(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2240

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις

3

4

Εργαστηριακές Ασκήσεις

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Eιδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση:
• Να περιγράφουν τις βασικές αρχές συντήρησης ενός αεροσκάφους
• Να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και μέθοδο συντήρησης εξαρτημάτων ενός αεροσκάφους.
• Να αναφέρουν τις Τεχνικές Επιθεώρησης, Αποσυναρμολόγησης, Επισκευής και Συναρμολόγησης ενός αεροπορικού κινητήρα.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1)       Αυτόνομη εργασία

2)       Ομαδική εργασία

3)       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η  Ενότητα: Προφυλάξεις Ασφαλείας - Α/φος και Συνεργείο

Μέθοδοι ασφαλούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και προφυλάξεων που πρέπει να παίρνονται όταν εργαζόμαστε με ηλεκτρισμό, αέρια και ειδικά οξυγόνο, λάδια και χημικά.

Επίσης, οδηγίες για διορθωτική ενέργεια που πρέπει να γίνεται σε περίπτωση φωτιάς ή ενός άλλου ατυχήματος με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους κινδύνους.

2η  Ενότητα: Πρακτικές Συνεργείου                      

Φροντίδα εργαλείων, έλεγχος εργαλείων, χρήση υλικών συνεργείου,

Διαστάσεις, παροχές και ανοχές, πρότυπα ποιότητας εργασίας.

Βαθμονόμηση των εργαλείων και εξοπλισμού, πρότυπα βαθμονόμησης

3η  Ενότητα: Εργαλεία                                               

Κοινοί τύποι εργαλείων χειρός,

Κοινοί τύποι ηλεκτρικών εργαλείων,

Λειτουργία και χρήση εργαλείων ακριβείας για μετρήσεις,

Εξοπλισμός λίπανσης και μέθοδοι,

Λειτουργία και χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού γενικών δοκιμών.

4η  Ενότητα: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γενικών Δοκιμών                                                                          

Λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού γενικών δοκιμών.

5η  Ενότητα: Μηχανολογικά Σχέδια, Διαγράμματα και Πρότυπα

Τύποι σχεδίων και διαγραμμάτων, τα σύμβολά τους, διαστάσεις, ανοχές και προβολές,

Αναγνώριση τίτλου συστήματος ελέγχου πληροφοριών,

Μικροφίλμ, μικροφίς και μηχανογραφημένες παρουσιάσεις,

Προδιαγραφή 100 της Ένωσης Εναερίων Μεταφορών (ΑΤΑ) της Αμερικής,

Καλωδιακά διαγράμματα και σχηματικά διαγράμματα.

6η  Ενότητα: Συναρμολογήσεις και Διάκενα        

Μεγέθη τρυπανιών για τρύπες κοχλία, τάξεις συναρμογών,

Κοινό σύστημα συναρμογών και διάκενων ,

Πρόγραμμα συναρμογών και διάκενων για αεροσκάφη και κινητήρες,

Όρια για τόξο, συστροφή και φθορά,

Τυποποιημένες μέθοδοι για έλεγχο αξόνων, τριβέων και άλλων μερών.

7η  Ενότητα: Ηλεκτρικά Καλώδια και Συνδετήρες                                                                                         

Γαλβανική συνέχεια, τεχνικές μόνωσης και σύνδεσης και δοκιμή,

Χρήση εργαλείων πτύχωσης: χειριζόμενα με το χέρι και υδραυλικά,

Δοκιμή ενώσεων με πτύχωση,

Αφαίρεση και εισαγωγή συνδετικού πείρου,

Ομοαξονικά καλώδια: προφυλάξεις δοκιμής και εγκατάστασης

Τεχνικές προστασίας συρμάτωσης: Εμφανής μεγενθυτική παραμόρφωση καλωδίων και υποστήριξη επικάλυψης, σφιχτήρες καλωδίων, προστατευτικές τεχνικές για δακτυλιοειδείς συνδέσεις συμπεριλαμβανόμενης και της περιέλιξης λόγω θερμικής συστολής και της θωράκισης.

8η  Ενότητα: Ήλωση                                                   

Ηλωτές συνδέσεις, απόσταση ήλων και βήμα,

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ήλωση και παραμόρφωση,

Επιθεώρηση των ηλωτών συνδέσεων.

9η  Ενότητα: Σωλήνες και Ελαστικοί Σωλήνες    

Λύγισμα και ξεχείλωμα σωλήνων α/φών,

Επιθεώρηση και δοκιμή σωλήνων και ελαστικών σωλήνων α/φών,

Εγκατάσταση και σύνδεση σωλήνων με σφικτήρες

10η  Ενότητα: Ελατήρια                                            

Επιθεώρηση και δοκιμή ελατηρίων.

11η  Ενότητα: Τριβείς

Δοκιμή, καθαρισμός και επιθεώρηση τριβέων

Απαιτήσεις λίπανσης τριβέων,

Αστοχίες στους τριβείς και οι αιτίες τους.

12η  Ενότητα: Συστήματα μετάδοσης κίνησης       

Επιθεώρηση συστημάτων τροχών, νεκρής διαδρομής,

Επιθεώρηση ιμάντων και τροχαλιών, αλυσίδων και οδοντωτών τροχών,

Επιθεώρηση ανυψωτήρων με κοχλία, συσκευών μοχλών, συστημάτων ράβδων ώσης-έλξης.

13η  Ενότητα: Καλώδια Ελέγχου

Διαμόρφωση ακραίων εφαρμογών,

Επιθεώρηση και δοκιμή καλωδίων ελέγχου,

Κυρτομένα καλώδια: εύκαμπτα συστήματα ελέγχου αεροσκαφών.

14η  Ενότητα: Κατεργασία Μετάλλου σε Φύλλα    

Επισήμανση και υπολογισμός επιτρεπομένου ορίου λυγίσματος,

Κατεργασία μετάλλου σε φύλλα, συμπεριλαμβανόμενου και του λυγίσματος και φορμαρίσματος,

Επιθεώρηση της κατεργασίας μετάλλου σε φύλλα.

15η  Ενότητα: Συγκόλληση, Χαλκοκόλληση, Λευκοκόλληση και Σωμάτωση

Μέθοδοι λευκοκόλλησης: επιθεώρηση συγκολλημένων ενώσεων.

Μέθοδοι συγκόλλησης και χαλκοκόλλησης,

Επιθεώρηση συγκολλημένων και χαλκοκολλημένων ενώσεων,

Μέθοδοι σωμάτωσης και επιθεώρηση σωματωμένων ενώσεων.

16η  Ενότητα: Βάρος και Ζυγοστάθμιση Α/φους

Κέντρο βάρους / Υπολογισμός ορίων ζυγοστάθμισης : χρήση των σχετικών εγγράφων,

Προετοιμασία αεροσκάφους για ζύγιση,

Ζύγιση αεροσκάφους.

17η  Ενότητα: Επίγεια Εξυπηρέτηση και Αποθήκευση Α/φους

Τροχοδρόμηση / ρυμούλκηση α/φους και σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας,

Ανύψωση με γρύλλο α/φους, δέσιμο, ασφάλιση και σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας,

Μέθοδοι αποθήκευσης α/φους,

Διαδικασίες ανεφοδιασμού / αφαίρεσης καυσίμου με άντληση,

Διαδικασίες αποπαγοποίησης/αντιπαγοποίησης,

Ηλεκτρικές, υδραυλικές και αεροκίνητες επίγειες παροχές,

Επιδράσεις περιβαλλοντολογικών συνθηκών στην επίγεια εξυπηρέτηση και λειτουργία α/φους.

18η  Ενότητα: Τεχνικές Αποσυναρμολόγησης, Επισκευής και Συναρμολόγησης

Τύποι αστοχιών και τεχνικές οπτικής επιθεώρησης, Απάλειψη διάβρωσης, αποτίμηση και επαναπροστασία.

Μέθοδοι γενικής επισκευής, Εγχειρίδιο Κατασκευαστικής Επισκευής, Προγράμματα ελέγχου γήρανσης, κόπωσης και διάβρωσης.

Τεχνικές μη καταστρεπτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων με διεισδυτικά υγρά, ραδιογραφία, ρεύματα αυτεπαγωγής, υπερήχους και ενδοσκόπιο.

Τεχνικές αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης           

Τεχνικές εντοπισμού και επίλυσης βλάβης. 

19η  Ενότητα: Ασυνήθιστα Περιστατικά

Επιθεωρήσεις μετά από κεραυνούς και διείσδυση Πεδίου Ακτινοβολίας Υψηλής Έντασης.

Επιθεωρήσεις μετά από ασυνήθιστα γεγονότα τέτοια όπως βαριές προσγειώσεις και πτήση σε αναταράξεις.

20η  Ενότητα: Διαδικασίες Συντήρησης

Προγραμματισμός συντήρησης,

Διαδικασίες τροποποίησης,

Διαδικασίες υλικών,

Διαδικασίες πιστοποίησης/διάθεσης σε χρήση,

Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία του α/φους,

Επιθεώρηση Συντήρησης /Ποιοτικού Ελέγχου /Εξασφάλισης Ποιότητας,

Πρόσθετες διαδικασίες συντήρησης,

Έλεγχος ορίου ζωής παρελκομένων.

21η  Ενότητα: Συντήρηση Έλικας

Στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση,

Ιχνηλασία (τροχιάς) πτερυγίου,

Εκτίμηση ζημιάς πτερυγίου, διάβρωση, οξείδωση, φθορά από κρούση, αποφλοίωση,

Προγράμματα συντήρησης / επισκευής έλικας,

 

 

1η Εργαστ. Άσκηση: Επιθεώρηση, καθαρισμός, λίπανση και δοκιμή τριβέων

2η Εργαστ. Άσκηση: Επιθεώρηση συστημάτων μετάδοσης κίνησης

3η Εργαστ. Άσκηση: Επιθεώρηση και δοκιμή καλωδίων ελέγχου

4η Εργαστ. Άσκηση: Μέθοδοι κατεργασίας μεταλλικών φύλλων και επιθεώρηση κατεργασιών.

5η Εργαστ. Άσκηση: Μέθοδοι συγκόλλησης και επιθεώρηση συγκολλήσεων

6η Εργαστ. Άσκηση: Υπολογισμός βάρους και ζυγοστάθμιση αεροσκάφους

7η Εργαστ. Άσκηση: Τεχνικές επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκάφους

 8η Εργαστ. Άσκηση: Τεχνικές Επιθεώρησης, Αποσυναρμολόγησης, Επισκευής και Συναρμολόγησης κινητήρων αεροσκαφών

9η Εργαστ. Άσκηση: Τεχνικές μη καταστρεπτικού ελέγχου.

10η Εργαστ. Άσκηση: Συντήρηση-Επισκευή έλικας

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση της πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Εργαστηριακές ασκήσεις

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ειδικές περιπτώσεις συντήρησης

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1)            Καραγκιόζογλου Γεώργιος, “Στοιχεία υπολογισμού, κατασκευής και συντήρησης αεροσκαφών”, Εκδόσεις Ζαμπάρα 2006

2)            www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: