(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1240L

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

0

0

Ασκήσεις Πράξης

0

0

Εργαστήριο

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να είναι σε θέση:

  • Να διαβάζουν μηχανολογικά σχέδια τμημάτων αεροσκάφους.
  • Να εφαρμόζουν τις αρχές μηχανολογικού σχεδίου για τη σχεδίαση απλών εξαρτημάτων και συναρμολογημένων συγκροτημάτων μηχανισμών αεροσκάφους.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Εργαστ. Άσκηση: Βασικές αρχές σχεδίασης
Είδη σχεδίου. Διεθνείς κανονισμοί . Αναγκαία όργανα και υλικά για την σχεδίαση. Τυποποίηση χαρτιού σχεδίασης. Πάχη γραμμών. Είδη γραμμών. Τοποθέτηση διαστάσεων. Τύποι σχεδίων και διαγραμμάτων, τα σύμβολα τους, διαστάσεις. Αναγνώριση τίτλου συστήματος ελέγχου πληροφοριών. Μικροφίλμ, μικροφίς και μηχανογραφημένες παρουσιάσεις. Προδιαγραφή 100 της Ένωσης Εναέριων Μεταφορών (ΑΤΑ) της Αμερικής. Καλωδιακά διαγράμματα και σχηματικά διαγράμματα. Διαστάσεις υπομνήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα όργανα σχεδίασης για να προετοιμάσουν το χαρτί σχεδίασης.

2η Εργαστ. Άσκηση: Επίπεδα προβολής Ι
Σχεδίαση προβολών απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων στα τρία βασικά επίπεδα προβολής V , H , W (σχεδίαση πρόοψης , κάτοψης και πλαγιάς όψης του αντικειμένου). Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν με το σύστημα των όψεων απλά μηχανολογικά εξαρτήματα.

3η Εργαστ. Άσκηση: Επίπεδα προβολής ΙΙ
Σχεδίαση προβολών σύνθετων μηχανολογικών εξαρτημάτων στα τρία βασικά επίπεδα προβολής V , H , W (σχεδίαση πρόοψης, κάτοψης και πλαγιάς όψης του αντικειμένου). Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν πολύπλοκα μηχανολογικά εξαρτήματα.

4η Εργαστ. Άσκηση: Διαστάσεις
Κανόνες διαστασιολόγησης. Παράληψη διαστάσεων. Συμβολισμός διαστάσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να τοποθετούν τις απαραίτητες διαστάσεις σε πολύπλοκα μηχανολογικά εξαρτήματα.

5η Εργαστ. Άσκηση: Τομές
Είδη τομών. Σχεδίαση σκαριφημάτων εξαρτημάτων στα οποία γίνονται διάφορα είδη τομών. Παρουσίαση των νεύρων δυσκαμψίας στις τομές. Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν πολύπλοκα μηχανολογικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας τομές όπου αυτό απαιτείται.

6η Εργαστ. Άσκηση: Σπειρώματα
Είδη σπειρωμάτων . Πίνακες τυποποιημένων σπειρωμάτων. Σημασία των σπειρωμάτων στις κατασκευές . Σχεδίαση και συμβολισμός σπειρωμάτων. Κοχλίες. Είδη κοχλιών. Παρουσίαση σύνδεσης δυο εξαρτημάτων με περαστό κοχλία και στοιχεία της γεωμετρίας του κοχλία και της οπής. Παρουσίαση εσωτερικού σπειρώματος. α) Όταν δεν είναι ορατό β) Σε τομή γ) Όταν είναι “τυφλό”. Φυτευτός κοχλίας. Παρουσίαση σύνδεσης δυο εξαρτημάτων με φυτευτό κοχλία και στοιχεία της γεωμετρίας του κοχλία και της οπής. Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν μηχανολογικά εξαρτήματα που φέρουν διάφορα είδη σπειρωμάτων.

7η Εργαστ. Άσκηση: Οδοντωτοί τροχοί
Διάφορα είδη οδοντωτών τροχών. Χαρακτηριστικά μεγέθη. Τυποποίηση της γεωμετρίας των οδοντωτών τροχών. Αναφορά στα θεμελιώδη στοιχεία υπολογισμού των διαφόρων γεωμετρικών μεγεθών ενός οδοντωτού τροχού. Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν οδοντωτούς τροχούς.

8η Εργαστ. Άσκηση: Σφήνες
Σφήνες πρισματικές, κυκλικές, κωνικές. Σχεδίαση ζεύγους κυλινδρικών οδοντωτών τροχών με ευθύγραμμα δόντια σε σύζευξη. Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν απλά συγκροτήματα εξαρτημάτων που φέρουν σφήνες.

9η Εργαστ. Άσκηση: Ρουλμάν
Ρουλεμάν, φωλιές, κουζινέτα-έδρανα. Είδη – σχηματική και κατασκευαστική σχεδίαση. Διαμόρφωση της φωλιάς – εδράνου και της στερέωσης του συνόλου στο τμήμα του σχετικού φορέα. Δακτύλιοι πιλήματα – στεγανότητα. Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν συγκροτήματα εξαρτημάτων που φέρουν σημεία έδρασης.

10η Εργαστ. Άσκηση: Συναρμολογημένο συγκρότημα Ι
Οι φοιτητές θα πρέπει να σχεδιάζουν συναρμολογημένο συγκρότημα εξαρτημάτων απλού τμήματος αεροσκάφους.

11η Εργαστ. Άσκηση: Συναρμολογημένο συγκρότημα ΙΙ
Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν τις απαραίτητες όψεις και τομές με στόχο τη συγκρότηση ολοκληρωμένων κατασκευαστικών σχεδίων τόσο για τα επιμέρους εξαρτήματα όσο και για το συναρμολογημένο συγκρότημα πολύπλοκου τμήματος αεροσκάφους.

12η Εργαστ. Άσκηση: Γραπτή εξέταση εργαστηρίου
Οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήματα που σχετίζονται με τα θέματα που καλύφθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του εξαμήνου και να σχεδιάσουν απλό συγκρότημα εξαρτημάτων αεροσκάφους.

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

0

Φροντιστήριο

0

Εργαστηριακές Ασκήσεις

78

Σύνολο Μαθήματος

78

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Επίλυση προβλημάτων,

Εργαστηριακές εργασίες,

Γραπτές εργασίες

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Μπαλντούκας, Σ. Σιαμπάνης, Σημειώσεις και ασκήσεις στη σχεδίαση μηχανολογικών σκαριφημάτων, Έκδοση 2015.

Σ. Μαυρομμάτης, Μηχανολογικό Σχέδιο και Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας , Εκδόση 2001.

Mechanical Engineering Design, by Charles R. Mischke, Joseph Edward Shigley, Publisher: McGraw-Hill Higher Education; ISBN: 0073659398; 6th edition (October 25, 2000)

Μηχανολογικό Σχέδιο Β. Παπαμητούκα , Εκδόσεις University Studio , 1998

Μηχανολογικό Σχέδιο Μ. Βούλγαρη , Εκδόσεις Ίων 1998

Ασκήσεις Μηχανολογικού Σχεδίου S. K. Bogolyubov Εκδόσεις Πλαίσιο 1998.