(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1220

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

4

Ασκήσεις πράξης

2

0

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να  αναλύουν τους βασικούς νόμους της αντοχής των υλικών και να εφαρμόζουν τις αρχές των βασικών νόμων της αντοχής υλικών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την διαδικασία συντήρησης και κατασκευής τμημάτων αεροσκάφους.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η  Ενότητα: Βασικές έννοιες αντοχής υλικών. Είδη καταπονήσεων. Είδη φορτίων. Είδη φορέων. Παραδοχές της αντοχής υλικών. Μέθοδος των τομών. Μικροσκοπική ανάλυση εσωτερικών δυνάμεων. Αρχή της επαλληλίας. Είδη τάσεων και εντατική κατάσταση. Είδη παραμορφώσεων. Τανυστής τάσεων και τανυστής παραμορφώσεων.

2η Ενότητα: Σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων. Καταστατικές εξισώσεις σε ελαστικά υλικά. Καταστατική συνάρτηση. Η έννοια των κατευθύνσεων συμμετρίας. Ο γενικευμένος νόμος του Hooke. Ο τανυστής του Hooke. Ειδικές περιπτώσεις υλικών με κατευθύνσεις συμμετρίας. Ελαστικές σταθερές σε ισότροπα υλικά. Θερμικές τάσεις. Κύκλος  Mohr για τάσεις και παραμορφώσεις.

3η Ενότητα: Αξονικός Εφελκυσμός – Θλίψη. Διάγραμμα σ-ε για εφελκυσμό και θλίψη. Ελαστική και πλαστική παραμόρφωση. Μέτρο ελαστικότητας, όριο αναλογίας, όριο ελαστικότητας, όριο διαρροής, πλαστική παραμόρφωση, μέγιστη τάση, όριο θραύσης. Όλκιμη και ψαθυρή θραύση. Βρόχος υστέρησης. Φαινόμενο Bauschinger.

4η Ενότητα: Διάτμηση, Επίπεδη Ένταση και Επίπεδη Παραμόρφωση. Διατμητικές τάσεις, επιφάνεια διάτμησης. Διατμητική καταπόνηση ήλου. Καταπόνηση του ελάσματος. Ανάλυση της γενικής επίπεδης έντασης. Κύκλος Mohr επίπεδης έντασης. Καθαρή διάτμηση. Σχέση των μέτρων ελαστικότητας E και G. Τροχιές τάσεων και ισοστατικές γραμμές. Ανάλυση των παραμορφώσεων. Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα.

5η Ενότητα: Κάμψη. Καθαρή και γενική κάμψη. Γενική ανάλυση κάμψης. Βασικοί τύποι κάμψης. Ακτίνα καμπυλότητας και γωνία στροφής. Μέγιστη ορθή τάση. Συνθήκη αντοχής και υπολογισμός διατομής. Συντελεστής χρησιμοποίησης διατομής. Κάμψη δοκού μεταβλητής διατομής. Κάμψη δοκού με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας σε εφελκυσμό και θλίψη. Κάμψη σύνθετων δοκών. Διάτμηση σε καμπτόμενη δοκό. Κύριες τάσεις στην κάμψη.

6η Ενότητα: Ελαστική γραμμή. Μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης. Μέθοδος γενικευμένων συναρτήσεων. Μέθοδος επαλληλίας. Μέθοδος Mohr συζυγής δοκός. Μέθοδος διαγραμμάτων ροπών κάμψης.

7η Ενότητα: Στρέψη. Στρέψη ράβδου κυκλικής διατομής. Στρέψη κυκλικής μεταβλητής διατομής. Στρέψη ράβδου μη κυκλικής διατομής. Στρέψη λεπτότοιχων σωλήνων. Στατικά αόριστα προβλήματα στρέψης.

8η Ενότητα: Λυγισμός. Περιπτώσεις λυγισμού. Τύπος του Euler. Κρίσιμη τάση λυγισμού. Η επίδραση της εκκεντρότητας. Η μέθοδος των συντελεστών ω.

9η Ενότητα: Διπλή και ασύμμετρη κάμψη. Διπλή κάμψη διπλά συμμετρικής διατομής. Λοξή κάμψη διπλά συμμετρικής διατομής. Λοξή κάμψη δοκών με τυχαία διατομή.

10η Ενότητα: Κρούση, κόπωση και ερπυσμός. Διάδοση τασικών κυμάτων σε ελαστικά μέσα. Δυναμική καταπόνηση και μηχανική συμπεριφορά των υλικών. Καμπύλη κόπωσης. Η επίδραση της μέσης τάσης στο όριο κόπωσης. Η επίδραση των ρωγμών και εγκοπών στην αντοχή κόπωσης. Παράγοντες που επιδρούν στην αντοχή κόπωσης των υλικών. Ερπυσμός, χαλάρωση και επανάταξη. Πρότυπα ρεολογικής συμπεριφοράς. Στάδια ερπυσμού και επίδραση της θερμοκρασίας.

11η Ενότητα: Σύνθετη καταπόνηση. Γενικές συνθήκες ισορροπίας σώματος. Ανάλυση της συνισταμένης των εξωτερικών δυνάμεων. Σχέση εσωτερικών δυνάμεων και τάσεων. Είδη σύνθετων καταπονήσεων. Έλεγχος αντοχής και διαστασιολόγηση. Καταπόνηση από έκκεντρη δύναμη. Κάμψη και στρέψη. Αξονική δύναμη, κάμψη και στρέψη. Στρέψη, κάμψη και διάτμηση. Αξονική δύναμη, στρέψη, κάμψη και διάτμηση.

12η Ενότητα: Κριτήρια αστοχίας των υλικών.Κριτήριο μέγιστης ορθής τάσης. Κριτήριο μέγιστης διατμητικής τάσης. Κριτήριο μέγιστης ορθής παραμόρφωσης. Κριτήριο της ενέργειας παραμόρφωσης. Κριτήριο της στροφικής ενέργειας. Κριτήριο Mohr.

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Εργαστηριακές ασκήσεις

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

 

·         Γραπτή εξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνει ερωτήματα θεωρίας, ερωτήματα κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων.

 

·         Γραπτές εργασίες στις εργαστηριακές αρκήσεις στην διάρκεια του εξαμήνου.

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Βουθούνης , Τεχνική Μηχανική - Αντοχή των Υλικών, 2002,  Κωδικός ISBN: 9608543142

·         Ανδριανόπουλου, Πειραματική αντοχή των υλικών, Εκδ. ΣΥΜΕΩΝ

·         Πρασιανάκης, Εργαστήριο Πειραματικής αντοχής υλικών, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ,2004,  ISBN: 9601100059

·         Γκαρούτσος, Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού ΙΙ - Αντοχή Υλικών, Εκδόσεις SPIΝ, ISBN: 9608250218

·         Χαραλαμπάκης Παπαμίχος, Αντοχή υλικών, Εκδ. ΤΖΙΟΛΑΣ, ISBN: 9604180487

·         Russell C. Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, 6th edition, 2005

·         James M. Gere, Mechanics of Materials, Nelson Thornes Ltd, 5th edition, 2002

·         Ferdinand Pierre Beer, E. Russell Johnston, John T. Dewolf , Mechanics of Materials with tutorial CD, McGraw Hill Text, 3rd edition, 2002

·         Robert P. Kokernak, Harold Morrow, Statics and Strength of Materials, Prentice Hall College Div, 5th edition, 2004

·         James M. Gere and S.P. Timosenko, Mechanics of Materials, Stanley Thornes Ltd, 4th  edition, 1999

·         Cheng, Statics and Strength of Materials, 1997

·         J. Case, L. Chilver and C. Ross, Strength of Materials & Structures, 1996

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: