(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2210

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Εργαστηριακές Ασκήσεις

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των ψηφιακών συστημάτων και των μικροεπεξεργαστών.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

·         Εκτελεί λογικές πράξεις και να αναγνωρίζει τις λογικές πύλες

·         Παραθέτει τους πίνακες αληθείας της αλγεβρας Boole

·         Συνθέτει κυκλώματα από πίνακες αληθείας

·         Απλοποιεί συνδυαστικά κυκλώματα

·         Εξηγεί την λειτουργία κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών, αθροιστών, και άλλων βασικών κυκλωμάτων

·         Εξηγεί την λειτουργία βασικών ακολουθιακών κυκλωμάτων

·         Περιγράφει διαφορετικά είδη μνήμης και το τρόπο λειτουργίας τους

·         Περιγράφει τους διαφορους τρόπους υλοποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

·         Εξηγεί τα τμήματα αρχιτεκτονικής ενος μικροεπεξεργαστή και το τρόπο χρήσης τους

·         Εξηγεί το ρόλο του χρονισμού στη λειτουργία ενος επεξεργαστή και να αναλύει τον τρόπο επεξεργασίας εντολών μικροεπεξεργαστή

·         Περιγράφει το τρόπο λειτουργίας ενος μικροεπεξεργαστή

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις/τεχνολογίες

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Λογικές Πύλες (part 5.5a)

Εισαγωγή στην άλγεβρα Boole, λογικές πράξεις, λογικές πύλες, πίνακες αλήθειας. 

2η Ενότητα : Αλγεβρα Boole (part 5.5a)

           Bασικά θεωρήματα και ιδιότητες της άλγεβρας Boole, συναρτήσεις Boole.

3η Ενότητα: Βασικά συνδυαστικά λογικά κυκλώματα (part 5.5a and b)

Σύνθεση κυκλωμάτων από πίνακες αληθείας, εξαγωγή του πίνακα αληθείας από πίνακα, ανάλυση από παλμοσειρές. Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για συστήματα αεροσκαφών

4η Ενότητα: Απλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων

Πίνακας Carnot και μέθοδος Quin Mc Lasky.

5η Ενότητα: Κωδικοποιητές και σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα  (part 5.8)

Κώδικες Gray και BCD, κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές, παραδείγματα χρήσης κωδικοποιητών, κυκλώματα ενδεικτών.

6η Ενότητα : Πολυπλέκτες κι άλλα κυκλώματα (Part 5.9)

Αθροιστές, πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες, πολλαπλασιαστές.

7η Ενότητα: Υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (part 5.8)

Τεχνολογία CMOS, μέθοδος σχεδίασης ολοκληρωμένων (με χρήση προτύπων κυττάρων), μεθοδολογίες ελέγχου ψηφιακών κυκλωμάτων. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μεσαίας, μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας. 

8η Ενότητα: Ακολουθιακά κυκλώματα

Flip-flops (είδη και πυροδότηση), μανδαλωτές, καταχωρητές, μετρητές (είδη, σχεδίαση, πυροδότηση).

9η Ενότητα: Ακολουθιακά κυκλώματα ΙΙ και Μνήμες (part 5.6β)

Διαγράμματα αλλαγής κατάστασης ακολουθιακών κυκλωμάτων, πίνακες ενημέρωσης, είδη μηχανών καταστάσεων. Είδη μνήμης και τρόποι λειτουργίας τους, οργάνωση, τρόπος ανάγνωσης και γραφής, χρονισμός. Κυκλωματα με μνήμες, buffers.

10η  Ενότητα:   Περιγραφή ενός μικροεπεξεργαστή (part 5.7)

Εκτελούμενες λειτουργίες και γενική λειτουργία ενός μικροεπεξεργαστή. Βασική λειτουργία καθενός από τα παρακάτω στοιχεία του μικροεπεξεργαστή: μονάδα ελέγχου, μονάδα ανάκλησης και επεξεργασίας εντολών, ρολόι, αριθμητική λογική μονάδα, καταχωρητής εντολών, καταχωρητές ειδικής χρήσης (π.χ. μετρητής προγράμματος, στοίβας, κατάστασης κλπ.),

11η  Ενότητα:   Μικροεπεξεργαστής και χρονισμοί (part 5.7 and 5.6b)

 Καταχωρητές γενικής χρήσεως, δίαυλος δεδομένων. Θέσεις μνήμης, τρόποι διευθυνσιοδότησης εντολών (ενός ή περισσοτέρων bytes), αποκωδικοποίηση εντολών, κύκλοι εντολής, μηχανής, ρολογιού, χρονισμοί.

12η  Ενότητα:   Λειτουργία μικροεπεξεργαστών (part 5.7)

Σήματα ελέγχου ΚΜΕ. Προσπέλαση κύριας μνήμης, ελεγκτής διακοπών, προσπέλαση περιφερειακών. Παραδείγματα εκτέλεσης εντολών και χρονισμού (Ζ80, 8086).

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Εργαστηριακές ασκήσεις

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

·         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με άλγεβρα Boole, την σύνθεση ή ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

·         Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

Εξέταση εργαστηριακής άσκησης για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ψηφιακά Συστήματα, Mano

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: