(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2160T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Ασκήσεις πράξης

1

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να αναφέρουν  τα χαρακτηριστικά των καυσίμων και των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη και να εντοπίζουν το σημείο του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου ή του κυκλώματος λίπανσης από το οποίο προκαλείται δυσλειτουργία των συστημάτων του αεροσκάφους

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Ενέργεια και συμβατικά καύσιμα. Κατάταξη καυσίμων. Αντιστοιχίες μονάδων ενέργειας. Υγρά και αέρια καύσιμα. Στερεά καύσιμα. Ενεργειακό ισοζύγιο Ελλάδας..

·         Αργό πετρέλαιο. Σύσταση πετρελαίου. Ιδιότητες αργού πετρελαίου. Πυκνότητα, χρώμα, τάση ατμών, ιξώδες, σημείο ροής, απόσταξη, περιεκτικότητα σε θείο.

·         Βενζίνη. Παρασκευή βενζινών. Κινητήρας ανάφλεξης με σπινθήρα. Σχηματισμός μίγματος και ανάφλεξη. Διεργασία καύσης. Προβλήματα και περιορισμοί κατά την καύση. Καύση και κτύπημα στον βενζινοκινητήρα. Κτύπημα λόγω σπινθήρα. Αλκύλια μολύβδου και άλλα αντικροτικά πρόσθετα. Οργανικά αντικροτικά πρόσθετα. Χαρακτηριστικά βενζίνης (τάση ατμών, πυκνότητα, περιεκτικότητα σε θείο, αριθμός βρωμίου, περιεκτικότητα σε νερό, διαβρωτικότητα, θερμογόνος δύναμη, ιξώδες, επιφανειακή τάση).

·         Πετρέλαιο ντήζελ. Παρασκευή των ντήζελ. Κινητήρας ανάφλεξης με συμπίεση. Ντηζελοκινητήρες. Καύση στον κινητήρα ντήζελ. Αριθμός κετανίου. Προβλήματα και περιορισμοί κατά την καύση στον κινητήρα ντήζελ. Βελτιωτικά του αριθμού κετανίου. Χαρακτηριστικά ντήζελ (πυκνότητα, ποιότητα ανάφλεξης, δείκτης κετανίου, δείκτης ντήζελ, σημείο ανιλίνης, περιεκτικότητα σε θείο, τέφρα, διαβρωτικότητα, θερμογόνος δύναμη, σημείο θόλωσης, σημείο ροής, σημείο εμφάνισης παραφίνης, σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου). Δοκιμή ροής χαμηλών θερμοκρασιών.

·         Βενζίνη αεροπορίας. Ιδιότητες βενζίνης αεροπορίας. Αντικροτική ικανότητα. Ανταπόκριση μίγματος. Πτητικότητα. Τάση ατμών και έκλυση ατμών. Θερμοκρασία ψύξεως. Ιξώδες. Διαλυτότητα του νερού. Χημική σύσταση βενζινών αεροπορίας. Προδιαγραφές. Χρώμα βενζινών. Αποθήκευση και σταθερότητα βενζινών αεροπορίας.

·         Καύσιμα αεριοστροβίλων. Χαρακτηριστικά αεριοστροβίλων κινητήρων. Ανθρακούχα αποθέματα. Απόδοση καύσεως. Τύποι κεροζινών. Χημική σύσταση και χημικές ιδιότητες. Φυσικές ιδιότητες. Εκκίνηση. 

·         Επίδραση του ύψους πτήσης στην καύση. Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασία και πίεσης με το υψόμετρο. Επίδραση πίεσης και θερμοκρασίας στην καύση. Απώλεια καυσίμων, έκλυση αέρα. Επίδραση μείωσης της θερμοκρασίας. Αποχωρισμός του νερού και σχηματισμός πάγου. Σχηματισμός κρυστάλλων καυσίμου. Ιδιότητες Υψηλών θερμοκρασιών. Θερμική σταθερότητα. Ποιότητα καύσης.

·         Παρασκευή και πρόσθετα ορυκτελαίων. Κατάταξη ορυκτελαίων. Μέθοδοι παρασκευής ορυκτελαίων. Απόσταξη υπό κενό. Εκχύλιση με διαλύτες. Μονάδα αποπαραφίνωσης. Απασφάλτωση. Υδρογόνωση. Πρόσθετα λιπαντικών. Βελτιωτικά του δείκτη ιξώδους. Ταπεινωτές σημείου ροής. Αντιοξειδωτικά πρόσθετα. Αντιαφριστικά πρόσθετα. Απογαλακτωματοποιητές. Ρυθμιστές τριβής. Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Καθαριστικά πρόσθετα. Διασκορπιστικά πρόσθετα. Πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Πρόσθετα προστασίας από τη φθορά.

·         Ιδιότητες ορυκτελαίων. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτελαίων. Ιξώδες, μεταβολή ιξώδους με τη θερμοκρασία, υπολογισμός δείκτη ιξώδους, μεταβολή του ιξώδους με την πίεση, υπολογισμός ιξώδους μίγματος, πυκνότητα, ιδιότητες ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες, σημείο θολώσεως, σημείο ροής, σημείο ανάφλεξης, σημείο καύσης, χρώμα, αριθμός εξουδετέρωσης, τέφρα, αφρισμός, γαλακτωματοποίηση-απογαλακτωματοποίηση, εξανθράκωμα, διαβρωτικότητα, αντοχή σε οξείδωση, περιεκτικότητα σε νερό. Προδιαγραφές ιξώδους, Πολύτυπα ορυκτέλαια. Κατάταξη ορυκτελαίων Μ.Ε.Κ. κατά την ποιότητά τους. Συνθετικά λιπαντικά.

·         Λιπαντικά λίπη (γράσσα). Ορισμός του γράσσου. Ο ρόλος του γράσσου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γράσσων έναντι των άλλων λιπαντικών. Γύρανση των γράσσων. Υγρά λιπαντικά. Ορυκτέλεια. Συνθετικά λάδια. Παχυντές και σάπωνες. Μέθοδοι παρασκευής και Ιδιότητες γράσσων. Συνεκτικότητα, φαινομένο ιξώδες, σημείο στάξης. Ανακύκλωσης λιπαντικών. Κατεργασία με οξέα. Εκχύλιση με προπάνιο. Απόσταξη υπό κενό-υδρογόνωση. Ποιότητα παραγόμενων λιπαντικών.

·         Μη συμβατικές κατεργασίες. Ηλεκτροχημική κατεργασία. Ηλεκτροδιάβρωση. Κατεργασία με δέσμη Laser. Κατεργασία με δέσμη ηλεκτρονίων. Κατεργασία με εκτόξευση λειαντικών κόκκων. Διαμόρφωση πολυμερών και σύνθετων υλικών. Μη συμβατική διαμόρφωση ελάσματος και συμπαγούς υλικού.

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

78

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

 

 

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Καύσιμα-Λιπαντικά, Εκπαιδευτικό Βιβλίο Ιδρύματος Ευγενίδου

Kαύσιμα-Λιπαντικά, Εγχειρίδιο Σχολής Ικάρων.

Χ. Μπίγγου και Χ. Καραπάνου, Καύσιμα-Λιπαντικά, Μακεδονικές Εκδόσεις.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: