ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2150T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

4

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα του αεροσκάφους. Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία περιγράφονται τα κρίσιμα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και λειτουργίας του αεροσκάφους τα οποία αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα του Τμήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Αναγνωρίζει τα συστήματα του αεροσκάφους, να προσδιορίζει τη θέση τους και να περιγράφει τον ρόλο τους.

·         Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των συστημάτων του αεροσκάφους και του τρόπου λειτουργίας τους.

·         Διακρίνει και να εντοπίζει σημεία πιθανής βλάβης με τη βοήθεια των αντίστοιχων κατασκευαστικών σχεδίων των συστημάτων του αεροσκάφους, να αναλύει και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τους.

·         Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη σχετική με τα επιμέρους συστήματα λειτουργίας και ελέγχου του αεροσκάφους.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  Ενότητα:  Συστήματα ελέγχου πτήσης

Συστήματα κίνησης επιφανειών ελέγχου, συρματόσχοινα και τροχαλίες, υδραυλικό σύστημα, ηλεκτρικό σύστημα. Μηχανισμοί κίνησης επιφανειών ελέγχου, συνδετήρες και ατέρμονοι κοχλίες. Σύστημα trim. Αντωτικές επιφάνειες, flaps, συστήματα χείλους προσβολής. Γεννήτριες τύρβων. Συστήματα Αεροδυναμικής πέδησης. Συστήματα μεγάλων αεροπλάνων αερογραμμών.

  Ενότητα:  Σκέλη Ι

Κατηγορίες σκελών. Ευθυγράμμιση τροχών. Κατεύθυνση σκελών και συστήματα απορρόφησης κραδασμών. Δομή τροχών, έλεγχος τροχών.

  Ενότητα:  Σκέλη ΙΙ

Συστήματα πέδησης, συστήματα μονού και πολλαπλών δίσκων. Σύστημα ενεργοποίησης φρένων, ανεξάρτητοι κύριοι κύλινδροι, υπερσυμπιεσμένα (boosted) φρένα, φρένα ισχύος, αποσυμπιεστές. Αντιολισθητικό σύστημα. Ελαστικά, δομή ελαστικών, έλεγχος και συντήρηση ελαστικών.

  Ενότητα:  Υδραυλικά συστήματα

Αρχή λειτουργίας υδραυλικού συστήματος, υδραυλικά δίκτυα. Υδραυλικά συστήματα αεροσκαφών, σύστημα opencenter, σύστημα power pack. Υδραυλικά υγρά (φυτικά, ορυκτά και συνθετικά υγρά). Μονάδες υδραυλικού συστήματος, δεξαμενές, φίλτρα, αντλίες, βαλβίδες, βαλβίδες ελέγχου πιέσεως, συσσωρευτές. Υδραυλικοί σερβομηχανισμοί.

  Ενότητα:  Πνευματικά συστήματα

Πρωτεύον σύστημα και εφεδρικό σύστημα. Πνευματικά συστήματα για κλιματισμό και αντιπαγοποίηση. Bleed air κινητήρων. Σύστημα συμπίεσης, σύστημα ασφαλείας. Εξαρτήματα πνευματικού δικτύου, αντλίες κενού, φίλτρα αέρος, βαλβίδες ρύθμισης πίεσης.

  Ενότητα:  Σύστημα κλιματισμού καμπίνας Ι

Φυσιολογία πτήσεως. Σύστημα οξυγόνου αεροσκάφους, τύποι οξυγόνου, τύποι ρυθμιστών. Μάσκες οξυγόνου. Σωληνώσεις, βαλβίδες, συστήματα ροής. Πλήρωση οξυγόνου. Σύστημα συμπίεσης, πηγές πίεσης, bleed air κινητήρα.

  Ενότητα:  Σύστημα κλιματισμού καμπίνας ΙΙ

Θέρμανση, τρόποι παραγωγής θερμότητας, αερισμός, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας. Σύστημα κλιματισμού, αρχές ψύξεως, ψύξη κύκλου ατμού. Εξαρτήματα συστήματος κύκλου ατμού, χημικά ψύξης, αποξηραντής, βαλβίδες θερμικής διαστολής, evaporator, συμπιεστής, βαλβίδες συντήρησης, βαλβίδες Schrader.

  Ενότητα: Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Τύποι καυσίμου, καύσιμα για παλινδρομικούς κινητήρες και καύσιμα για στροβιλοκινητήρες. Προβλήματα νερού σε καύσιμα. Σύστημα καυσίμου, σύστημα τροφοδοσίας με τη βαρύτητα, σύστημα τροφοδοσίας με αντλία. Σύστημα καυσίμου πολυκινητήριων ελαφρών αεροσκαφών. Σύστημα καυσίμου αεροσκαφών VIP. Σύστημα καυσίμου μεγάλων αεροσκαφών αερομεταφορών. Δεξαμενές καυσίμου, δίκτυο και σωληνώσεις, βαλβίδες, αντλίες, φίλτρα, θερμαντήρες.

  Ενότητα:  Ηλεκτρικά συστήματα αεροσκαφών

Πηγές ηλεκτρικής ισχύος, μπαταρίες, γεννήτριες και alternators. Ρυθμιστές τάσης. Ηλεκτρικό δίκτυο, δίκτυο avionics, δίκτυο σκελών προσγείωσης. Alternator. Εγκατάσταση, καλωδιώσεις, βύσματα. Εξαρτήματα δικτύου, κομβία, διακόπτες, ασφάλειες. Ηλεκτρικοί κινητήρες.

10η  Ενότητα:  Σύστημα ελέγχου πάγου και βροχής

Σύστημα αντιπαγοποίησης τύπου rubber boot. Ηλεκτροθερμικό σύστημα αντιπαγοποίησης για έλικες. Σύστημα ελέγχου βροχής, υαλοκαθαριστήρες, χημικοί αποθητήρες βροχής, εκτίναξη με πεπιεσμένο αέρα.

11η  Ενότητα:  Σύστημα αντιπυρικής προστασίας

Συστήματα χειρός. Συστήματα υποδομής, αισθητήρες, σύστημα προειδοποίησης. Δίκτυο διανομής πυροσβεστικού υλικού. Σύστημα ενεργοποίησης.

12η Ενότητα:  Σύστημα άνεσης επιβατών

Καμπίνα, δομή καμπίνας, παράθυρα. Καθίσματα και διάδρομοι, εργονομία και ασφάλεια. Χώροι αποσκευών. Κουζίνα. Σύστημα νερού και αποχέτευσης. Τηλεοπτικά και ηχητικά συστήματα. Βοηθήματα επικοινωνίας επιβατών.

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Εξειδικευμένο Λογισμικό

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

20

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης

15

Εκπαιδευτική επίσκεψη

5

Συνέντευξη από ειδικό

10

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Διαδραστική διδασκαλία

10

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

- Ερωτήσεις ανάπτυξης

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·                     James E. Johnson, Hydraulics for Engineering Technology, Prentice Hall, 1996.

·                     Γ. Καραγκιόζογλου, Συστήματα Αεροσκαφών, Εκδ. Ζαμπάρας, 2009

·                     Κ. Καρκανιάς, Γ. Γούλιος, Τεχνολογία Αεροσκαφών, Εκδ. ΑΛΦΑ, Τόμος Α, 2003

·                     Κ. Καρκανιάς, Γ. Γούλιος, Τεχνολογία Αεροσκαφών, Εκδ. ΑΛΦΑ, Τόμος Β, 2001

·         Jay. F. Hooper, Basic Pneumatics. An introduction to industrial compressed air systems and components, Carolina Academic Press, 1999