(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2120

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

3

Ασκήσεις Πράξεις

1

1

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του προγραμματισμού τους.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

-          κατανοεί τα διαφορετικά αριθμητικά συστήματα που χρησιμοποιούνται

-          μετατρέπει αριθμούς από μια βάση αριθμητικού συστήματος σε άλλες βάσεις

-          αναγνωρίζει την αναπαράσταση του προσήμου στους δυαδικούς αριθμούς

-          υπολογίζει τον μέγιστο αριθμό που μπορεί να αναπαρασταθεί με βάση τον πλήθος των διαθέσιμων ψηφίων

-          να υπολογίζει τις πράξεις (πρόσθεση) δυαδικών αριθμών

-          εξηγεί τα βασικά συστατικά μέρη ενός Η/Υ

-          αναγνωρίζει την βασική ορολογία σχετικά με τους Η/Υ και τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα αποθήκευσης δεδομένων

-          κατανοεί τους διαφορετικούς τύπους μνήμης των Η/Υ

-          γνωρίζει τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα χρήσης τους

-          παραθέτει διάφορες τεχνολογίες υπολογιστικών συστημάτων που λειτουργούν στο αεροσκάφος

-          εξηγεί ποιά είναι τα ειδικά πρότυπα Η/Υ στο αεροσκάφος

-          να εξηγεί τι είναι λειτουργικό σύστημα και να γνωρίζει παραδείγματα λειτουργικών

-          να κατανοεί τις βασικές αρχές δημιουργίας και συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ

-          να εξηγεί τι ειναι λογικό διάγραμμα και πως χρησιμεύουν οι μεταβλητές δεδομένων

-          να χρησιμοποιεί βασικές πράξεις στη MATLAB, δεδομένα υπό μορφή πινάκων, να συντάσσει συναρτήσεις, scripts, να αναπαριστά δεδομένα με γραφικές παραστάσεις, να αποθηκεύει και ανακαλεί αρχεία, να δημιουργεί, επεξεργάζεται κι αποθηκεύει αρχεία προγραμμάτων

-          να εξηγεί τι είναι αλγόριθμος και πως περιγράφεται ένα πρόβλημα προς επίλυση με προγραμματισμό

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις/τεχνολογίες

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Αριθμητικά Συστήματα Ι (part 5.2)

Δεκαδικό σύστημα, δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό, μετατροπή από οποιαδήποτε βάση στο δεκαδικό (ακέραιοι και κλασματικοί).

2η Ενότητα : Αριθμητικά Συστήματα ΙΙ και αναπαράσταση αριθμών (part 5.2)

Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε οποιαδήποτε βάση (ακέραιοι και κλασματικοί), πλήθος ψηφίων και μέγιστος αριθμός, αναπαράσταση προσήμου, αναπαράσταση προσήμου και μεγέθους, αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2, αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής.

3η Ενότητα : Πράξεις δυαδικών αριθμών

Πρόσθεση, πράξεις με αριθμούς συμπληρώματος ως προς 2, πράξεις με μετατόπιση

4η Ενότητα : Αποθήκευση δεδομένων (part 5.3 and 5.6a and b)

Τύποι δεδομένων (αριθμοί, κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος), αποθήκευση αριθμών, κειμένου και πρότυπα ΙΕΕΕ, ASCII, Unicode, αποθήκευση και κωδικοποίηση ήχου (bit ανα δείγμα, ρυθμός bit), πρότυπα MPEG, αποθήκευση εικόνων, ανάλυση και πρότυπα κωδικοποίησης εικόνων (JPEG, GIF).

5η Ενότητα : Βασική δομή Υπολογιστών (part 5.6a)

ΚΜΕ, κύρια Μνήμη, συστήματα Εισόδου/Εξόδου, διασύνδεση Υποσυστημάτων, διασυνδέσεις (interfaces), δίαυλοι δεδομένων, εκτέλεση εντολών, βασικές αρχιτεκτονικές  (CISC, RISC, παράλληλη επεξεργασία, MIMD).

6η Ενότητα : Τύποι Μνήμης (part 5.6 α and b)

Κύρια Μνήμη, οργάνωση και λειτουργία (λέξη – bytebit), τύποι μνήμης (ROM, RAM, DRAM, cache, PROM, EPROM, Flash, κλπ.), βοηθητικές μνήμες, λειτουργία τυπικών μέσων μνήμης και τεχνικά χαρακτηριστικά τους, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (μαγνητικές διατάξεις, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης), πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα.

7η Ενότητα : Τεχνολογίες υπολογιστών στο αεροσκάφος (part 5.6a)

Τεχνολογίες Η/Υ σε αεροσκάφη,

8η  Ενότητα:  Λειτουργικά συστήματα (part 5.6b)

Συστήματα χρονομερισμού, προσωπικά συστήματα, παράλληλα συστήματα, κατανεμημένα συστήμτα, συστήματα πραγματικού χρόνου, συστατικά στοιχεία ενος λειτουργικού (διαχείριση αρχείων, κέλυφος, διασύνδεση χρήστη), διαχείριση μνήμης και προγραμμάτων, ανασκόπηση γνωστών λειτουργικών συστημάτων (UNIX, LINUX, Windows).

9η  Ενότητα:  Εισαγωγή στον προγραμματισμό (part 5.13)

Γλώσσες προγραμματισμού, διαγράμματα ροής, λογικά διαγράμματα, βασικές αρχές συγκρότησης προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, επίγνωση των περιορισμών, απαιτήσεις πτητικής ικανότητας και πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα μη εγκεκριμένων αλλαγών σε προγράμματα λογισμικού

10η Ενότητα: Γενικές Έννοιες MATLAB

Εγκατάσταση του MATLAB, κατανοώντας το περιβάλλον εργασίας, συνεργασία με μεταβλητές, κατανόηση των τύπων δεδομένων, εισαγωγή στην έννοια του διανύσματος και του πίνακα, κατανόηση δομών δεδομένων.

11η  Ενότητα:  Αρχές σύνταξης MATLAB

Βασικές εντολές,  πράξεις διανυσμάτων και πινάκων, ενσωματωμένες συναρτήσεις, δημιουργία συναρτήσεων, πράξεις με πολυώνυμα, έλεγχος ροής, γραφική απεικόνιση δεδομένων, διαγράμματα 2D & 3D.  

12η  Ενότητα: Εισαγωγή στην μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων

Καθορισμός του προβλήματος με συντομία και σαφήνεια, περιγραφή των πληροφοριών εισόδου και εξόδου, επίλυση του προβλήματος για ένα απλό σύνολο των δεδομένων εισόδου, ανάπτυξη του αλγορίθμου επίλυσης μέσω MATLAB, εφαρμογή του προγράμματος για μια ποικιλία δεδομένων.

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·         Προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

80

Ασκήσεις Πράξεις

20

Εργαστηριακές ασκήσεις (12) που επικεντρώνονται στη χρήση του προγράμματος  Excel και MATLAB σε προσωπικό Η/Υ

30

Εκπόνηση μελέτης για την επίλυση συγκεκριμένου προγραμματιστικού προβλήματος

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

·         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με μετατροπές αριθμών σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα, πράξεις δυαδικών αριθμών

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

·         Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

Εξέταση εργαστηριακής άσκησης για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (60%).

Στην αξιολόγηση συνυπολογίζεται και η εκπόνηση μελέτης συγκεκριμένου προβλήματος (40%).

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, B. Forouzan - F. Mosharaf

2. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Α. Τσουροπλή - Κ. Κλημόπουλου

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: