(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1230

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

3

Ασκήσεις πράξεις

1

2

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στο

-        να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες στο πεδίο του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και των βασικών ηλεκτρικών στοιχείων που απαιτούνται στην ειδικότητά τους

-        να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογικές εφαρμογές 

-        να αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων πράξης και εφαρμογών

-        να αποκτήσουν γνώσεις υποδομής για εξειδικευμένα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν

-        στην περαιτέρω κατανόηση θεμάτων ηλεκτρομαγνητισμού που έχουν διδαχθεί θεωρητικά

-        στην πειραματική επαλήθευση και εργαστηριακή υλοποίση εφαρμογών

-        στην χρήση των μετρητικών οργάνων ηλεκτρολογίας και την διαδικασία της μέτρησης

-        στην χρήση μετρητικών διατάξεων για θέματα και τεχνολογικές εφαρμογές  που έχουν διδαχθεί στην θεωρία

-        στην εξοικείωση με την μεθοδολογία εκτέλεσης μετρητικής διαδικασίας

-        στην απόκτηση γνώσεων τεχνικών επεξεργασίας μετρήσεων, εξαγωγής αποτελεσμάτων, αξιολόγησης αποτελεσμάτων

-        στην εξοικείωση με την χρήση προσομοιωτών και Η/Υ

-        στην εξάσκηση στην σύνταξη τεχνικής και επιστημονικής εργασίας

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Οι φοιτητές παροτρύνονται

-          να προσεγγίζουν εξαρχής την γνώση ως τεχνολόγοι μηχανικοί επιλέγοντας τα κατάλληλα θεωρητικά ργαλεία για να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάσουν εφαρμογές

-          να αποκτήσουν ικανότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγηση και κριτική σκέψη

-          να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την διεθνή βιβλιογραφία

Οι φοιτητές παροτρύνονται

-          να προσεγγίζουν εξαρχής την γνώση ως τεχνολόγοι μηχανικοί επιλέγοντας τα κατάλληλα θεωρητικά και εργαστηριακά εργαλεία για να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάσουν εφαρμογές

-          να αποκτησουν ικανότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγηση και κριτική σκέψη

-          να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την διεθνή βιβλιογραφία

-          να εργάζονται ατομικά και ομαδικά

-          να παρουσιάζουν οργανωμένα την εργασία τους και να συντάσουν τεχνικές και επιστημονικές εργασίες

-          να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά την εργασία τους

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Εισαγωγή - Θεμελιώδεις έννοιες

Ηλεκτρικό φορτίο. Δομή και κατανομή ηλεκτρικών φορτίων στα άτομα, τα μόρια, στα ιόντα και στα κράματα. Μοριακή δομή αγωγών, ημιαγωγών και μονωτών.

2η Ενότητα: Στατικός ηλεκτρισμός και αγωγιμότητα

Στατικός ηλεκτρισμός και κατανομή ηλεκτροστατικών φορτίων. Ηλεκτροστατικοί νόμοι έλξης και άπωσης. Μονάδες φορτίου, Νόμος του Coulomb. Αγωγή ηλεκτρικού φορτίου σε στερεά, υγρά, αέρια και στο κενό.

3η Ενότητα: Ηλεκτρικό πεδίο

Το ηλεκτρικό πεδίο, το ηλεκτρικό πεδίο σημειακών φορτίων, δυναμικές γραμμές, το ηλεκτρικό πεδίο συνεχών κατανομών, σημειακό φορτίο μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δίπολο μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο

4η Ενότητα: Ηλεκτρική ροή

Ροή ηλεκτρικού πεδίου, ο νόμος του Gauss, φορτισμένος μονωμένος αγωγός, εφαρμογές του νόμου του Gauss

5η Ενότητα: Ηλεκτρικό Δυναμικό

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό δυναμικό, υπολογισμός του δυναμικού από το πεδίο, το δυναμικό σημειακού φορτίου, το δυναμικό πολλαπλών σημειακών φορτίων, το δυναμικό συνεχών κατανομών φορτίου, ισοδυναμικές επιφάνειες, υπολογισμός πεδίου από το δυναμικό.

6η Ενότητα:  Πυκνωτές και διηλεκτρικά

Χωρητικότητα, Υπολογισμός της χωρητικότητας, Πυκνωτές σε σειρά και παράλληλα, ενέργεια ηλκετρικού πεδίου, πυκνωτές και διηλεκτρικά

7η Ενότητα: Ρεύμα και αντίσταση

Ηλεκτρικό ρεύμα, πυκνότητα ρεύματος, αντίσταση, ειδική αντίσταση και αγωγιμότητα, νόμος του Ohm, Μεταφορά ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα

η Ενότητα: Μαγνητισμός και μαγνητικά υλικά

Μαγνητισμός. Είδη μαγνητών και ιδιότητες ενός μαγνήτη. Δράση ενός μαγνήτη που αιωρείται στο μαγνητικό πεδίο της γης. Μαγνητική θωράκιση. Είδη μαγνητικών υλικών. Κατασκευή ηλεκτρομαγνητών και αρχές λειτουργίας. Μαγνητικές δυνάμεις, ένταση μαγνητικού πεδίου, μαγνητική ροή,  μαγνητική διαπερατότητα, βρόγχος υστέρησης, μαγνητική υστέρηση, απομαγνήτιση μαγνητικού υλικού, μαγνήτιση-απομαγνήτιση, σημείο κορεσμού. Προφυλάξεις για φροντίδα και αποθήκευση μαγνητών.

9η Ενότητα:  Μαγνητική δύναμη και μαγνητική ροπή

Η μαγνητική δύναμη σε κινούμενο φορτίο, κυκλικά κινούμενα φορτία, η μαγνητική δύναμη σε ένα ρεύμα, ροπή σε ένα ρευματοφόρο βρόχο, το μαγνητικό δίπολο.

10η ενότητα: Μαγνητικό πεδίο κινούμενων φορτίων

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού, ο νόμος των Biot-Savart, οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου, κανόνες χεριού για τον καθορισμό: μαγνητικού πεδίου γύρω από αγωγό μεταφοράς ρεύματος,   παράλληλοι αγωγοί, ο νόμος του Ampere, πηνία σωληνοειδή και δακτυλιοειδή, ισχύς μαγνητικού πεδίου, ρυθμός αλλαγής μαγνητικής ροής, αριθμός σπειρών, μαγνητικά πεδία στην ύλη.

11η Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Ο νόμος της επαγωγής του Faraday, ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) λόγω κίνησης, ανάλυση της εξάρτησης ΗΕΔ (ένταση μαγνητικού πεδίου, ρυθμού μεταβολής ροής, αριθμός σπειρών), επαγόμενη τάση σε αγωγό κινούμενο σε μαγνητικό πεδίο, επαγόμενο ρεύμα σε κλειστό αγωγό, o νόμος του Lenz και πολικότητα επαγόμενου ρεύματος, επαγώμενα ηλεκτρικά πεδία, δινορεύματα, ο νόμος του Gauss στον μαγνητισμό, επαγόμενα μαγνητικά πεδία και το ρεύμα μετατόπισης, οι εξισώσεις του Maxwell.

12η Ενότητα: Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή

Αμοιβαία επαγωγή., η επίδραση της μεταβολής του πρωτεύοντος ρεύματος πρωτεύοντος ρεύματος στην επαγώμενη τάση. Παράγοντες που επηρεάζουν την αμοιβαία επαγωγή: αριθμός στροφών σε πηνίο, φυσικό μέγεθος πηνίου, διαπερατότητα πηνίου, θέση πηνίων μεταξύ τους. Εφαρμογή του νόμου του Lenz στην πολικότητα της επαγόμενης τάσης, αντι-ηλεκτρεγερτική δύναμη, αυτεπαγωγή. Σημείο κορεσμού. Βασικές χρήσεις επαγωγικών στοιχείων (πηνίων).

13η Ενότητα: Γεννήτρια, κινητήρας, μετασχηματιστής

Περιγραφή και αρχή λειτουργίας: ηλεκτρογεννήτριας, ηλεκτροκινητήρας, μετασχηματιστή.

Περιστροφή βρόχου σε μαγνητικό πεδίο και παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης. Περιγραφή και αρχή λειτουργίας ηλεκτρογεννήτριας εναλλασσόμενου.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FARADAY – ΠΗΝΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ – ΒΡΟΧΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση βιντεοπροβολέα και Η/Υ στις διαλέξεις

·           Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας

·           Χρήση Η/Υ και εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης στο εργαστήριο

·           Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Εργαστηριακές ασκήσεις

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

 

·         Γραπτή εξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνει ερωτήματα θεωρίας, ερωτήματα κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων.

 

·         Γραπτές εργασίες στις εργαστηριακές αρκήσεις στην διάρκεια του εξαμήνου.

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. «ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 2», , HALLIDAY, RESNICK, KRANE

2. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΟΜΟΣ», YOUNG HUGH D.

3.. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ