(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2130T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

Ασκήσεις πράξης

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://ahatzi.teiste.gr/?page_id=10

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών και την εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι η πρώτη επαφή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αρχικά αναλύονται και ταξινομούνται τα βασικά σήματα και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σύμφωνα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά τους, στο πεδίο του χρόνου χρησιμοποιώντας σειρές Fourier και στο πεδίο της συχνότητας μέσω των μετασχηματισμών Fourier. Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των βασικών συστημάτων διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης πλάτους και συχνότητας και της επίδρασης του θορύβου. Ακολούθως αναπτύσσονται θέματα όπως η πολυπλεξία χρόνου/συχνότητας. Τέλος η ύλη του μαθήματος εστιάζει στις βασικές αρχές μετατροπής σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή και περιγράφονται οι τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

 

·         περιγράφει και να μπορεί να διακρίνει βασικά τηλεπικοινωνιακά σήματα και συστήματα

·         κατανοεί τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους των συστημάτων διαμόρφωσης

·         κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μετατροπής σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό

·         εφαρμόσει τις γνώσεις του ώστε να διεξάγει στοιχειώδεις σχεδιαστικούς υπολογισμούς για διατάξεις διαμόρφωσης

·         αναλύει, να συνθέτει σχεδιαστικές λύσεις και να αξιολογεί συγκριτικά την βέλτιστη διάταξη διαμόρφωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της ζεύξης

·         εργάζεται μόνος/η του/της ή να συνεργάζεται σε ομάδα, πάνω στην αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων σε θέματα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Εφαρμογές λογαρίθμων στις τηλεπικοινωνίες (κέρδος, απώλειες, ορισμοί dB, dBm, εφαρμογές)

2η Ενότητα: Αναπαράσταση σημάτων και συστημάτων

Διαχωρισμός σημάτων σε αναλογικά-ψηφιακά, περιοδικά-απεριοδικά και σήματα ενέργειας-ισχύος,  συνάρτηση Dirac Δ & βηματική συνάρτηση, Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου, ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων, βαθυπερατά-ζωνοπερατά-υψιπερατά φίλτρα

3η Ενότητα: Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, Απόκριση συχνότητας, Σειρές Fourier περιοδικού σήματος, Μετασχηματισμός Fourier σήματος συνεχούς χρόνου, φάσμα, πυκνότητα φάσματος, ιδιότητες και εφαρμογές μετασχηματισμού Fourier

4η Ενότητα: Εισαγωγή στη διαμόρφωση (σήματα βασικής ζώνης, μετατόπιση συχνότητας)

5η Ενότητα: Διαμόρφωση Πλάτους Ι

 Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση ΑΜ, παραγωγή σημάτων ΑΜ,

6η Ενότητα: Διαμόρφωση Πλάτους ΙΙ

Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση απλής & διπλής πλευρικής ζώνης, Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση υπολειπόμενης πλευρικής ζώνης

7η Ενότητα: Διαμόρφωση Γωνίας Ι

Διαμόρφωση & αποδιαμόρφωση φάσης και συχνότητας

8η Ενότητα: Διαμόρφωση Γωνίας ΙΙ

Διαμόρφωση συχνότητας στενής ζώνης, διαμόρφωση συχνότητας ευρείας ζώνης, εύρος ζώνης σημάτων FM, παραγωγή σημάτων FM, απόκριση γραμμικών φίλτρων σε σήματα FM

9η Ενότητα: Θόρυβος σε διατάξεις αναλογικής διαμόρφωσης

SNR για ομόδυνη λήψη σημάτων SSB, θόρυβος σε συστήματα AM που χρησιμοποιούν φωρατή περιβάλλουσας, θόρυβος στη λήψη FM, φαινόμενο κατωφλίου, μείωση κατωφλίου FM

10η Ενότητα: Τεχνικές πρόσβασης

Πολυπλεξία στο χρόνο, πολυπλεξία στην συχνότητα, πολυπλεξία στον χρόνο και στην συχνότητα, Λειτουργία- εφαρμογή - αναγνώριση κυκλωμάτων πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών

11η Ενότητα: Μετατροπή δεδομένων

Θεώρημα δειγματοληψίας, κβάντιση, κωδικοποίηση, Παλμοκωδική, διαμόρφωση PCM

12η Ενότητα: Διαμόρφωση ASK – FSK – PSK

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Εξειδικευμένο λογισμικό εικονικής παρουσίασης διατάξεων διαμόρφωσης

·         Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·         Χρήση διαδικτύου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Ατομικές εργασίες

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με κλειστές σημειώσεις και περιλαμβάνουν:

 

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλών επιλογών

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ανάλυση σημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, καθώς και τεχνικών διαμόρφωσης

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

    Βιβλίο [32998396]: Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών, Χατζηευφραιμίδης Αντώνης

    Βιβλίο [18548860]: Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert, Schilling Donald L

    Βιβλίο [41963451]: Συστήματα Επικοινωνίας, Simon Haykin, Michael Moher

    Βιβλίο [1638]: Τηλεπικοινωνίες, Νασιόπουλος Αθανάσιος

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: