Τίτλος:  Ηλεκτρονικά Ισχύος & Τηλεπικοινωνίων (Τμ. Δευτέρας 1-3μμ, 3-5μμ, 5-7μμ)

Για την εκπόνηση της εργαστηριακής άσκησης 18, να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω παραμετροποίηση του LTSpice:

α) Για το κύκλωμα RC: 

Η αντίσταση R που θα χρησιμοποιήσετε θα καθοριστεί από τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΜ σας.
Η χωρητικότητα C θα προσδιοριστεί από τη σχέση:  (0.15*R)*0.1μF

 

β) Για το κύκλωμα RLC:

R, C, όπως στο α)

L=0.1mH

 

Η ανάλυση θα γίνει τόσο στο πεδίο της συχνότητας (ac sweep) όσο και στο πεδίο του χρόνου (transient).
Για
την ac ανάλυση, εισάγετε τις παρακάτω τιμές στο LTSpice:
Type of sweep: Decade
Points per decade: 1000

Start frequency: 1
Stop frequency: 1Meg

 

Για την transient ανάλυση, φροντίστε να εμφανίζονται 3 περίοδοι τόσο του σήματος εισόδου όσο και του σήματος εξόδου.

Στο βήμα 11, η αυξομείωση της συχνότητας θα γίνει ως εξής: α) (1-0.2)fc, β) fc, γ) (1+0.2)fc, όπου fc η συχνότητα καμπής. Για κάθε συχνότητα, δημιουργήστε δύο διαγράμματα, όπου στο πρώτο θα εμφανίζονται οι τάσεις εισόδου και εξόδου ενώ στο δεύτερο η φάση του σήματος εξόδου.

 

Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από το εργαστηριακό φυλλάδιο.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος