(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2110

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στο

-        να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ιδιότητες και την χρήση των ηλεκτρικών διατάξεων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων που απαιτούνται στην ειδικότητά τους

-        να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογικές εφαρμογές 

-        να αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων πράξης και εφαρμογών

-        να αποκτήσουν γνώσεις υποδομής για εξειδικευμένα μαθήματα της ειδικότητάς τους

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν

-        στην περαιτέρω κατανόηση θεμάτων ηλεκτροτεχνίας που έχουν διδαχθεί θεωρητικά

-        στην πειραματική επαλήθευση και εργαστηριακή υλοποίση ηλεκτρολογικών εφαρμογών

-        στην επαλήθευση και εξάσκηση στην θεωρία κυκλωμάτων

-        στην χρήση των μετρητικών οργάνων ηλεκτρολογίας και την διαδικασία της μέτρησης

-        στην χρήση μετρητικών διατάξεων για θέματα και τεχνολογικές εφαρμογές  που έχουν διδαχθεί στην θεωρία

-        στην εξοικείωση με την μεθοδολογία εκτέλεσης μετρητικής διαδικασίας

-        στην απόκτηση γνώσεων τεχνικών επεξεργασίας μετρήσεων, εξαγωγής αποτελεσμάτων, αξιολόγησης αποτελεσμάτων

-        στην εξοικείωση με την χρήση προσομοιωτών και Η/Υ

-        στην εξάσκηση στην σύνταξη τεχνικής και επιστημονικής εργασίας

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Οι φοιτητές παροτρύνονται

-          να προσεγγίζουν εξαρχής την γνώση ως τεχνολόγοι μηχανικοί επιλέγοντας τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία για να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάζουν εφαρμογές

-          να αποκτήσουν ικανότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγηση και κριτική σκέψη

-          να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την διεθνή βιβλιογραφία

Οι φοιτητές παροτρύνονται

-          να προσεγγίζουν εξαρχής την γνώση ως τεχνολόγοι μηχανικοί επιλέγοντας τα κατάλληλα θεωρητικά και εργαστηριακά εργαλεία για να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να σχεδιάσουν εφαρμογές

-          να αποκτησουν ικανότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, αξιολόγηση και κριτική σκέψη

-          να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την διεθνή βιβλιογραφία

-          να εργάζονται ατομικά και ομαδικά

-          να παρουσιάζουν οργανωμένα την εργασία τους και να συντάσουν τεχνικές και επιστημονικές εργασίες

-          να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά την εργασία τους

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Ρεύμα και αντίσταση

Διαφορά δυναμικού, ηλεκτρεγερτική δύναμη, ηλεκτρική τάση, ροή ηλεκτρονίων, ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, συμβατική φορά ρεύματος.  αντίσταση, ειδική αντίσταση και αγωγιμότητα, ηλεκτρική τάση, νόμος του Ohm.

2η Ενότητα: Παραγωγή Ηλεκτρισμού

Παραγωγή ηλεκτρισμού με φως, θερμότητα, τριβή, πίεση, χημικά, μαγνητισμό και κίνηση.

3η Ενότητα: Πηγές συνεχούς (DC) ρεύματος

Κατασκευή και βασική χημική δράση των: βασικών στοιχείων, δευτερευόντων στοιχείων, μολυβδούχων στοιχείων, στοιχείων νικελίου καδμίου, άλλων αλκαλικών στοιχείων. Στοιχεία συνδεδεμένα εν σειρά και παράλληλα. Εσωτερική αντίσταση και η επίδραση της σε ένα συσσωρευτή. Κατασκευή, υλικά και λειτουργία θερμοστοιχείων. Λειτουργία φωτοστοιχείων.

4η Ενότητα: Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Ρεύμα σε ένα βρόχο, εσωτερική αντίσταση πηγής, αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα, κυκλώματα με πολλούς βρόχους, νόμοι του Kirchoff.

5η Ενότητα: Αντιστάτες και αντίσταση

Aντιστάτης, ειδική αντίσταση, χαρακτηριστικα αντιστάση (κώδικας χρωμάτων αντιστάση, βαθμολόγηση, ισχύς, ανοχή), υπολογισμός συνολικής αντίστασης αντιστατών σε σειρά και παράλληλα, χρήση και λειτουργία ποντενσιομέτρων και ροοστατών, γέφυρα Wheatstone.

Θετικός και αρνητικής θερμικός συντελεστής αγωγιμότητας. Σταθερές αντιστάσεις, σταθερότητα, ανοχή και περιορισμοί, μέθοδοι κατασκευής. Μεταβλητές αντιστάσεις, θερμίστορ, αντιστάσεις εξαρτώμενες από την τάση. Κατασκευή ποτενσιόμετρων και ρεοστατών. Κατασκευή Γέφυρας Wheatstone.

6η Ενότητα: Ενέργεια και ισχύς

Έργο, ενέργεια, ισχύς. Κατανάλωση ισχύος από αντιστάτη (φαινόμενο Joule). Μεταφορά ενέργειας σε κύκλωμα. Μαθηματική περιγραφή και υπολογισμοί έργου, ενέργειας και ισχύος.

7η Ενότητα: Πυκνωτές και διηλεκτρικά

Χωρητικότητα και πυκνωτές, Ρόλος και λειτουργία χωρητικότητας, παράγοντες που καθορίζουν την χωρητικότητα (επιφάνεια οπλισμών, απόσταση οπλισμών, αριθμός οπλισμών, διηλεκτρικό και διηλεκτιρκή σταθερά), τάση λειτουργίας. Είδη πυκνωτών, κατασκευή και λειτουργία, κώδικας χρωμάτων. Υπολογισμός της χωρητικότητας. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, πυκνωτές και διηλεκτρικά.Υπολογισμοί χωρητικότητας πυκνωτών σε σειρά και παράλληλα.  Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή. Έλεγχος λειτουργίας πυκνωτή.

8η Ενότητα: Μέθοδοι επίλυσης γραμμικών ωμικών κυκλωμάτων.

Τοπολογικοί ορισμοί -Μέθοδος των ελαχίστων βρόχων - Μέθοδος των κόμβων – κατάστρωση συστήματος εξισώσεων

9η Ενότητα: Θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα Thevenin-Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα Millman.

10η Ενότητα: Εναλλασσόμενο Ρεύμα

Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Ημιτονοειδής κυματομορφή: φάση, περίοδος, συχνότητα, κύκλος. Στιγμιαία, μέση ενεργός τιμή, μέγιστη,από μέγιστη σε μέγιστη τιμή ρεύματος και υπολογισμοί αυτών των τιμών σε σχέση με την τάση, το ρεύμα και την ισχύ. Τριγωνικά/Τετράγωνα κύματα. Ανάλυση Fourier. Μονοφασικά και τριφασικά ρεύματα.

11η Βασικά ηλεκτρικά στοιχεία και κυκλώματα

Ωμικά (R), Χωρητικά (L) και Επαγωγικά στοιχεία (L). Σχέση φάσης, τάσης και ρεύματος σε  L, C και R κυκλώματα. Κυκλώματα RC, RL, LC, RLC.

12η Κυκλώματα εναλλασόμενου ρεύματος

Κυκλώματα R-L-C σε σειρά και παράλληλα. Κατανομή ισχύος σε R-L-C κυκλώματα. Σύνθετη αντίσταση, γωνία φάσης, συντελεστής ισχύος και υπολογισμοί ρεύματος. Υπολογισμοί πραγματικής ισχύος, φαινόμενης ισχύος και φανταστικής ισχύος. Μιγαδική παράσταση εναλλασσομένων μεγεθών. Ημιτονική μόνιμη κατάσταση (Η.Μ.Κ.). Σύνθετη μιγαδική αντίσταση. Ανάλυση κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας.

13η  Ενότητα: Φίλτρα

Λειτουργία, εφαρμογή και χρήσεις των παρακάτω φίλτρων: διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων, διέλευσης υψηλών συχνοτήτων, διέλευσης φάσματος, παρεμπόδισης φάσματος.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN

ΑΣΚΗΣΗ 5: KΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RC – ΦΙΛΤΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7: AC ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9: ΚΥΚΛΩΜΑ RLC

ΑΣΚΗΣΗ 10: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 11: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

ΑΣΚΗΣΗ 12: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Χρήση βιντεοπροβολέα και Η/Υ στις διαλέξεις

·           Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας

·           Χρήση Η/Υ και εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης στο εργαστήριο

·           Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Εργαστηριακές ασκήσεις

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

·         Γραπτή εξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνει ερωτήματα θεωρίας, ερωτήματα κατανόησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων.

 

·         Γραπτές εργασίες στις εργαστηριακές αρκήσεις στην διάρκεια του εξαμήνου.

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

. «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ», ΠΑΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

2. «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ , ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΟΥΡΑΣ Χ.Ν., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Σ.Ν.

3. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ», ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ