(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2230T

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

3

Ασκήσεις πράξης

1

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες ηλεκτρικών μηχανών

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

-               ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εξετάσεων του διεθνούς διπλώματος Part 66

-               κατανοεί τις αρχές μαγνητισμού, επαγωγής και εναλλασσόμενου ρεύματος όπου στηρίζεται η λειτουργία των ηλ. μηχανών

-               να περιγράφει το τρόπο λειτουργίας των γεννητριών κα κινητήρων ΣΡ και ΕΡ στο αεροσκάφος

-               να περιγράφει το τρόπο λειτουργίας των μετασχηματιστών, ρυθμιστών τάσεων, ανορθωτών, αντιστροφών στο αεροσκάφος

-               να περιγράφει το τρόπο λειτουργίας των πινάκων διανομής ισχύος, κυκλωμάτων προστασίας, συσσωρευτών και εφεδρικών γεννητριών στο αεροσκάφος

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

              Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

              Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις/τεχνολογίες

              Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

              Αυτόνομη εργασία

              Ομαδική εργασία

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1) Ενότητα: Γεννήτριες και Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος

 (DC power generators and motors) (σύνολο 8 ώρες)

1.1.α  Μαγνητισμός (Part 66 - Module 3.10)

1.1.β  Θεωρία Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ   (Part 66 - Module 3.12)

(Ενότητα 1.1  ώρες 4) part 3.10 Μαγνητισμός

α)  Θεωρία μαγνητισμού. Ιδιότητες μαγνήτη. Δράση μαγνήτη που αναρτάται στο μαγνητικό πεδίο της γης. Μαγνήτιση και απομαγνήτιση. Μαγνητική θωράκιση. Διάφοροι τύποι μαγνητικών υλικών. Κατασκευή και αρχές λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητών. Εμπειρικός κανόνας του δεξιού χεριού για τον προσδιορισμό του μαγνητικού πεδίου γύρω από αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα.

 β)  Μαγνητεγερτική δύναμη, ισχύς πεδίου, πυκνότητα ροής πεδίου, διαπερατότητα, βρόχος υστέρησης, μαγνητική υστέρηση, αντίσταση μαγνητικής δύναμης, σημείο κορεσμού, δινορεύματα.

Προφυλάξεις κατά τη συντήρηση και αποθήκευση των μαγνητών.

Part 3.12 Θεωρία κινητήρα/γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (ΣΡ)

 Βασική θεωρία κινητήρα και γεννήτριας. Κατασκευή και σκοπός των εξαρτημάτων της γεννήτριας ΣΡ. Λειτουργία και παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή του ρεύματος εξόδου και τη διεύθυνση αυτού στις γεννήτριες ΣΡ. Λειτουργία και παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ εξόδου, ροπή, ταχύτητα και κατεύθυνση περιστροφής στους κινητήρες ΣΡ. Κινητήρες με τύλιγμα σειράς, διακλάδωσης και μεικτής. Κατασκευή γεννήτριας εκκινητή.

1.2.α  Κατασκευαστικά στοιχεία / Διάκριση / Τυποποίηση / Χρήση/  

          Εφαρμογές στα αεροσκάφη, Γεννητριών Σ.Ρ

1.2.β  Κατασκευαστικά στοιχεία / Διάκριση / Τυποποίηση / Χρήση/ 

          Εφαρμογές στα αεροσκάφη, Συμβατικών κινητήρων Σ.Ρ /  

          Σερβοκινητήρων / Βηματικών Κινητήρων 

         (Ενότητα 1.2  ώρες 4)

2) Ενότητα: Γεννήτριες και Κινητήρες Εναλλασσομένου Ρεύματος  (AC power generation and motors) (σύνολο 8 ώρες)

2.1.α  Θεωρία Εναλλασσομένων - Επαγωγή (Part 66 - Module 3.11 & 3.13)

2.1.β  Θεωρία Γεννητριών και Κινητήρων Ε.Ρ   (Part 66 - Module 3.17 & 3.18)

               (Ενότητα 2.1  ώρες 4)

part 3.11 Επαγωγή/Επαγωγικό πηνίο

 Νόμος του Faraday. Επαγωγή τάσης σε αγωγό που κινείται σε μαγνητικό πεδίο. Αρχές επαγωγής. Η επίδραση των παρακάτω στο μέγεθος της επαγόμενης τάσης: ένταση μαγνητικού πεδίου, ρυθμός μεταβολής της ροής, αριθμός των σπειρών του αγωγού. Αμοιβαία επαγωγή. Η επίδραση που έχουν στην επαγόμενη τάση ο ρυθμός μεταβολής του πρωτεύοντος ρεύματος και η αμοιβαία επαγωγή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αμοιβαία επαγωγή: αριθμός σπειρών του πηνίου, μέγεθος του πηνίου, διαπερατότητα του πηνίου, θέση των πηνίων μεταξύ τους. Νόμος του Lenz και κανόνες προσδιορισμού της πολικότητας. Αντίστροφη ηλεκτρεγερτική δύναμη, αυτεπαγωγή. Σημείο κορεσμού. Κύριες χρήσεις των επαγωγικών πηνίων.

Part 3.13 Θεωρία εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

 Ημιτονοειδής κυματομορφή: φάση, περίοδος, συχνότητα, κύκλος. Στιγμιαίες, μέσες, μέσες τετραγωνικές, μέγιστες, μεταξύ μεγίστων τιμές ρεύματος και υπολογισμός αυτών σε σχέση με την τάση, ένταση και ισχύ. Τριγωνικές/τετραγωνικές κυματομορφές. Αρχές μονοφασικής/τριφασικής λειτουργίας.

Part 3.17 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

Περιστροφή βρόχου σε μαγνητικό πεδίο και παραγόμενη κυματομορφή. Λειτουργία και κατασκευή γεννητριών ΕΡ τύπου περιστρεφόμενου κλωβού και περιστρεφόμενου πεδίου. Μονοφασικοί, διφασικοί και τριφασικοί εναλλακτήρες. Πλεονεκτήματα και χρήσεις τριφασικών συνδέσεων αστέρα και τριγώνου. Γεννήτριες με μόνιμους μαγνήτες.

Part 3.18 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

 Κατασκευή, αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά των: συγχρόνων κινητήρων ΕΡ και επαγωγικών κινητήρων ΕΡ, μονοφασικών και πολυφασικών. Μέθοδοι ελέγχου ταχύτητας και κατεύθυνσης περιστροφής. Μέθοδοι δημιουργίας περιστρεφόμενου πεδίου: πυκνωτής, επαγωγικό πηνίο, καλυμμένος ή διαιρεμένος πόλος.

2.2.α  Κατασκευαστικά στοιχεία / Διάκριση / Τυποποίηση / Χρήση/   

          Εφαρμογές στα αεροσκάφη Γεννητριών Ε.Ρ

2.2.β  Κατασκευαστικά στοιχεία / Διάκριση / Τυποποίηση / Χρήση/   

          Εφαρμογές στα αεροσκάφη Συμβατικών κινητήρων Ε.Ρ /

          Κινητήρων μόνιμων μαγνητών / Ηλεκτρικών κινητήρων ως  

          ενεργοποιητών (actuators)

         (Ενότητα 2.2  ώρες 4)

3) Ενότητα: Μετασχηματιστές  ransformers) (Part 66 - Module 3.15)

          (Ενότητα 3  ώρες 2)

part 3.15 Μετασχηματιστές

Αρχές κατασκευής και λειτουργίας μετασχηματιστών. Απώλειες μετασχηματιστών και μέθοδοι μείωσής τους. Λειτουργία μετασχηματιστή υπό φορτίο και εν κενώ. Μετάδοση ισχύος, απόδοση, σήμανση πολικότητας. Υπολογισμοί τάσεων και ρευμάτων γραμμής και φάσης. Υπολογισμός ισχύος σε τριφασικό σύστημα. Ρεύμα, τάση, λόγος σπειρών, ισχύς, απόδοση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.

4) Ενότητα: Ρυθμιστές Τάσεως / Ανορθωτές / Αντιστροφείς 

(Voltage regulation / rectifiers / Inverters)

           (Ενότητα 4  ώρες 2)

5) Ενότητα: Πίνακες διανομής ισχύος / κυκλώματα προστασίας / Συσσωρευτές 

(Power distribution / Circuit protection / Batteries)

(Ενότητα 5 ώρες 2)

6) Ενότητα: Εναλλακτική (εφεδρική) Γεννήτρια / (Emergency power generator)

Ηλεκτρική τροφοδοσία (External/Ground power)

 (Ενότητα 6  ώρες 2)

 

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στη τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

              Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

              Επίλυση προβλημάτων σχετικών με αρχές μαγνητισμού, επαγωγής, εναλλασσόμενο ρεύμα, κατασκευή κινητήρων/γεννητριών, μετασχηματιστών

              Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

              Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ AC / DC Stephen Chapman (Εκδόσεις Τζιόλα)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: