ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Η κατάταξη των πτυχιούχων στο τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

·        Το άρθρο 15 του ν.3404/2005, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 τ.Α’/17-09-13)

·        Το άρθρο 2 παρ. 2  και το άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. Φ2/121871/Β3 (ΦΕΚ 1517/3-11-2005, τ. Β’) Υπουργικής απόφασης

·        Την υπουργική απόφαση Φ.253.1/85022/Β6 περί καθορισμού του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2014-2015

·        Την απόφαση στο πρακτικό 18/18-9-14 της Συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

Η κατάταξη των υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα γίνει με εξέταση στα μαθήματα Σχέδιο (1ου εξαμήνου), Ηλεκτροτεχνία (2ου εξαμήνου) και Μηχανική (3ου εξαμήνου), για την εισαγωγή των υποψηφίων στο 4ο  εξάμηνο σπουδών,

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 01/11/14 έως 15/11/2014 στη Γραμματεία του τμήματος καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι εξετάσεις  θα γίνουν από 01/12/14 έως 20/12/2014. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων από τη Γραμματεία του τμήματος.