1.            ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1140T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

4

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη γνωσιακή βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι γνώσεις των φοιτητών στα επόμενα εξάμηνα, στα επί μέρους ειδικά μαθήματα του Τμήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Αναγνωρίζει τα συστήματα του αεροσκάφους και να περιγράφει τον ρόλο τους.

·         Έχει γνώση των βασικών αρχών πτήσης, λειτουργίας και ελέγχου του αεροσκάφους.

·         Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της αεροδυναμικής και της πρόωσης  του αεροσκάφους.

·         Διακρίνει τα δομικά στοιχεία του αεροσκάφους.

·         Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη σχετική με επιμέρους θέματα της τεχνολογίας αεροσκαφών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Αεροσκαφών

Αντικείμενο της τεχνολογίας αεροσκαφών - Ιστορία της πτήσης  και του αεροσκάφους - Εξέλιξη της δομής του αεροσκάφους - Κατηγορίες πτητικών μέσων

2η Ενότητα: Φυσική της Ατμόσφαιρας                      

Ατμόσφαιρα - Τυπική Ατμόσφαιρα (International Standard Atmosphere) -Μεταβολή ατμοσφαιρικών μεγεθών ως προς το υψόμετρο - Σχέση μεταξύ γεωμετρικού και γεωδαιτικού ύψους - Όργανα μέτρησης ύψους πτήσης

3η Ενότητα: Βασικές έννοιες μηχανικής ρευστών και ιδιότητες του αέρα

Ορισμός των ρευστών – Ιδιότητες των ρευστών -  Καταστατικές εξισώσεις αερίων – Ενθαλπία  - Εντροπία – Συμπιεστότητα ρευστών - Αρχή της υδροστατικής – Αρχή του Αρχιμήδη – Ασυμπίεστη ροή - Συμπιεστή ροή - Στρωτή ροή - Τυρβώδης ροή - Οριακό στρώμα - Βασικές εξισώσεις ροής ρευστών

4η Ενότητα: Βασικά στοιχεία αεροδυναμικής.

Συστήματα Αναφοράς - Αεροδυναμικές δυνάμεις και ροπές στο αεροσκάφος - Αντωση και οπισθέλκουσα -Κέντρο πίεσης και αεροδυναμικό κέντρο - Βασικές κινήσεις του αεροσκάφους - Χαρακτηριστικά και κατηγοριοποίηση των αεροτομών -  Αριθμός Mach - Υποηχητική Πτήση - Διηχητική Πτήση - Υπερηχητική Πτήση

5η Ενότητα: Μηχανική Πτήσεων

Φάσεις πτήσης - Απογείωση - Ανοδική πορεία  - Ευθεία οριζόντια πτήση -  Καθοδική πορεία - Προσγείωση, Επιδόσεις σκάφους - Εμβέλεια - Αυτονομία - Ευστάθεια και έλεγχος αεροσκάφους - Ελιγμοί -Βασικές αρχές λειτουργίας έλικα

  Ενότητα:  Πρόωση αεροσκάφους

Βασικές αρχές θερμοδυναμικής - Κατηγορίες προωθητικών συστημάτων - Παράμετροι απόδοσης προωθητικών συστημάτων  - Δομική διάταξη και λειτουργία στροβιλοκινητήρων - Κατηγορίες στροβιλοκινητήρων - Περιγραφή λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων

  Ενότητα:  Δομή αεροσκάφους

Βασική Διάκριση των κατασκευών που χρησιμοποιούνται στην σύνθεση της δομής στα αεροσκάφη: Πτέρυγα, άτρακτος, ουραίο τμήμα, κάθετο σταθερό, υπεραντωτικές διατάξεις, διατάξεις ελέγχου πτήσης, σύστημα προσγείωσης - Υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αεροσκαφών -  Φορτία στα δομικά στοιχεία του αεροσκάφους -  Φορτία κατά την πτήση, λόγω επιταχύνσεων, αεροδυναμικά φορτία, διάφορα φορτία - Βασική ανάλυση της λειτουργίας των δομικών στοιχείων

  Ενότητα:  Ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης αεροσκάφους

Όργανα πτήσης, Όργανα ραδιοναυτιλίας, Όργανα κινητήρα και βοηθητικά όργανα

  Ενότητα:  Συστήματα αεροσκάφους

Συστήματα ελέγχου πτήσης  - Ηλεκτρικά, Υδραυλικά, Πνευματικά Συστήματα -  Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, κλιματισμού, αντιπυρικής προστασίας, άνεσης επιβατών - Συστήματα ελέγχου πάγου και βροχής

10η  Ενότητα:  Διαστημική τεχνολογία

Εφαρμογές πτήσης στο διάστημα, Δορυφορικές τροχιές, σταθμοί εδάφους, διαστημόπλοια

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Εξειδικευμένο Λογισμικό

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

40

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης

10

Εκπαιδευτική επίσκεψη

5

Συνέντευξη από ειδικό

5

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

5

Διαδραστική διδασκαλία

5

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

- Ερωτήσεις ανάπτυξης

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση προβλημάτων

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

  • Χ. Γεωργαντοπούλου, Γ. Γεωργαντόπουλος, Β. Παπαβασιλόπουλος, Εφαρμοσμένη Μηχανική πτήσης Αεροσκάφους, Εκδ. Τσιότρας, 2015
  • Γ. Καραγκιόζογλου, Συστήματα Αεροσκαφών, Εκδ. Ζαμπάρας,2009
  • Γ. Καραγκιόζογλου, Αρχές σχεδίασης Αεροσκαφών, Εκδ. Ζαμπάρας,2009
  • Κ. Καρκάνιας, Γ. Γούλιος, Τεχνολογία Αεροσκαφών, Εκδ. ΑΛΦΑ, Τόμος Α, 2003
  • Κ. Καρκάνιας, Γ. Γούλιος, Τεχνολογία Αεροσκαφών, Εκδ. ΑΛΦΑ, Τόμος Β, 2001
  • Ι. Κούλλιας, Γ. Καρακιόζογλου, Στοιχεία Υπολογισμού Κατασκευής και Συντήρησης  Αεροσκαφών, Εκδ. Ζαμπάρα, 2006