ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2220

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

5

6

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1

1

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα σχετικά με τη ροή των ρευστών εντός του αεροσκάφους και γύρω από αυτό και αποτελεί κύριο τμήμα της εκπαίδευσης του Μηχανικού Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ. Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη στη συνέχεια βασικών μαθημάτων ειδίκευσης του Τμήματος όπως η Αεροδυναμική, η Μηχανική Πτήσης και η Υπολογιστική Ρευστομηχανική.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 

·         Αναλύουν τις βασικές έννοιες του ροϊκού πεδίου μέσα και γύρω από στερεά σώματα.

·         Έχουν κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα ροϊκά μεγέθη.

·         Προσδιορίσουν όλα τα ροϊκά μεγέθη που αφορούν στη λειτουργία και πτήση του αεροσκάφους.

·         Εφαρμόζουν τους νόμους της στατικής και της δυναμικής των ρευστών για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την πτήση αεροσκάφους.

·         Έχουν γνώση των βασικών οργάνων μέτρησης ρευστομηχανικών μεγεθών.

·         Κατανοήσουν τα πνευματικά και υδραυλικά συστήματα του αεροσκάφους.

·         Περιγράφουν και να εξηγούν την επίδραση των ρευστομηχανικών μεγεθών στη λειτουργία και τον έλεγχο του αεροσκάφους.

·         Συνεργάζονται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη σχετικά με το ροϊκό πεδίο εντός και εκτός του αεροσκάφους.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΙΑ

1η Ενότητα:  Εισαγωγή στη  Μηχανική Ρευστών

Ιστορική αναδρομή – Αντικείμενο του μαθήματος - Περιοχές εφαρμογής της Μηχανικής Ρευστών

2η Ενότητα:  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ρευστών

Ορισμός των ρευστών – Ιδιότητες των ρευστών – Καταστατικές εξισώσεις αερίων – Ενθαλπία  - Εντροπία – Συμπιεστότητα ρευστών

3η Ενότητα:  Υδροστατική

Αρχή της υδροστατικής – Αρχή του Αρχιμήδη – Δυνάμεις σε επιφάνειες

4η Ενότητα:  Αεροστατική

Αρχή της αεροστατικής – Πρότυπα ατμόσφαιρας

5η Ενότητα:  Περιγραφή ροικών πεδίων

Ροϊκό πεδίο – Απεικόνιση κατά Lagrange – Απεικόνιση κατά Euler - Ροϊκή γραμμή – Ροϊκή επιφάνεια – Συστήματα αναφοράς και συντεταγμένων

6η Ενότητα:  Θεμελιώδεις ροϊκές εξισώσεις Ι

Εξίσωση συνέχειας - Εξίσωση Bernoulli

7η Ενότητα:  Θεμελιώδεις ροϊκές εξισώσεις ΙΙ

Εξίσωση ενέργειας

8η Ενότητα:  Θεμελιώδεις ροϊκές εξισώσεις ΙΙΙ

Εξίσωση Euler – Θεώρημα ορμής

9η Ενότητα:  Ασυμπίεστη ροή

Ορισμός και ιδιότητες του οριακού στρώματος – Στρωτή και τυρβώδης ροή

10η Ενότητα:  Ιδεώδης και Πραγματική ροή

Εξισώσεις Navier Stokes- Αδιάστατοι αριθμοί

11η Ενότητα:  Οριακό στρώμα

Οριακό στρώμα πλάκας – Θεωρητική διερεύνηση του οριακού στρώματος – Τυρβώδη οριακά στρώματα - Θερμοκρασιακά οριακά στρώματα – Αποκόλληση οριακού στρώματος – Αεροδυναμικές δυνάμεις σε σώματα

12η Ενότητα:  Ομοιότητα

Διαστατική ανάλυση και μηχανική ομοιότητα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1η Εργαστηριακή άσκηση:  Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων - Αξιοπιστία μετρήσεων

2η Εργαστηριακή άσκηση:  Πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας  και του ειδικού βάρους των ρευστών Ι

3η Εργαστηριακή άσκηση:  Πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας και του ειδικού βάρους των ρευστών ΙΙ

4η Εργαστηριακή άσκηση:  Πειραματικός προσδιορισμός του ιξώδους των ρευστών

5η Εργαστηριακή άσκηση:  Λειτουργία μανομέτρων – Μέθοδοι μέτρησης ταχύτητας ρευστών

6η Εργαστηριακή άσκηση:  Οπτικοποίηση ροής - Αεροσήραγγες

7η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση στρωτής ροής ρευστού σε αγωγό

8η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση τυρβώδους ροής ρευστού σε αγωγό

9η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση ροής ρευστού σε  σύνθετο πεδίο και εκτίμηση της επίδρασης του αριθμού Reynolds

10η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση ροής ρευστού σε αγωγό και αξιολόγηση της επίδρασης της τραχύτητας του αγωγού 

11η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση ροής σε συγκλίνοντα - αποκλίνοντα αγωγό

12η Εργαστηριακή άσκηση:  Προσομοίωση ροής αέρα γύρω από αεροτομή NACA

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Εξειδικευμένο Λογισμικό

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

80

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

50

Εργαστηριακές ασκήσεις (Άσκηση μέσω επίδειξης λειτουργίας και χρήσης μηχανημάτων - οργάνων και εξοπλισμού από τον διδάσκοντα και στη συνέχεια δοκιμή εφαρμογής της διαδικασίας από τους φοιτητές/ Ασκήσεις Προσομοιώσεων)

30

Αυτοτελής Μελέτη

22

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαδικασία αξιολόγησης θεωρίας

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη ροή ρευστών

 

Διαδικασία αξιολόγησης εργαστηρίου

 

Ι. Εβδομαδιαία Γραπτή Εξέταση  (40%)

 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εκπονηθείσες εργαστηριακές   ασκήσεις

 

ΙΙΙ. Ασκήσεις Προσομοίωσης (30%)

 

 

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         V. Streeter, E. B. Wylie, Μηχανική Ρευστών,  Εκδ. Φούντας, 2008

·         R. Daugherty, J. Franzini, E. Finnemore, Μηχανική Ρευστών με τεχνικές εφαρμογές, Εκδ. Φούντας, 2008

·         Ν. Αθανασιάδης Ν., Μηχανική ρευστών, Εκδ. Συμεών, 1989

·         Σ. Τσαγγάρης, Μηχανική των Ρευστών, Εκδ. Συμεών, 2005

·         Α. Παπαϊωάννου, Μηχανική των Ρευστών, τόμοι Ι και ΙΙ, Εκδ. Κοράλι, 2002

·         E. Schaughnessy, I. Katz, J. Schaffer, Introduction to Fluid Mechanics, Oxford University Press, 2005

·         J. Evett, C. Liu, 2500 solved problems in Fluid Mechanics and Hydraulics, SchaumSeries, Mc Graw Hill, 1985

·         Υ. Nakayama, Introduction to Fluid Mechanics, Butterworth-Heinemann, 1999

·         J. Bloomer, Practical Fluid Mechanics for Engineering Applications, Marcel Dekker,2000