(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1120

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

3

Ασκήσεις πράξεις

1

2

Εργαστήριο

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στο

-        να κατανοήσουν οι φοιτητές θέματα βασικής Φυσικής που απαιτούνται στην ειδικότητά τους

-        να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογικές εφαρμογές 

-        να αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων πράξης και εφαρμογών

-        να αποκτήσουν γνώσεις υποδομής για εξειδικευμένα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν

-        στην κατανόηση του περιεχομένου του θεωρητικού μαθήματος

-        στην εξοικείωση με τα μετρητικά όργανα και την διαδικασία της μέτρησης

-        στην εξοικείωση με την μεθοδολογία εκτέλεσης μετρητικής διαδικασίας

-        στην απόκτηση γνώσεων τεχνικών επεξεργασίας μετρήσεων, γραφικής παράστασης, εξαγωγής αποτελεσμάτων, αξιολόγησης αποτελεσμάτων

-        να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την χρήση προσομοιωτών και Η/Υ

-        να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην σύνταξη τεχνικής και επιστημονικής εργασίας

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Οι φοιτητές παροτρύνονται

-          να προσεγγίζουν εξαρχής την γνώση ως τεχνολόγοι μηχανικοί επιλέγοντας τα κατάλληλα θεωρητικά και εργαστηριακά εργαλεία για να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάσουν εφαρμογές

-          να αποκτησουν ικανότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγηση και κριτική σκέψη

-          να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την διεθνή βιβλιογραφία

-          να εργάζονται ατομικά και ομαδικά

-          να παρουσιάζουν οργανωμένα την εργασία τους και να συντάσουν τεχνικές και επιστημονικές εργασίες

-          να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά την εργασία τους

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Μεγέθη, Μοντέλα, Μετρήσεις, Διανύσματα

Μεγέθη, εξιδανικευμένα μοντέλα, πρότυπα και μονάδες, συστημάτα μονάδων και μετατροπές, ακρίβεια και σημαντικά ψηφία, εκτιμήσεις και τάξεις μεγέθους, διανύσματα και πρόσθεση διανυσμάτων, συνιστώσες διανύσματος, μοναδιαία διανύσματα, γινόμενα διανυσμάτων.

2η Ενότητα: Ύλη

Φύση της ύλης - χημικά στοιχεία, δομή των ατόμων, μορίων. Χημικά μείγματα. Καταστάσεις - στερεά, υγρή και αεριώδης, αλλαγές μεταξύ καταστάσεων. Κρυσταλλική δομή. Κρυσταλλική δομή και ιδιότητες των στερεών.

3η  Ενότητα: Βασικές αρχές κινηματικής

Γραμμική κίνηση σε μία και περισσότερες διαστάσεις: μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση.  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, κίνηση κάτω από σταθερή επιτάχυνση,  κίνηση υπό την επίδραση της βαρύτητας. Ταχύτητα και συντεταγμένη θέσης με ολοκλήρωση, Σχετική ταχύτητα. Κίνηση βλήματος.

4η  Ενότητα: Βασικές αρχές δυναμικής

Μάζα. Δύναμη, αδράνεια,  νόμοι του  Νεύτωνα, εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα, ισορροπία, δυνάμεις τριβής, δυναμική κυκλικής κίνησης, κίνηση σε κατακόρυφο κύκλο.

5η Ενοτητα: Έργο και κινητική ενέργεια

 Έργο, έργο και κινητική  ενέργεια, ισχύς, δυναμική ενέργεια και διατηρητικές δυνάμεις, βαρυτική δυναμική ενέργεια, ελαστική δυναμική ενέργεια, δύναμη και δυναμική ενέργεια,  διατήρηση της ενέργειας. Θερμότητα. Βαθμός απόδοσης. Τριβή: φύση και αποτελέσματα, συντελεστής τριβής (αντίσταση κύλισης).

6η Ενοτητα: Ορμή και ώθηση

Ορμή, διατήρηση της ορμής, μη ελαστικές κρούσεις, ώθηση, κέντρο μάζας, κίνηση του κέντρου μάζας, προώθηση πυραύλων, γυροσκοπικές κινήσεις

7η  Ενότητα: Περιστροφική κίνηση

Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, περιστροφή με σταθερή γωνιακή ειτάχυνση, σχέσεις για την ταχύτητα και την επιτάχυσνη, φυγόκνετρες και κεντρομόλες δυνάμεις, κινητική ενέργεια στην περιστροφική κίνηση, ροπή αδράνειας.

8η  Ενότητα: Δυναμική της περιστροφικής κίνησης

Ροπή, ροπή και γωνιακή επιτάχυνση, περιστροφή γύρω από κινούμενο άξονα, στροφορμή, διατήρηση της στροφορμής, γυροσκόπια.

9η  Ενότητα: Περιοδική κίνηση

Θεμελιώδεις έννοιες,  ενέργεια στην απλή αρμονική κίνηση, εξισώσεις της απλής αρμονικής κίνησης, το απλό εκκρεμές, το φυσικό εκκρεμές, αποσβένουσες ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, συντονισμός.

10η  Ενότητα: Κύματα

Είδη κυμάτων, είδη μηχανικών κυμάτων, περιοδικά κύματα, μαθηματική περιγραφή κύματος, ταχύτητα εγκάρσιου κύματος, ταχύτητα διαμήκους κύματος, ενέργεια κύματος. Αρχή επαλληλίας και συμβολή κυμάτων. Στάσιμα κύματα.

11η  Ενότητα: Ήχος

Ηχητικά κύματα, παραγωγή ήχου, ένταση, βαθμός έντασης, διακροτήματα, φαινόμενο Doppler, κρουστικά κύματα.

12η  Ενότητα:  Αρχές γωμετρικής οπτικής

Φύση φωτός, ταχύτητα φωτός. Ανάκλαση και διάθλαση, ολική ανάκλαση, ανάκλαση σε επίπεδη επιγάνεια, ανάκλαση σε σφαιρική επιφάνεια, διάθλαση, φακοί, 13η Ενότητα: Αρχές ρευστομηχανικής

Πυκνότητα, πίεση ρευστού, άνωση, επιφανειακή  τάση, ροή ρευστών, εξίσωση Bernoulli,  πραγματικά ρευστά. Ειδικό βάρος και πυκνότητα. Ιξώδες, αντίσταση υγρών, αποτελέσματα ροής. Αποτελέσματα συμπιεστότητας στα υγρά. Στατική, δυναμική και συνολική πίεση: Θεώρημα Bernoulli, κώνος διάχυσης(venturi).

14η Ενότητα: Θερμοκρασία, θερμότητα και θερμικές ιδιότητες της ύλης

Θερμοκρασία και θερμική ισορροπια, θερμόμετρα και θερμοκρασιακές κλίμακες, θερμική διαστολή,  θερμοχωρητικότητα, θερμιδομετρία, μηχανισμοί διάδοσης θερμότητας, μοριακές ιδιότητες της ύλης, μοντέλο ιδανικού αερίου,  φάσεις της ύλης.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ.  ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΟΡΔΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 11 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 12 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ JOULE ΚΑΙ CAL

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση βιντεοπροβολέα και Η/Υ στις διαλέξεις

·           Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας

·           Χρήση Η/Υ και εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης στο εργαστήριο

·           Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

110

Εργαστηριακές ασκήσεις

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Γραπτή εξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνει ερωτήματα θεωρίας, ερωτήματα κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων.

 

·         Γραπτές εργασίες στις εργαστηριακές αρκήσεις στην διάρκεια του εξαμήνου.

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. «ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 1», , HALLIDAY, RESNICK, KRANE

2. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΟΜΟΣ», YOUNG HUGH D.

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: