Το εργαστηριακό μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» δεν θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 για τις ομάδες 12.00-14.00 & 14.00-16.00.

 

 

Η διδάσκουσα

Α. Κανάκη