(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1150

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1O

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚH ΓΛΩΣΣΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Εργαστήριο

3

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Υπάρχει η δυνατότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Εφόσον η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητο προσόν για έναν πτυχιούχο μηχανικό αεροσκαφών, το μάθημα αποτελεί την βάση για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του στην ξένη γλώσσα και είναι προαπαιτούμενο μάθημα για την παρακολούθηση του μαθήματος της Τεχνικής Ορολογίας Αεροσκαφών. Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν χάσει την επαφή με την γλώσσα, να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, καλύπτοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την πάροδο 3-5 χρόνων από τα μαθητικά τους χρόνια, και να βελτιώσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα τους να επικοινωνούν στοιχειωδώς στην ξένη γλώσσα, προφορικώς και γραπτώς. Παράλληλα με την εκμάθηση της δομής της αγγλικής γλώσσας που είναι ο βασικός στόχος του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν γενικά το λεκτικό τους επίπεδο, μαθαίνοντας νέο λεξιλόγιο, τόσο γενικό όσο και τεχνικό.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

·         Διαβάζει και να κατανοεί απλά κείμενα γενικού αλλά και τεχνικού περιεχομένου και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης.

·         Ακούει και να κατανοεί την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα.

·         Εκφράζεται προφορικά με σωστό και κατανοητό τρόπο και να συνομιλεί γύρω από απλά καθημερινά θέματα.

·         Χειρίζεται σωστά τον γραπτό λόγο στην αγγλική γλώσσα, συντάσσοντας απλά κείμενα σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

              Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

              Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην αγγλική γλώσσα.

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.             Διδασκαλία της δομής της γλώσσας με έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα τα οποία οι φοιτητές δεν χειρίζονται σωστά.  Γίνεται χρήση κειμένων ειδικά διαμορφωμένων για το σκοπό αυτό, με γενικό, τεχνικό, επαγγελματικό κλπ. περιεχόμενο.

2.             Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

              Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις.

              Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων (reading comprehension).

              Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension).

              Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των κειμένων που αναλύθηκαν (speaking).

              Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing).

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

               Απαιτείται χρήση cd player ή Η/Υ για τις ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension)

               Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την ανάρτηση μαθησιακού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μικρές ομάδες φοιτητών

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

1. Τεστ προόδου (40%)

2. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- ασκήσεις κατανόησης κειμένου

- λεξιλογικές ασκήσεις

- σύνταξη κειμένου (έκθεση)

- ασκήσεις γραμματικής

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. The Structure of the English Language in Technical Context, If. Peppa, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2009

2. Σημειώσεις διδάσκουσας