ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE4150Τ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΔΟΝΑ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στην κατανόηση της έννοιας του ανθρώπινου παράγοντα ως βασικό στοιχείο εργασιακής ασφάλειας και στις αρχές και τις μεθοδολογίες εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, τα οποία οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και ταυτόχρονα - σε ένα ευρύτερο πλαίσιο - να επηρεάζεται θετικά η επιχείρηση και το κοινωνικό σύνολο.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζει το περιεχόμενο του Γνωστικού αντικειμένου 9 του μέρους 66 του κανονισμού 1321/2014 της Ε.Ε.

·         Περιγράφει και να εξηγεί τις αρχές της ασφάλειας και τη μεθοδολογία αναγνώρισης, ανάλυσης, εκτίμησης και διαχείρισης των επαγγελματικών κίνδυνων στον εργασιακό χώρο.

·         Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν  μια μελέτη επικινδυνότητας που να άπτεται θεμάτων ανθρώπινου παράγοντα και εργασιακής ασφάλειας.

·         Συμμετέχει στην εκπόνηση μιας Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΜΕΕΚ) σε εργασιακούς χώρους  για την αεροπορική βιομηχανία.

·         Αναγνωρίζει τους ατομικούς, επιχειρησιακούς και κοινωνικούς παράγοντες που αφορούν στην επαγγελματική δεοντολογία και ηθική και τη συσχέτισή τους με την εργασιακή ασφάλεια.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Εισαγωγή

               Γενικά περί ανθρώπινου παράγοντα  - H ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας. Συμβάντα που αποδίδονται στον ανθρώπινο παράγοντα ή στο ανθρώπινο λάθος. -  Ο νόμος του Murphy

2η Ενότητα: Οι δυνατότητες και τα όρια του ανθρώπινου παράγοντα

 Όραση - Ακοή - Επεξεργασία πληροφοριών - Προσοχή και αντίληψη - Μνήμη - Κλειστοφοβία και πρόσβαση σε χώρους

3η Ενότητα: Κοινωνική Ψυχολογία

Υπευθυνότητα : ατομική και ομαδική - Κίνητρα και αντικίνητρα - Πίεση από τους συναδέλφους - Θέματα "πολιτιστικών διαφορών" - Ομαδική εργασία - Διοίκηση, επίβλεψη και ηγεσία

4η Ενότητα: Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση

Φυσική κατάσταση / Υγεία -  Άγχος: προερχόμενο από την οικογένεια και την εργασία - Πίεση χρόνου και προθεσμίες - Φόρτος εργασίας: υπεραπασχόληση και υποαπασχόληση - Ύπνος και κόπωση, εργασία σε βάρδιες -  Οινοπνευματώδη ποτά, φάρμακα, κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών

5η Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον

Θόρυβος και καπνοί - Φωτισμός -  Κλίμα και θερμοκρασία - Κίνηση και δονήσεις - Εργασιακό περιβάλλον

6η Ενότητα: Εργασίες

Σωματική εργασία -  Επαναλαμβανόμενες εργασίες - Οπτική επιθεώρηση - Σύνθετα συστήματα

7η Ενότητα: Επικοινωνία

Μέσα στην ομάδα και μεταξύ ομάδων - Φύλλα εργασιών και καταγραφή εργασιών. Ενημέρωση και ενημερότητα -  Διάδοση πληροφοριών.

8η Ενότητα: Ανθρώπινο Σφάλμα

Μοντέλα και θεωρίες σφαλμάτων -  Τύποι σφάλματος σε εργασίες συντήρησης - Συνέπειες των σφαλμάτων (πχ ατυχήματα) - Αποφυγή και διαχείριση σφαλμάτων

9η Ενότητα: Απειλές στον Χώρο Εργασίας

Αναγνώριση και αποφυγή των απειλών -  Αντιμετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης

10η Ενότητα: Παράγοντες ασφάλειας

Αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς την εργασιακή υγιεινή & ασφάλεια του προσωπικού εδάφους.  Ηλεκτρισμός – Ενεργητική & Παθητική Πυροπροστασία -  Χημικοί Παράγοντες – Θερμές Εργασίες - Συγκολλήσεις & κοπές μετάλλων – Αποθήκευση Υλικών. Εργασίες σε Ύψη – Ανυψωτικά μηχανήματα – Κίνηση Οχημάτων - Επικίνδυνα φορτία - Μη ιοντίζουσες Ακτινοβολίες - Κατηγοριοποίηση Σημάτων – Πρότυπα και Οδηγίες Εργασίας – Ορθές Εργασιακές Πρακτικές– Ενημέρωση & Εκπαίδευση προσωπικού

11η Ενότητα: Νομοθεσία και Ορολογία

Ανάλυση της σχετικής με την Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων νομοθετικής ύλης - Επεξηγήσεις όρων (ενδεικτικά: Εργατικό ατύχημα, Κίνδυνος, Συμβάν, Επικινδυνότητα, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός εργασίας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ, Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ, Οριακές Τιμές Έκθεσης κλπ) - Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων

12η Ενότητα: Γραπτή εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Σχεδιασμός και σημαντικότητα της διαδικασίας Ανάλυσης των Κινδύνων - Εκτίμηση και Διαχείριση της Επικινδυνότητας των κινδύνων - Μοντέλα ασφαλείας & αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) - Περιεχόμενο και Παραδοτέα της ΜΕΕΚ (ενδεικτικά: λίστα νομοθεσίας και κανονισμών, αναγνώριση & καταγραφή πηγών κινδύνου, ανάλυση κινδύνων, προληπτικά μέτρα ελέγχου, προαπαιτούμενα προγράμματα παρακολούθησης, οδηγίες εκτέλεσης εργασιών, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών, διαχείριση εγγράφων, πλάνα διαφυγής και εκκένωσης, μελέτη μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων, επιθεωρήσεις και εκτίμηση συμμόρφωσης, ενημέρωση & επικοινωνία πληροφοριών, διαβούλευση και συμμετοχή εργαζομένων κλπ)

13η Ενότητα: Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία: βασικές έννοιες, ορισμοί.

Τρόποι δεοντολογικής θεώρησης - Είδη ηθικών θεωριών & κώδικες ηθικών καθηκόντων -  Επίπεδα εφαρμογής της ηθικής (άτομο, εργασιακός χώρος, κοινωνία) - O Νόμος του Gresham -  Παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο και το κοινωνικό σύνολο (ενδεικτικά: τεχνολογική εξέλιξη, διακίνηση ανθρώπων και κεφαλαίου, κουλτούρα, συνθήκες ειρήνης ή πολέμου, επικοινωνία ή απομονωτισμός, γλώσσα και θρησκεία, παγκόσμια ασφάλεια κλπ) -  Υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά, ηθικές αρχές και προκύπτοντα καθήκοντα (ενδεικτικά: σεβασμός της αυτονομίας, πίστη στις δίκαιες συμφωνίες, τιμιότητα και λογική, προώθηση της δικαιοσύνης κλπ) - Επιχειρηματική ηθική (ενδεικτικά: συμμέτοχοι επιχειρήσεων & δέσμευση της διοίκησης, διατυπώσεις αρχών συμπεριφοράς, κανονιστική πειθαρχία, νομική έγκριση και κοινωνικές ευθύνες επιχειρηματικών πρακτικών, δικαιώματα υπαλλήλων, δωροδοκία, αμέλεια, εξαπάτηση, ανήθικές πρακτικές εργασίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων, λογιστική υπευθυνότητα κλπ)

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ομαδική Εργασία

10

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

5

Αυτοτελής Μελέτη

23

Σύνολο Μαθήματος

78

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

 

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Κ. Παπακωνσταντίνου, Χ. Μπελιάς, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - Προστασία Περιβάλλοντος, Εκδ. ROSILI, 2007

·         Krause, Shari Stamford, Aircraft Safety, McGraw-Hill Education - Europe,2003

·         J. Oakley, Virtue Ethics and Professional Roles, Cambridge University Press, 2001

·         Gavriel Salvendy, Handbook of Human Factors and Ergonomics, John Wiley & Sons, Inc. Fourth Edition, 2012