Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται να απασχολήσει μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 7,  Ν. 4386/2016 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1.      Αεροδυναμική

2.      Μηχανική Ρευστών

3.      Συστήματα πρόωσης ιπταμένων οχημάτων

4.      Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου στην πλοήγηση ιπταμένων οχημάτων

5.      Στοιχεία Μηχανών-Μηχανολογικό σχέδιο

6.      Πειραματική Φυσική

7.      Ψηφιακή σχεδίαση – Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων

8.      Μικροκύματα-Ραντάρ

9.      Αναλογική Σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων – Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·         Βιογραφικό σημείωμα

·         Αντίγραφα πτυχίων

·         Ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις

·         Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας, όπου να αποδεικνύεται η απασχόληση για 2 χρόνια σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού μετά την λήψη του διδακτορικού με αντικείμενο: ερευνητικό/εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο σχετικό με το αντικείμενο. 

και να αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. 34400.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιείται κατά τη πορεία κατάθεσης των αιτήσεων σε φάσεις. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 1η φάση έως και την 30η Δεκεμβρίου 2016.