Το Τμήμα διοικείται από την Συνέλευσή του και από τον Πρόεδρο του Τμήματος

Η Συνέλευση απαρτίζεται από τους Καθηγητές του Τμήματος, ένα μέλος από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό και έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών

Πρόεδρος του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 ως 31/8/2020 είναι ο καθηγητής K. Kουρουμπάς

Στο Τμήμα υπάρχουν δύο Τομείς στους οποίους είναι ενταγμένοι οι Καθηγητές του Τμήματος: Ο Τομέας ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  και ο Τομέας ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ