Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έχει γενική εστίαση και ως στόχο να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους φοιτητές του σ’ όλο το φάσμα των σύγχρονων τομέων της επιστήμης των Αεροσκαφών και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα των συστημάτων αεροσκαφών, των κινητήρων, της δομής, των υλικών, της αεροδυναμικής, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών, των αρχών σχεδιασμού και πτήσης αεροσκαφών, καθώς και της αεροπορικής νομοθεσίας και του ανθρώπινου παράγοντα.

Η αντίληψη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος για τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος σπουδών αποτυπώνεται στην απόφαση του για το σχέδιο επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.

Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

οι απόφοιτοι θα :

·         Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο της τεχνολογίας των αεροσκαφών

·         Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τη γνώση που απέκτησαν, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα, ήθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους

·         Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία εντός του γνωστικού τους πεδίου, για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα

·         Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.

·         Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

 

οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών, θα είναι σε θέση να :

·         Ελέγχουν, συντηρούν και επισκευάζουν εξαρτήματα ή τμήματα των δομικών στοιχείων και των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών

·         Μελετούν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν διατάξεις, συσκευές και συστήματα των αεροσκαφών

·         Υλοποιούν προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης

·         Ελέγχουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE1110T

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

Υ

ΜΓΥ

3

1

0

4

10

5

 

2

AE1120

ΦΥΣΙΚΗ

Υ

ΜΓΥ

3

1

2

6

14

7

 

3

AE1130T

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Υ

MΓY

3

3

0

6

14

7

 

4

AE1140Τ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΕΥ

3

1

0

4

10

5

 

5

AE1150

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Υ

ΜΓΥ

2

0

3

5

12

6

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

14

6

5

25

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE1210T

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Υ

ΜΓΥ

3

1

0

4

10

5

 

2

AE1220

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

Υ

ΜΓΥ

2

2

2

6

12

6

 

3

AE1230

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Υ

ΜΓΥ

3

1

2

6

14

7

 

4

AE1240L

ΣΧΕΔΙΟ

Υ

ΜΓΥ

0

0

3

3

6

3

 

5

AE1250

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΓΥ

2

0

3

5

12

6

 

6

AE1260T

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υ

ΔΟΝΑ

2

0

0

2

6

3

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

4

10

26

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE2110

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Υ

ΜΓΥ

2

0

2

4

10

5

 

2

AE2120

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υ

ΜΓΥ

3

1

2

6

12

6

 

3

AE2130T

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Υ

ΜΕΥ

3

2

0

5

12

6

 

4

AE2140T

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Y

ΜΕΥ

3

1

0

4

10

5

 

5

AE2150T

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Y

ΜΕ

3

1

0

4

10

5

 

6

AE2160T

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Υ

ΜΕΥ

2

1

0

3

6

3

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

6

4

26

60

30

 
                       

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE2210

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Y

MEY

2

0

2

4

10

5

 

2

AE2220

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Υ

ΜΕΥ

3

2

1

6

14

7

 

3

AE2230T

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Υ

ΜΕΥ

3

1

0

4

10

5

 

4

AE2240

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΕ

2

1

2

5

12

6

 

5

AE2250

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Υ

ΜΕΥ

3

1

2

6

14

7

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

5

7

25

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE3110

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Y

MEY

3

1

2

6

14

7

 

2

AE3120

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Y

ΜΕ

2

0

2

4

10

5

 

3

AE3130Τ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Y

ΜΕΥ

3

1

0

4

10

5

 

4

AE3140

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ

Υ

ΜΕ

2

1

2

5

12

6

 

5

AE3150

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

Υ

ΜΕΥ

3

1

2

6

14

7

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

4

8

25

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE3210

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Y

ΜΕ

2

0

2

4

10

5

 

2

AE3220Τ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

Υ

ΜΕ

2

2

0

4

8

4

 

3

AE3230

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

Y

ΜΕΥ

2

0

2

4

10

5

 

4

AE3240

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Υ

ΜΕ

3

1

2

6

14

7

 

5

AE3250Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΕ

2

1

0

3

8

4

 

6

AE3260

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΕ

2

1

2

5

10

5

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

5

8

26

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE4110

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Y

ΜΕ

3

1

2

6

14

7

 

2

AE4120Τ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Υ

ΜΕ

3

2

0

5

12

6

 

3

AE4130Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

Y

ΜΕ

3

1

0

4

10

5

 

4

AE4140Τ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Υ

ΜΕ

3

1

0

4

10

5

 

5

AE4150Τ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υ

ΔΟΝΑ

2

0

0

2

6

3

 

6

AE4160Τ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΥ

ΜΕ

2

2

0

4

8

4

 

6

AE4161Τ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

ΕΥ

ΜΕ

2

2

0

4

8

4

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

7

2

25

60

30

 
                       

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Κατηγορία

Θ (Ω/Ε)

ΑΠ (Ω/Ε)

Ε  (Ω/Ε)

Σ (Ω/Ε)

ΦΕ

ECTS

 
 

1

AE4210

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Y

ΜΕY

0

0

0

0

20

10

 

2

AE4220

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

ΜΕY

0

0

0

0

40

20

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

0

0

0

0

60

30

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς 39 μαθήματα και να ολοκληρώσουν με επιτυχία την Πτυχιακή τους Άσκηση και την Πρακτική τους Εργασία.  Από το σύνολο των μαθημάτων, 13 μαθήματα είναι γενικού υπόβαθρου, 12 μαθήματα ειδικού υπόβαθρου και 14 μαθήματα ειδίκευσης (13 υποχρεωτικά και 1 υποχρεωτική επιλογή). Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

 

Κατανομή μαθημάτων ανά κατηγορία

Εξάμηνα

Σύνολο μαθημάτων ανά κατηγορία

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

ΜΓΥ

4

5

2

0

0

0

0

11

ΔΟΝΑ

0

1

0

0

0

0

1

2

ΜΕΥ

1

0

3

4

3

1

0

12

ΜΕ

0

0

1

1

2

5

5

14

Σύνολο μαθημάτων

5

6

6

5

5

6

6

39

Ποσοστό μαθημάτων ΜΕΥ & ΜΕ

66,67%

 

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ο στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα με τη σωστή, από πλευράς ύλης, σειρά. Κατά συνέπεια η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτουμένων μαθημάτων στο ΝΠΣ περιορίζεται στην υποχρέωση κάθε φοιτητή να δηλώνει πρώτα όλα τα μαθήματα που οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα και έπειτα τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου. Σύμφωνα με την υπ. αριθμό 5/26-09-2013- Θέμα 4ο  απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού σπουδών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός δηλουμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, να αντιστοιχεί μέχρι 38 πιστωτικές μονάδες για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

Επίσης για την διευκόλυνση της ορθής σειράς παρακολούθησης των μαθημάτων, προτείνεται στους φοιτητές να προσπαθούν να ακολουθούν τη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων που δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Προτεινόμενη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων

Μαθηματικά ΙΙ

Εισαγωγή στον Αυτόματο έλεγχο

Μηχανική Ι

Μηχανική ΙΙ

Μηχανική Ρευστών

Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής

Θερμοδυναμική

Εμβολοφόροι κινητήρες

Τηλεπικοινωνίες

Συστήματα Επικοινωνίας & Ναυτιλίας α/φων

Ηλεκτρονικά Ι

Ηλεκτρονικά ΙΙ

Μηχανική ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

Αγγλική Γλώσσα

Αγγλική Ορολογία Αεροσκαφών