ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η ύλη του μαθήματος Αεροπορική Νομοθεσία είναι η κάτωθι:

 

 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Ο ρόλος του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. Απαιτήσεις Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών: σχέση μεταξύ Κανονισμών ΕASA-66, EASA-145, EASA-147. Σχέση με άλλες Αεροπορικές Αρχές.
 • Ανάλυση της σχετικής με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ νομοθετικής ύλης. Επεξηγήσεις όρων - Εξετάσεις– Διάκριση πτυχίων προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού
 • Κανονισμός 1321/2014 της Ε.Ε. Part 66
 • Ανάλυση της σχετικής με την Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων νομοθετικής ύλης. Επεξηγήσεις όρων (ενδεικτικά: Εργατικό ατύχημα, Κίνδυνοι, Επικινδυνότητα, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός εργασίας, Μελέτη εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ κλπ.). Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων -Υποχρεώσεις εργοδοτών, υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων.
 • Αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς την εργασιακή υγιεινή & ασφάλεια του προσωπικού εδάφους.  Θόρυβος - Μικροκλίμα - Φωτισμός - Ηλεκτρισμός – Ενεργητική & Παθητική Πυροπροστασία. Χημικοί Παράγοντες – Θερμές Εργασίες - Συγκολλήσεις & κοπές μετάλλων – Αποθήκευση Υλικών. Εργασίες σε Ύψη – Ανυψωτικά μηχανήματα – Κίνηση Οχημάτων - Επικίνδυνα φορτία - Μη ιοντίζουσες Ακτινοβολίες. Κατηγοριοποίηση Σημάτων – Πρότυπα και Οδηγίες Εργασίας – Ορθές Εργασιακές Πρακτικές– Ενημέρωση & Εκπαίδευση προσωπικού.

 

 

Η ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στην Αεροδυναμική είναι η κάτωθι:

 

 • Εισαγωγή στην Αεροδυναμική
 • Εισαγωγικές έννοιες στην Αεροδυναμική – Ιδανική ροή - Βασικές εξισώσεις ασυμπίεστης ροής
 • Βασικές εξισώσεις συμπιεστής ροής
 • Θεωρία του οριακού στρώματος
 • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά αεροσκάφους
 • Αεροτομές NACA
 • Αεροδυναμικές δυνάμεις και ροπές
 • Αεροσήραγγες           

 

 

 

 

 

 

 

Η ύλη του μαθήματος Συστήματα Αεροσκαφών Ι είναι η κάτωθι:

 

 • Βασικές αρχές της ατμόσφαιρας. Πρότυπες και μη πρότυπες ατμόσφαιρες.
 • Βασικά μεγέθη και ιδιότητες των ρευστών
 • Υδροστατική- Αεροστατική
 • Εξίσωση της συνέχειας
 • Δυναμική πίεση και εξίσωση Bernoulli
 • Καθορισμός συστημάτων αναφοράς.
 • Δυνάμεις και ροπές. Αντωση και Οπισθέλκουσα.
 • Γεωμετρία πτέρυγας και αεροτομές.
 • Αεροτομές NACA.
 • Υποηχητικές, διηχητικές και υπερηχητικές ροές. Αριθμός Mach.
 • Διαμόρφωση Αεροσκάφους.
 • Φάσεις πτήσης.
 • Εμβέλεια και Αυτονομία αεροσκάφους.

 

 

Η ύλη του μαθήματος Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ είναι η κάτωθι:

 

 • Υδραυλικά συστήματα. Αρχή λειτουργίας υδραυλικού συστήματος, υδραυλικά δίκτυα. Υδραυλικά υγρά. Μονάδες υδραυλικού συστήματος, δεξαμενές, φίλτρα, αντλίες, βαλβίδες, βαλβίδες ελέγχου πιέσης, συσσωρευτές.
 • Πνευματικά συστήματα. Αρχή λειτουργίας και δομή. Εξαρτήματα πνευματικού δικτύου, αντλίες , φίλτρα αέρος, βαλβίδες ρύθμισης πίεσης.
 • Σύστημα συμπίεσης - κλιματισμού - οξυγόνου. Σύστημα οξυγόνου αεροσκάφους, τύποι οξυγόνου, τύποι ρυθμιστών. Μάσκες οξυγόνου. Σωληνώσεις, βαλβίδες, συστήματα ροής. Πλήρωση οξυγόνου. Σύστημα συμπίεσης, πηγές πίεσης. Θέρμανση, τρόποι παραγωγής θερμότητας, αερισμός, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας. Σύστημα κλιματισμού, αρχές ψύξης. Εξαρτήματα συστήματος θέρμανσης - ψύξης- συμπίεσης.
 • Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Τύποι καυσίμου, δεξαμενές καυσίμου, δίκτυο και σωληνώσεις, βαλβίδες, αντλίες, φίλτρα, θερμαντήρες.
 • Σύστημα ελέγχου πάγου και βροχής. Προβλήματα, μέθοδοι αντιμετώπισης πάγου, συστήματα εξουδετέρωσης βροχής.
 • Βοηθητική μονάδα ισχύος.
 • Συστήματα ελέγχου πτήσης. Συστήματα κίνησης επιφανειών ελέγχου, συρματόσχοινα και τροχαλίες, υδραυλικό σύστημα, ηλεκτρικό σύστημα. Μηχανισμοί κίνησης επιφανειών ελέγχου, συνδετήρες και ατέρμονοι κοχλίες. Επιφάνειες άντωσης, flaps, συστήματα χείλους προσβολής. Σκέλη. Κατηγορίες σκελών. Ευθυγράμμιση τροχών. Κατεύθυνση σκελών και συστήματα απορρόφησης κραδασμών. Δομή τροχών, έλεγχος τροχών. Συστήματα πέδησης, συστήματα μονού και πολλαπλών δίσκων. Αντιολισθητικό σύστημα. Ελαστικά, δομή ελαστικών, έλεγχος και συντήρηση ελαστικών.