Αναρτήθηκαν οδηγίες στο

https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/LABGU341/odigies.pdf