Το μάθημα "ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ" θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα

Ξ. Ζιάννη