Διευκρινίζεται ότι η εξέταση του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» θεωρία

θα γίνει Διαδικτυακά μέσω του συστήματος eclass.teiste. και όχι με φυσική παρουσία.

Η εξέταση θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 17.30-19.00 με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

που θα δοθούν στους εγγεγραμμένους φοιτητές.

Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΟ167»  

στο eclass.teiste με τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη