουν οι φοιτητές, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλωθούν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

 Τα μαθήματα του ΠΠΣ που δεν έχουν αντίστοιχο με το ΝΠΣ, δεν θα προσφέρονται στους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και κατά συνέπεια οι φοιτητές δεν θα έχουν υποχρέωση να τα δηλώσουν.

 Τα μαθήματα αυτά είναι :

 

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Κωδικός

Μάθημα που έχει καταργηθεί

Κατηγορία

Εξάμηνο

ΤΑ0106

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Θ)

Υ

1ο

ΤΑ0203

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (Θ)

Υ

2ο

ΤΑ0203

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (Ε)

Υ

2ο

ΤΑ0206

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ)

Υ

2ο

ΤΑ0301

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θ)

Υ

3ο

ΤΑ0302

ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Ε)

Υ

3ο

ΤΑ0303

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Ε)

Υ

3ο

ΤΑ0406

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ε)

ΕΥ

4ο

ΤΑ0408

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε)

ΕΥ

4ο

ΤΑ0409

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ (Ε)

ΕΥ

4ο

ΤΑ0502

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

5ο

ΤΑ0504

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (Θ)

ΕΥ

5ο

ΤΑ0504

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (Ε)

ΕΥ

5ο

ΤΑ0505

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΗΣ (Θ)

ΕΥ

5ο

ΤΑ0505

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΗΣ (Ε)

ΕΥ

5ο

ΤΑ0603

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Θ)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0603

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0604

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0607

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0608

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0610

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Θ)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0610

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0611

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΤΑ0701

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ)

Υ

7ο

ΤΑ0702

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Ε)

ΕΥ

7ο

ΤΑ0704

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Θ)

ΕΥ

7ο

ΤΑ0704

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Ε)

ΕΥ

7ο

ΤΑ0705

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε)

ΕΥ

7ο

ΤΑ0706

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ (Ε)

ΕΥ

7ο

ΤΑ0707

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Ε)

ΕΥ

7ο

 

Τα μαθήματα του ΑΠΣ που δεν έχουν αντίστοιχο με το ΝΠΣ, δεν θα προσφέρονται στους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και κατά συνέπεια οι φοιτητές δεν θα έχουν υποχρέωση να τα δηλώσουν.

 

Τα μαθήματα αυτά είναι :

 

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Κωδικός

Μάθημα που έχει καταργηθεί

Κατηγορία

Εξάμηνο

 

ΜΤΑ3.1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/Υ (Θ)

Υ

3ο

 

ΜΤΑ4.2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Θ)

Υ

4ο

 

ΜΤΑ5.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

Υ

5ο

 

ΜΤΑ6.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ)

Υ

6ο

 

ΜΤΑ6.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

 

ΜΤΑ7.3

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ)

Υ

7ο

 

ΜΤΑ7.4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ)

Υ

7ο

 

ΜΤΑ7.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Ε)

Υ

7ο

 

ΜΤΑ7.6Η

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ (Ε)

ΕΥ

7ο

 

 

 

Εάν κάποιος φοιτητής, εξαιτίας της κατάργησης ή/και συγχώνευσης ενός αριθμού μαθημάτων, δεν συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό των 39 πλήρων μαθημάτων και των 210 πιστωτικών μονάδων, οφείλει να παρακολουθήσει νέα μαθήματα σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες του ΝΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση σπουδών του ΠΠΣ ή ΑΠΣ που είχε ενταχθεί ο φοιτητής ανάλογα με το έτος εισαγωγής του.

 

Συγκεκριμένα:

 

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2013-2014 και πριν του ΠΠΣ, μπορούν να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα από τα ακόλουθα επιθυμούν ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων:

 

Κατεύθυνση σπουδών Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών

 

 

 

Κατεύθυνση σπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών

 

 

 

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2014-2015 ή 2015-2016ή 2016-2017 του ΑΠΣ, μπορούν να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα από τα ακόλουθα επιθυμούν ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων:

 Κατεύθυνση σπουδών Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών

 


Κατεύθυνση σπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών

 

 

 

Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα από αυτά που χρειάζονται για να συμπληρώσει τα 39 πλήρη μαθήματα και τις 210 πιστωτικές μονάδες, τότε με αίτηση του θα δηλώνει τα μαθήματα αυτά, των οποίων οι βαθμοί θα εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του, αλλά δεν θα προσμετρούνται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου του.

 

Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν τον θεσμό των προαπαιτούμενων μαθημάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.6.5.

  

2.6.5           Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Ποιο είναι το ποσοστό μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;

Με στόχο την ορθολογικότερη οργάνωση των σπουδών, ήδη εφαρμόζεται ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του τμήματος. Εντούτοις η καθιέρωση της μονής εισαγωγής των φοιτητών στα ΤΕΙ και οι επακόλουθες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων, λόγω της ύπαρξης «αλυσίδων μαθημάτων» και της ταυτόχρονης μονής διδασκαλίας όλων των μαθημάτων είχε ως αποτέλεσμα την σχετικά μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη πτυχίου από έναν αριθμό φοιτητών. Επίσης η απουσία «αλυσίδων» σε ορισμένα μαθήματα είχε ως συνέπεια να παρατηρείται υπερπληθυσμός στα μαθήματα αυτά στην αρχή του εξαμήνου, τα οποία στη συνέχεια λόγω έλλειψης προαπαιτούμενων γνώσεων, εγκαταλείπονταν από τους φοιτητές και οδηγούσε στο  να εμφανίζονται μεγάλα ποσοστά αποτυχίας.

 

Για τους λόγους αυτούς στο ΝΠΣ, ο στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα με τη σωστή, από πλευράς ύλης, σειρά. Κατά συνέπεια η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτουμένων μαθημάτων στο ΝΠΣ περιορίζεται στην υποχρέωση κάθε φοιτητή να δηλώνει πρώτα όλα τα μαθήματα που οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα και έπειτα τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου. Σύμφωνα με την υπ. αριθμό 5/26-09-2013- Θέμα 4ο  απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού σπουδών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός δηλουμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, να αντιστοιχεί μέχρι 38 πιστωτικές μονάδες για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

 

Επίσης για την διευκόλυνση της ορθής σειράς παρακολούθησης των μαθημάτων, προτείνεται στους

φοιτητές να προσπαθούν να ακολουθούν τη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων που δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Προτεινόμενη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων

Μαθηματικά ΙΙ

Εισαγωγή στον Αυτόματο έλεγχο

Μηχανική Ι

Μηχανική ΙΙ

Μηχανική Ρευστών

Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής

Θερμοδυναμική

Εμβολοφόροι κινητήρες

Τηλεπικοινωνίες

Συστήματα Επικοινωνίας & Ναυτιλίας α/φων

Ηλεκτρονικά Ι

Ηλεκτρονικά ΙΙ

Μηχανική ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

Αγγλική Γλώσσα

Αγγλική Ορολογία Αεροσκαφών

 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος των προαπαιτούμενων μαθημάτων, θα τεθεί σε ισχύ για όλους τους φοιτητές που εντάσσονται στο 1ο εξάμηνο του ΝΠΣ του τμήματος, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και μετά.  

 

Για τους φοιτητές που βρίσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-18 στο 5ο εξάμηνο και άνω δεν υπάρχει περιορισμός αλυσίδων. Επίσης η αλυσίδα δεν ισχύει εάν ο φοιτητής έχει περάσει την θεωρία (Θ) ή το Εργαστήριο (Ε) του προαπαιτούμενου μαθήματος.


 

Σημειώνεται ότι ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις παραπάνω μεταβατικές διατάξεις, θα εξετάζονται εξατομικευμένα μετά από σχετικό αίτημα του φοιτητή και θα επιλύονται από την Συνέλευση του τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αρχή της ισοτιμίας.

 

Η αντιστοίχιση της ύλης των μαθημάτων του του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) και του ΑΠΣ (Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών) με μαθήματα του ΝΠΣ (Νέου Προγράμματος Σπουδών) και ο τρόπος παρακολούθησης/εξέτασης ανά μάθημα, παρουσιάζεται ακολούθως. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων έγινε κατά κύριο λόγο με βάση την ύλη κάθε μαθήματος και όχι με βάση τις πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά. Στα μαθήματα του ΝΠΣ που έχουν προκύψει  από συγχώνευση της ύλης δύο ή περισσοτέρων μαθημάτων του ΠΠΣ ή του ΑΠΣ, ο διδάσκων του μαθήματος του ΝΠΣ θα εξετάζει τους παλιούς φοιτητές με ξεχωριστά θέματα που αντιστοιχούν στην ύλη του μαθήματος που οφείλουν.

 

Η αντιστοίχιση της ύλης των μαθημάτων του ΠΠΣ(Παλαιού Προγράμματος Σπουδών) με μαθήματα του ΝΠΣ (Νέου Προγράμματος Σπουδών) και ο τρόπος παρακολούθησης/εξέτασης ανά μάθημα, φαίνεται παρακάτω:

 

Έτος εισαγωγής 2013-2014και πριν

 

Μαθήματα 1ου  εξαμήνου ΠΠΣ:

 

Μαθηματικά Ι (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Φυσική (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Φυσική (Ε) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τεχνολογία Υλικών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις

 

Τεχνολογία Υλικών (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις

 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Σχέδιο (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Σχέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) : Το μάθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα  υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική Ρευστών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Ρευστών (Θ) του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική Ρευστών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Ρευστών (Ε) του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μετρολογία(Θ) : Το μάθημα Μετρολογία(Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μετρολογία(Ε) : Το μάθημα Μετρολογία(Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Σχεδίαση με Υπολογιστές (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Σχέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις

 

Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης (Θ) : Το μάθημα Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα  υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ) : Το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μηχανική (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙ (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική (Ε): Το μάθημα Μηχανική (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα  υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ηλεκτρικές Μηχανές (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις

 

Ηλεκτρικές Μηχανές (Ε) : Το μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα  υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Τηλεπικοινωνίες (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αεροπορική Νομοθεσία (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αεροπορική Νομοθεσία (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στην Αεροδυναμική (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αντοχή Υλικών (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αντοχή Υλικών (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Δομή Αεροσκαφών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δομή Αεροσκαφών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Δομή Αεροσκαφών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δομή Αεροσκαφών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Θερμοδυναμική (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Θερμοδυναμική (Ε): Το μάθημα Θερμοδυναμική (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ψηφιακά Συστήματα (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα (Θ)του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ψηφιακά Συστήματα (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα (Ε)του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ): Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Συστήματα Επικοινωνίας και Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Ε): Το μάθημα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοση, Κεραίες (Θ):Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μετάδοση Η/Μ κυμάτων και κεραίες αεροσκαφών του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοση, Κεραίες (Ε): Το μάθημα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοση, Κεραίες (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Μηχανική Πτήσεων (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Πτήσεων (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Συστήματα Αεροσκαφών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Συστήματα Αεροσκαφών (Θ) 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ

 

Συστήματα Αεροσκαφών(Ε): Το μάθημα Συστήματα Αεροσκαφών (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Στοιχεία Μηχανών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Στοιχεία Μηχανών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική Συγκολλήσεων (Θ) : Το μάθημα Μηχανική Συγκολλήσεων (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μηχανική Συγκολλήσεων (Ε) : Το μάθημα Μηχανική Συγκολλήσεων (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μηχανική Ώσης (Θ) : Το μάθημα Μηχανική Ώσης (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μηχανική Ώσης (Ε) : Το μάθημα Μηχανική Ώσης (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος (Θ): Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος (Ε): Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Ε) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών (Θ) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών (Ε) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τεχνολογία Αισθητήρων (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τεχνολογία Αισθητήρων (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

 

Μαθήματα 6ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης αεροσκαφών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης αεροσκαφών (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Εμβολοφόροι Κινητήρες (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εμβολοφόροι Κινητήρες (Θ) του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εμβολοφόροι Κινητήρες (Ε) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εμβολοφόροι Κινητήρες (Ε) του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) : Το μάθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) : Το μάθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Καύσιμα – Λιπαντικά (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Καύσιμα – Λιπαντικά (Θ)  του 3ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Καύσιμα – Λιπαντικά (Ε) : Το μάθημα Καύσιμα – Λιπαντικά (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Σύνθετα Υλικά (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Ηλεκτρικές Μηχανές (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών (Ε) : Το μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μικροκύματα (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Συστήματα Ραντάρ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Μικροκύματα (Ε) : Το μάθημα Μικροκύματα (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Όργανα Αεροσκαφών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Όργανα Αεροσκαφών (Ε) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Μικροϋπολογιστές (Θ) : Το μάθημα Μικροϋπολογιστές (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Μικροϋπολογιστές (Ε) : Το μάθημα Μικροϋπολογιστές (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Συστήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΣυστήματα Επικοινωνίας και Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Συστήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Ε) : Το μάθημα Συστήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Συστήματα Ελέγχου Αεροσκάφους (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

 

Μαθήματα 7ου εξαμήνου ΠΠΣ

 

Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : Το μάθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Στροβιλοκινητήρες (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΣτροβιλοκινητήρες (Θ)του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Στροβιλοκινητήρες (Ε) :Το μάθημα Στροβιλοκινητήρες (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΑρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΑρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Ε) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) : Το μάθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) : Το μάθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής Πτήσεως (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Μηχανική Πτήσεων (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Μηχανική Πτήσεων(Ε) : Το μάθημα Μηχανική Πτήσεων(Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Συστήματα Ραντάρ (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Συστήματα Ραντάρ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Συστήματα Ραντάρ (Ε) : Το μάθημα Συστήματα Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Ε): Το μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Δίκτυα Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δίκτυα Αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Δίκτυα Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών (Ε):Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Δίκτυα Αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Έτος εισαγωγής 2014-2015 ή 2015-2016 ή 2016-2017

 

Μαθήματα 1ου  εξαμήνου ΑΠΣ:

 

Μαθηματικά Ι (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική Ι (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Φυσική (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική Ι (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Φυσική (Ε) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Συστήματα Αεροσκαφών Ι (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εισαγωγή στην Τεχνολογία Αεροσκαφών (Θ) του 1ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Η/Υ και Προγραμματισμός (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αγγλικά Ι (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αγγλική Γλώσσα (Θ) 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ

 

Σχέδιο (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Σχέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ

 

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου ΑΠΣ

 

Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική ΙΙ (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχές Ηλεκτρολογίας (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Φυσική ΙΙ (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αρχές Ηλεκτρολογίας (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αγγλικά ΙΙ (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική Ι (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙ (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου ΑΠΣ

 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Προγραμματισμός Η/Υ(Θ) : Το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Προγραμματισμός Η/Υ(Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΑΠΣ.

 

Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Τηλεπικοινωνίες (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Συστήματα Αεροσκαφών (Θ) του 3ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (Θ): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (Ε): Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

 

Μαθήματα 4ου εξαμήνου ΑΠΣ

 

Μηχανική Ρευστών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Ρευστών (Θ) του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μηχανική Ρευστών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Ρευστών (Ε) του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) : Το μάθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα  υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΑΠΣ.

 

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε)του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ψηφιακά Συστήματα (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα (Θ)του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ψηφιακά Συστήματα (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα (Ε)του 4ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης αεροσκαφών (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

 

Μαθήματα 5ου εξαμήνου ΑΠΣ

 

Τεχνολογία υλικών – Σύνθετα Υλικά (Θ) : Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών (Θ) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών (Ε) : Το μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Ηλεκτρικές Μηχανές Αεροσκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Τεχνολογία Αισθητήρων (Θ) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αισθητήρες και Όργανα αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Θερμοδυναμική (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εισαγωγή στην Αεροδυναμική (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Στοιχεία Μηχανών (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Στοιχεία Μηχανών (Ε) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών – Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δίκτυα Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών – Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών (Ε) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δίκτυα Αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

 

Μαθήματα 6ου εξαμήνου ΑΠΣ

 

Καύσιμα – Λιπαντικά (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Καύσιμα – Λιπαντικά (Θ)  του 3ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : Το μάθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ)  δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου εξαμήνουτου ΝΠΣ.

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών (Ε) : Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου εξαμήνουτου ΝΠΣ.

 

Μηχανική Πτήσεων (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μηχανική Πτήσεων (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Δομή Αεροσκαφών (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Δομή Αεροσκαφών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών (Θ) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

 

Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών (Ε) :Αντιστοιχεί σε μέρος της ύλης του μαθήματος Αεροπορικά Υλικά και Κατεργασίες (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του νέου μαθήματος. Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα όπως καταγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις.

 

Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Διάδοση & Κεραίες (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Μετάδοση Η/Μ κυμάτων και κεραίες αεροσκαφών του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών (Θ) :Όσοι φοιτητές χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΣυστήματα Επικοινωνίας και Ναυτιλίας Αεροσκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών (Ε) : Το μάθημα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ. Σε όσους φοιτητές το έχουν ήδη περάσει, το μάθημα θα προσμετρηθεί στον τελικό τους βαθμό και θα εμφανίζεται στην αναλυτική τους βαθμολογία με τις πιστωτικές μονάδες του ΠΠΣ.

 

 

Μαθήματα 7οεξαμήνου ΑΠΣ

 

Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Θ) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΑρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Ε) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημαΑρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (Ε) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αεροπορική Νομοθεσία (Θ) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Αεροπορική Νομοθεσία (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Αγγλικά ΙΙΙ – Ορολογία (Θ) : Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ – Ορολογία (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ.

 

Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης (Θ) : Το μάθημα Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης (Θ) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ.

 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Θ) :Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Ε) : Το μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (Ε)δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ.

 

Εμβολοφόροι Κινητήρες & Στροβιλοκινητήρες (Θ) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εμβολοφόροι Κινητήρες (Θ) του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Εμβολοφόροι Κινητήρες & Στροβιλοκινητήρες (Ε) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Εμβολοφόροι Κινητήρες (Ε) του 6ουεξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μικροκύματα – Ραντάρ (Θ) : Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στο μάθημα Συστήματα Ραντάρ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Μικροκύματα – Ραντάρ (Ε) : Το μάθημα Μικροκύματα – Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεί στο ΝΠΣ. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες και τον αριθμό μαθημάτων με άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΝΠΣ.

 

Τα μαθήματα, στα οποία οι φοιτητές δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς, θα επαναληφθούν με τους όρους του ΝΠΣ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα αντιστοίχισης :

 

Έτος εισαγωγής 2013-2104 και πριν

Έτος εισαγωγής 2014-2105 ή 2015-2016 ή2016-2017

Έτος εισαγωγής 2017-2018 και μετά

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ)

Κωδικός

Μάθημα

Κατηγορία

Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Κατηγορία

Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Κατηγορία

Εξάμηνο

ΜΤΑ1.1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Θ)

Υ

1o

ΜΤΑ1.1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Θ)

Υ

1o

AE1110T

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Θ)

Υ

1o

ΜΜΤΑ1.2

ΦΥΣΙΚΗ I (Θ) & (Ε)

Υ

1o

ΜΤΑ1.2

ΦΥΣΙΚΗ I (Θ) & (Ε)

Υ

1o

AE1120

ΦΥΣΙΚΗ (Θ) & (Ε)

Υ

1o

ΜΤΑ1.3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι (Θ)

Υ

1o

ΜΤΑ1.3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι (Θ)

Υ

1o

AE1140T

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ)

Υ

1o

ΜΜΤΑ1.4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Θ) & (Ε)

Υ

1o

ΜΤΑ1.4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Θ) & (Ε)

Υ

1o

AE2120

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) & (Ε)

Υ

3o

ΜΤΑ1.5

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ)

Υ

1o

ΜΤΑ1.5

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ)

Υ

1o

AE1150T

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΑ (Θ)

Υ

1o

ΜΤΑ1.6

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Υ

1o

ΜΤΑ1.6

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Υ

1o

AE1240L

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Υ

2o

ΜΤΑ2.1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Θ)

Υ

2o

ΜΤΑ2.1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Θ)

Υ

2o

AE1210T

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Θ)

Υ

2o

ΜΜΤΑ2.2

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε)

Υ

2o

ΜΤΑ2.2

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε)

Υ

2o

AE1230

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (Θ) & (Ε)

Υ

2o

ΜΜΤΑ2.3

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε)

Υ

2o

ΜΤΑ2.3

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε)

Υ

2o

AE2110

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε)

Υ

3o

ΜΤΑ2.4

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ)

Υ

2o

ΜΤΑ2.4

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ)

Υ

2o

AE1250T

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ)

Υ

2o

ΜΤΑ2.5

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ)

Υ

2o

ΜΤΑ2.5

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ)

Υ

2o

AE1130T

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ)

Υ

1o

ΜΤΑ3.1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/Υ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/Υ (Θ)

Υ

3ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ3.2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (Θ) & (Ε)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (Θ) & (Ε)

Υ

3ο

AE1220

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε)

Υ

2ο

ΜΤΑ3.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)

Υ

3ο

AE2130T

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ)

Υ

3ο

AE2150T

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α/ΦΩΝ (Θ)

Υ

3ο

ΜΜΤΑ3.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Θ) & (Ε)

Υ

3ο

ΜΤΑ3.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Θ) & (Ε)

Υ

3ο

AE2250

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΜΤΑ4.1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

AE2220

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Θ)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Θ)

Υ

4ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ4.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

AE3230

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε)

Υ

6ο

ΜΜΤΑ4.4

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.4

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

AE2210

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) & (Ε)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.5

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

4ο

ΜΤΑ4.5

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

4ο

AE3210Τ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ5.1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Θ)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Θ)

Υ

5ο

AE3120Τ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (Θ)

Υ

5ο

ΜΜΤΑ5.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

5ο

AE2230T

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Θ)

Υ

4ο

ΜΜΤΑ5.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Ε)

Υ

5ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΤΑ5.3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (Θ)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (Θ)

Υ

5ο

AE3210Τ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ5.4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θ)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θ)

Υ

5ο

AE2140T

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ5.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θ)

Υ

5ο

ΜΤΑ5.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θ)

Υ

5ο

AE3130Τ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (Θ)

Υ

5ο

ΜΜΤΑ5.6Δ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

5ο

ΜΤΑ5.6Δ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

5ο

AE3110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

5ο

ΜΜΤΑ5.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

5ο

ΜΤΑ5.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

5ο

AE3260

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.1

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.1

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Θ)

Υ

6ο

AE2160T

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Θ)

Υ

3ο

ΜΤΑ6.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ)

Υ

6ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ6.3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

6ο

AE3150

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Θ) & (Ε)

Υ

5ο

ΜΤΑ6.4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (Θ)

Υ

6ο

AE3220Τ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (Θ)

Υ

6ο

ΜΤΑ6.5Δ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

ΕΥ

6ο

ΜΤΑ6.5Δ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

ΕΥ

6ο

AE3140Τ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

5ο

ΜΜΤΑ6.6Δ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

6ο

ΜΤΑ6.6Δ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

6ο

AE3120

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (Θ) & (Ε)

Υ

5ο

ΜΤΑ6.5Η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ)

ΕΥ

6ο

ΜΤΑ6.5Η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ)

ΕΥ

6ο

AE4120Τ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ & ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ)

Υ

7ο

ΜΜΤΑ6.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Θ)

ΕΥ

6ο

ΜΤΑ6.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Θ)

ΕΥ

6ο

AE3250Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Θ)

Υ

6ο

ΜΜΤΑ6.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

ΜΤΑ6.6Η

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/ΦΩΝ (Ε)

ΕΥ

6ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ7.1

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.1

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

7ο

AE4110

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.2

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Θ)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.2

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Θ)

Υ

7ο

AE1260T

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Θ)

Υ

2ο

ΜΤΑ7.3

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.3

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ)

Υ

7ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΤΑ7.4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ)

Υ

7ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ7.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Θ)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Θ)

Υ

7ο

AE4130Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Θ)

Υ

7ο

ΜΜΤΑ7.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Ε)

Υ

7ο

ΜΤΑ7.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (Ε)

Υ

7ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΜΤΑ7.6Δ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

7ο

ΜΤΑ7.6Δ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Θ) & (Ε)

ΕΥ

7ο

AE3240

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Θ) & (Ε)

Υ

6ο

ΜΜΤΑ7.6Η

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ (Θ)

ΕΥ

7ο

ΜΤΑ7.6Η

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ (Θ)

ΕΥ

7ο

AE4161Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ (Θ)

ΕΥ

7ο

ΜΜΤΑ7.6Η

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ (Ε)

ΕΥ

7ο

ΜΤΑ7.6Η

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ (Ε)

ΕΥ

7ο

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

   

ΜΤΑ8.1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υ

8ο

ΜΤΑ8.1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υ

8ο

ΑΕ4210

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υ

8ο

ΜΤΑ8.2

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

8ο

ΜΤΑ8.2

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

8ο

ΑΕ4220

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

8ο

 


 

Ειδικότερα για τους φοιτητές που είχαν ενταχθεί στο ΠΠΣ και παρακολούθησαν μαθήματα του ΑΠΣ, τα μαθήματα του ΠΠΣ που συγχωνεύτηκαν στο ΑΠΣ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, θεωρούνται κατοχυρωμένα, εφόσον ο φοιτητής έχει επιτύχει στις εξετάσεις του συγχωνευμένου μαθήματος του ΑΠΣ :

 

 

Μάθημα Ι του ΠΠΣ

Μάθημα ΙΙ του ΠΠΣ

Σύμπτυξη στο μάθημα του ΑΠΣ

Τεχνολογία Υλικών (1ου εξαμήνου)

Υ

Σύνθετα Υλικά (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Τεχνολογία Υλικών-Σύνθετα Υλικά (5ου εξαμήνου)

Υ

Ηλεκτρικές Μηχανές (3ου εξαμήνου)

Υ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα α/φων (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα- Ηλεκτρικές Μηχανές α/φων (5ου εξαμήνου)

Υ

Τοπικά Δίκτυα α/φων (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών – Τοπικά Δίκτυα α/φων (5ου εξαμήνου)

ΕΥ

Ηλεκτρονικά Ισχύος (5ου εξαμήνου)

ΕΥ

Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών (5ου εξαμήνου)

ΕΥ

Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών (6ου εξαμήνου)

Υ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (4ου εξαμήνου)

ΕΥ

Συστήματα Επικοινωνίας & Ναυτιλίας α/φων (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνίας α/φων (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Μικροκύματα (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Συστήματα Ραντάρ (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Μικροκύματα – Ραντάρ (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Εμβολοφόροι Κινητήρες (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Στροβιλοκινητήρες (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Εμβολοφόροι – Στροβιλοκινητήρες (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Συστήματα Ελέγχου α/φους (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήσεως (7ου εξαμήνου)

Υ

Τεχνολογία Αισθητήρων (5ου εξαμήνου)

ΕΥ

Μικροϋπολογιστές (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Τεχνολογία Αισθητήρων (5ου εξαμήνου)

Υ

Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης α/φων (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Όργανα α/φων (6ου εξαμήνου)

ΕΥ

Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης α/φων (4ου εξαμήνου)

Υ

Σχέδιο (1ου εξαμήνου)

Υ

Σχεδίαση με Υπολογιστές (2ου εξαμήνου)

Υ

Σχέδιο (1ου εξαμήνου)

Υ

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (3ου εξαμήνου)

ΕΥ

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (3ου εξαμήνου)

ΕΥ

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά (3ου εξαμήνου)

Υ

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (4ου εξαμήνου)

Υ

Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος (5ου εξαμήνου)

ΕΥ

Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (4ου εξαμήνου)

Υ

Μηχανική Πτήσεων (5ου εξαμήνου)

Υ

Ειδικά κεφάλαια Μηχανικής Πτήσεων (7ου εξαμήνου)

ΕΥ

Μηχανική Πτήσεων (6ου εξαμήνου)

Υ

 

 

Επίσης για τους φοιτητές που είχαν ενταχθεί στο ΠΠΣ και παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε μαθήματα του ΑΠΣ, τα μαθήματα αυτά του ΑΠΣ λαμβάνονται υπόψη τόσο ως προς τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που είχαν στο ΑΠΣ, όσο και ως προς τον αριθμό των πλήρων μαθημάτων.

 

Υπολογισμός Βαθμού (Β) πτυχίου

 

Υπολογισμός βαθμού φοιτητών που οφείλουν μόνο Πτυχιακή Εργασία – Πρακτική Άσκηση

Ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων που έχουν περαστεί με το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ), υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο που ίσχυε στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών:

 

 

όπου  και  οι  πιστωτικές μονάδες και ο βαθμός του i μαθήματος αντίστοιχα.

 

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου φοιτητών έτους εισαγωγής 2013-2014 και πριν

 

Ο βαθμός πτυχίου των φοιτητώνπου είχαν εισαχθεί με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ), υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο που ίσχυε στις μεταβατικές διατάξεις του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών (ΑΠΣ):

 

 

 

όπου

οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το κάθε πλήρες μεικτό i μάθημα στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη θεωρία ή το εργαστήριο, όταν η θεωρία ή το εργαστήριο εξετάζονται επιτυχώς με βαθμό

 οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το κάθε απλό j μάθημα (θεωρία ή εργαστήριο) , όταν αυτό εξετάζεται επιτυχώς με βαθμό 

 

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου φοιτητών έτους εισαγωγής 2014-2015 ή 2015-2016 ή 2016-2017

 

Ο βαθμός πτυχίου των φοιτητών που είχαν εισαχθεί με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ), υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο που ίσχυε στις μεταβατικές διατάξεις του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών (ΑΠΣ):

 

 

 

όπου

  οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το i θεωρητικό μάθημα όταν εξετάζεται επιτυχώς με βαθμό

 οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το j εργαστηριακό μάθημα όταν εξετάζεται επιτυχώς με βαθμό

 

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου φοιτητών έτους εισαγωγής 2017-2018 και μετά

 

Ο βαθμός πτυχίου των φοιτητών που εισάγονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ) και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ), υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

 

 

 όπου

  οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το i θεωρητικό μάθημα όταν εξετάζεται επιτυχώς με βαθμό

  οι πιστωτικές μονάδες πού έχει το j εργαστηριακό μάθημα όταν εξετάζεται επιτυχώς με βαθμό