(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1130T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

Ασκήσεις πράξης

3

3

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να  αναφέρουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις μεθόδους της τεχνικής μηχανικής, κυρίως της στατικής, αλλά και της κινηματικής και της δυναμικής. Επίσης να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της μηχανικής για την επίλυση απλών πρακτικών ισοστατικών προβλημάτων, ως και τυχόν απαραίτητη μοντελοποίηση τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την διαδικασία συντήρησης και κατασκευής τμημάτων αεροσκάφους. 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Εισαγωγή. Κλασσική (Νευτώνια) και σχετικιστική μηχανική, τεχνική μηχανική, σύστημα αναφοράς, αξιώματα, βασικές έννοιες, μεγέθη, μονάδες.

2η Ενότητα: Στοιχεία διανυσματικής άλγεβρας. Γεωμετρικό διάνυσμα, ελέυθερο, εφαρμοστό, ολισθαίνον διάνυσμα. Αλγεβρικές πράξεις διανυσμάτων. Ισότητα, πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων. Κανόνας του παραλληλογράμμου. Ανάλυση διανύσματος σε συνιστώσες. Παράσταση διανύσματος με συντεταγμένες. Γραμμική ανεξαρτησία. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Μικτό γινόμενο.

3η Ενότητα: Στερεοστατική. Ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων. Δύναμη, ροπή δύναμης, ισοδυναμία, «άθροισμα» δυνάμεων, υπολογισμός δύναμης και ροπής ισοδύναμου συστήματος,  παραδείγματα και ασκήσεις. Στοιχεία θεωρία τάσης, καταπόνησης και ελαστικότητας σε θλίψη, εφελκυσμό, διάτμηση και στρέψη.

4η Ενότητα: Στερεό σώμα, διάγραμμα ελεύθερου σώματος, βαθμός ελευθερίας, σύνδεσμοι, είδη στήριξης φορέων. Ισορροπία υλικού σημείου. Συνθήκες ισορροπίας, παραδείγματα και ασκήσεις. Ισορροπία στερεού σώματος στο επίπεδο, ράβδος, τροχαλία, παραδείγματα και ασκήσεις.

5η  Ενότητα: Ισορροπία στερεού σώματος στο χώρο, παραδείγματα και ασκήσεις. Ισορροπία συστήματος στερεών σωμάτων. Γενικά, παραδείγματα και ασκήσεις

6η  Ενότητα: Επίπεδοι δικτυωτοί φορείς. Συνθήκη ισοστατικότητας, μέθοδος κόμβων, μέθοδος τομής ή Ritter, παραδείγματα και ασκήσεις.

7η  Ενότητα: Τριβές ολίσθησης, στατική τριβή ολίσθησης, παραδείγματα και ασκήσεις. Κέντρα βάρους και κεντροειδή, παραδείγματα και ασκήσεις. Ροπές αδράνειας παραδείγματα και ασκήσεις.

8η  Ενότητα: Ολόσωμοι φορείς. Δοκός, αξονική δύναμη, τέμνουσα δύναμη, καμπτική ροπή. Δοκός με συγκεντρωμένα φορτία, δοκός με κατανεμημένα φορτία, αρθωτή δοκός Gerber, τριαρθρωτοί φορείς, πλαίσια. παραδείγματα και ασκήσεις.

 

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

 

 

·         Γραπτή εξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνει ερωτήματα θεωρίας, ερωτήματα κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων.

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

              Π. Βουθούνη, Μηχανική του Απαραμόρφωτου Στερεού –Στατική, Αθήνα, 1998.

              Ι. Γκαρούτσου, Εισαγωγή στη Στατική, Συνοπτική Θεωρία και Ασκήσεις, Spin, Αθήνα.

              W. Mc Lean and W. Nelson, Engineering Mechanics, Schaum's Οutline Series, McGraw - Hill, New York.

              Σ. Νατσιάβα, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Εκδόσες Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1994.

              F. Beer and E. Johnston, Vector Mechanics for Engineers, McGraw - Hill, New York.

              I. H. Shames, Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, 1997

              R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics & Dynamics, Prentice Hall, 10th edition, 2004.

              Anthony Bedford, Wallace T. Fowler, Engineering Mechanics: Dynamics, Prentice Hall, 3rd edition, 2001.

             J. L. Meriam, L. G. Kraige (Contributor), Engineering Mechanics: Dynamics, John Wiley & Sons, 5th edition, 2002

              Russell C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, Prentice Hall, 9th edition, 2001.

             Ferdinand P. Beer, E. Russell, Jr. Johnston , Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics, New Media Version with Problem Supplement, McGraw Hill Text, 6th edition, 2000.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: