Πλαίσιο Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Για να ανατεθεί σε σπουδαστή πτυχιακή εργασία, πρέπει αυτός να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων του τμήματος και να φοιτούν στο όγδοο τουλάχιστον εξάμηνο.  Ο σπουδαστής υποβάλει προς τον αρμόδιο Τομέα αίτηση κατοχύρωσης  θέματος πτυχιακής εργασίας. Στην αίτηση υπάρχει δήλωση του επιβλέποντος εκπαιδευτικού ότι αποδέχεται την επίβλεψη.

Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε μέλη Ε.Π. ή Επιστημονικούς Συνεργάτες άλλου Τμήματος μετά από κοινή απόφαση των Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες κλπ., ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας.

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου έτους σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ένα (1) cd. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και Επιστημονικούς Συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές του Τμήματος ή της Σχολής. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές.

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή. Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

Θέματα για Πτυχιακές εργασίες ανακοινώνονται από τους καθηγητές μέσω των ιστοσελίδων που διατηρούν στον ιστοτόπο του Τμήματος ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. ανακοινώσεις του Τμήματος)