(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE4120Τ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

Ασκήσεις πράξης

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://ahatzi.teiste.gr/?page_id=10

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σε ότι αφορά τη θεματική ενότητα της Μετάδοσης Η/Μ κυμάτων, ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών μηχανισμών/φαινομένων ασύρματης διάδοσης των Η/Μ κυμάτων και η μελέτη της δομής της ατμόσφαιρας. Σε ότι αφορά τη θεματική ενότητα των Κεραιών, ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργικής σημασίας των παραμέτρων που γενικά περιγράφουν τις Κεραίες καθώς και η κατανόηση των αρχών λειτουργίας και των σχεδιαστικών ζητημάτων ειδικών τύπων κεραιών που αφορούν τα αεροσκάφη.

 

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

·         αναγνωρίζει και να κατανοεί τους τρόπους διάδοσης των Η/Μ κυμάτων στην ατμόσφαιρα

·         αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των διαφορετικών στρωμάτων της ατμόσφαιρας

·         κατανοεί την συμπεριφορά και την χρήση των διαφόρων τύπων κεραιών και να μπορεί να τους διακρίνει και τους κατηγοριοποιήσει

·         εφαρμόσει τις γνώσεις του ώστε να διεξάγει στοιχειώδεις σχεδιαστικούς υπολογισμούς για ορισμένους βασικούς τύπους κεραιών

·         αναλύει, να συνθέτει σχεδιαστικές λύσεις και να αξιολογεί συγκριτικά το είδος της κεραίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ζεύξης

·         αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι κεραίες των αεροσκαφών

·         εργάζεται μόνος/η του/της ή να συνεργάζεται σε ομάδα, πάνω στην αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων σε θέματα διάδοσης Η/Μ κυμάτων και κεραιών

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Εξισώσεις Maxwell, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ομοιογενές περιβάλλον, εξίσωση κύματος, Επίπεδο κύμα, κατακόρυφα διανύσματα Ε και Η και η εξάρτησή τους από το περιβάλλον

2η Ενότητα: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος Ι

Μορφές διάδοσης, δομή ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, ιονόσφαιρα), κύμα ουρανού, κρίσιμος συχνότητα, μέγιστη εκμεταλλεύσιμη συχνότητα (Maximum Usable Frequency), απόσταση αναπήδησης (skip distance), βέλτιστη συχνότητα λειτουργίας.  

3η Ενότητα: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος ΙΙ

Ανωμαλίες ιονόσφαιρας, μετάδοση πολλαπλών αναπηδήσεων, μετάδοση στο διάστημα, επίδραση σφαιρικότητας της Γης, φαινόμενο κυματοδήγησης .

4η Ενότητα: Κεραίες - Ι

Ακτινοβολία μικρού στοιχείου ρεύματος, ισχύς και αντίσταση ακτινοβολίας, εκπομπή από δίπολο λ/2, εφαρμογή σε κοντές κεραίες, ενεργό μήκος και ύψος ακτινοβολίας, ένταση πεδίου σε σημείο άμεσης εκπομπής, τάση που παράγεται σε κεραία λήψης

5η Ενότητα: Κεραίες - ΙΙ

Χαρακτηριστικά κεραιών, διάγραμμα ακτινοβολίας, απολαβή, κατευθυντική απολαβή, κατευθυντικότητα, απόδοση κεραίας, μετάδοση μεταξύ κεραιών, σύνθετη αντίσταση, πόλωση, ενεργό ύψος, Βασικά στοιχεία γραμμών μεταφοράς, προσαρμογή κεραίας

6η Ενότητα: Διάφορες μορφές κεραιών

Ισοτροπική, Δίπολο μισού μήκους κύματος, Αναδιπλωμένο δίπολο μισού μήκους κύματος, Κατακόρυφη κεραία ενός τετάρτου μήκους κύματος, Σχισμοκεραία (Slot antenna), Κεραία Yagi, Παραβολική κεραία

7η Ενότητα: Πρακτικές κεραίες - Ι

Κεραίες VLF και LF, κεραίες MF και HF

8η Ενότητα: Πρακτικές κεραίες - ΙΙ

Κεραίες V, ρομβικές, κεραίες VHF και UHF

9η Ενότητα: Κεραίες αεροσκαφών Ι

Αυτόματου προσδιορισμού κατεύθυνσης (ADF), υψηλών συχνοτήτων (HF antennas), συστήματος ραδιοφάρου (marker beacon), πολυκατευθυντικού συστήματος πλοήγησης (VOR), εντοπισμού διαδρόμου προσγείωσης (ILS localizer antennas), επικοινωνιών πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF communications), εντοπισμού επείγουσας ανάγκης (ELT), κεραίες πυραύλων και διατάξεις κεραιών τύπου conformal. Βασικά στοιχεία γραμμών μεταφοράς, προσαρμογή κεραίας

10η Ενότητα: Κεραίες αεροσκαφών ΙΙ

Επικοινωνιών πάρα πολύ υψηλών συχνοτήτων (UHF communications), glide slope antennas, DME / TACAN antennas, πομποδέκτη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC transponder antennas), συστήματος GPS, ραδιοϋψομέτρου (radio altimeter antennas), μικροκυματικού συστήματος προσγείωσης (MLS), ραντάρ καιρού (weather radar antennas), δορυφορικής επικοινωνίας (satcom antennas), κεραίες ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Εξειδικευμένο λογισμικό Σχεδίασης Κεραιών

·         Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·         Χρήση διαδικτύου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Ατομικές εργασίες

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με κλειστές σημειώσεις και περιλαμβάνουν:

 

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλών επιλογών

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με σχεδίαση ή/και ανάλυση κεραιών και διάδοσης Η/Μ κυμάτων

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλίο [18548842]: Κεραίες ασύρματες ζεύξεις, Καψάλης Χ., Κωττής Π.

Βιβλίο [50655967]: Κεραίες, 3η Έκδοση, Kraus John. - Marhefka R.

Βιβλίο [14517]: Εισαγωγή στη Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Πακτίτης Σπύρος Α., Νασιόπουλος Αθανάσιος

Βιβλίο [32998396]: Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών, Χατζηευφραιμίδης Αντώνης

Βιβλίο [11213]: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, Ρωμανίδης Ανδρέας Κ.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: