ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE1260T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές της αεροπορικής νομοθεσίας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζει και να έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο του Γνωστικού αντικειμένου 10 του μέρους 66 του κανονισμού 1321/2014 της Ε.Ε.

·         Γνωρίζει τη σχετική με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ νομοθετική ύλη και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των αερομεταφορών της χώρας.

·         Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν  μια μελέτη που να άπτεται θεμάτων αεροπορικής νομοθεσίας.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Ανάλυση της σχετικής με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ νομοθετικής ύλης. Επεξηγήσεις όρων (ενδεικτικά: Πτυχίο ή Άδεια, Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Πτυχίων και Αδειών, Απονομή ικανότητας ή ειδικότητας, Πιστοποιητικά, Εγκεκριμένος οργανισμός συντήρησης) - Εξετάσεις (ενδεικτικά: Εξεταστικοί Περίοδοι, εξουσιοδοτημένοι εξεταστές, αναγνώριση και εξομοίωση πτυχίων) – Διάκριση πτυχίων προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού (ενδεικτικά: Τύποι, Προϋποθέσεις, Ισχύς πτυχίου και ειδικότητας)

2η Ενότητα: Κανονιστικό πλαίσιο

               Ρόλος της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας -  Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) -  Ο ρόλος των κρατών μελών και των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και οι εκτελεστικοί κανόνες του κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 748/2012 και (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 - Συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων παραρτημάτων (μέρη) όπως Μέρος-21, Μέρος-M, Μέρος-145, Μέρος-66, Μέρος-147 και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 965/2012

3η Ενότητα: Προσωπικό αρμόδιο για πιστοποίηση - Συντήρηση

Πλήρης κατανόηση του μέρους 66

4η Ενότητα: Εγκεκριμένοι φορείς  συντήρησης

Πλήρης κατανόηση του μέρους-145 και του μέρους-M τμήμα ΣΤ.

5η Ενότητα: Πτητικές λειτουργίες

Γενική κατανόηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 965/2012 - Πιστοποιητικά αερομεταφορέα -Ευθύνες αερομεταφορέων, ιδίως όσον αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα και τη συντήρηση - Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους - MEL//CDL -  Έγγραφα φερόμενα εντός του αεροπλάνου - Σήμανση αεροσκάφους (διακριτικό σήμα)

6η Ενότητα:  Πιστοποίηση αεροσκαφών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού Ι

Γενική κατανόηση του μέρους-21 και των προδιαγραφών πιστοποίησης CS-23, 25, 27, 29 του EASA.

7η Ενότητα: Πιστοποίηση Αεροσκάφους ΙΙ

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και πτητική άδεια - Πιστοποιητικό Νηολόγησης - Πιστοποιητικό Θορύβου - Πρόγραμμα φόρτωσης (βάρους) - Άδεια και έγκριση ασυρμάτου αεροσκάφους

8η Ενότητα: Διαρκής αξιοπλοΐα

 Λεπτομερής κατανόηση των διατάξεων του μέρους-21 που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα - Πλήρης κατανόηση του μέρους-Μ

9η Ενότητα: Ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς Απαιτήσεις  Ι (εφόσον δεν έχουν αντικατασταθεί από απαιτήσεις της ΕΕ) Αφορούν τα : Προγράμματα συντήρησης, έλεγχοι και επιθεωρήσεις συντήρησης - Οδηγίες αξιοπλοΐας - Δελτία λειτουργίας, οδηγίες λειτουργίας από τον κατασκευαστή - Μετατροπές και επισκευές -  Έγγραφα συντήρησης, (εγχειρίδια συντήρησης, εγχειρίδιο δομικών επισκευών, εικονογραφημένος κατάλογος εξαρτημάτων κ.λ.π.) -  Κύριοι πίνακες ελάχιστου εξοπλισμού, πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού, πίνακες απόκλισης από την κανονική μορφή

10η Ενότητα: Ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς Απαιτήσεις  ΙΙ (εφόσον δεν έχουν αντικατασταθεί από απαιτήσεις της ΕΕ)

Αφορούν τα : Διαρκής αξιοπλοΐα -  Απαιτήσεις ελάχιστου εξοπλισμού  - Δοκιμαστικές πτήσεις -  Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS), απαιτήσεις συντήρησης και εποπτείας - Πτητική λειτουργία παντός καιρού, πτητική λειτουργία κατηγορίας 2/3

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ομαδική Εργασία

10

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

5

Αυτοτελής Μελέτη

23

Σύνολο Μαθήματος

78

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

 

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει 

·         Διακίδης, Τζώρτζης Ν., Πτυχία και άδειες Πολιτικής Αεροπορίας, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 1996

·         Διακίδης, Τζώρτζης Ν., Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ICAO, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 1997

·         Balfour, J. M., Gardiner, Richard K., Goh, Jeffrey, Margo, Rod D., Air Law, LexisNexis UK, 1991