(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE2250

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ I

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

5

Ασκήσεις Πράξης

1

0

Εργαστήριο

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU274/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αυτή/αυτός που παρακολουθεί επιτυχώς το μάθημα:

Να γνωρίζει κυκλωματικά σύμβολα, αρχές λειτουργίας, σχέσεις ρεύματος τάσης για διόδους, διπολικά και MOS τρανζίστορς, κυκλωματικές τοπολογίες ενισχυτή, απομονωτή, πηγής ρεύματος, διακόπτη,

Να έχει δεξιότητα στην χρήση των κανόνων Kirchoff, θεωρημάτων Thevenin, Norton, Υπέρθεσης, στην χρήση απλών κυκλωμάτων με διπολικά και MOS τρανζίστορς

Να κατανοεί το πως είναι φτιαγμένα τα κυκλώματα ψηφιακής λογικής

Να μπορεί να εφαρμόζει την διεπαφή των λογικών και άλλων κυκλωμάτων με διακόπτες, πληκτρολόγια, LED και άλλα ενδεικτικά, ηλεκτρικούς κινητήρες κλπ.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες

Δίπολα, Σχέσεις ρεύματος τάσης, Νόμοι Κιrchoff.

Θεωρήματα Thevenin, Norton, υπέρθεσης.

Παραστατικοί Μιγάδες, εμπέδηση.

 2η Ενότητα: Δίοδοι

Αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές, δομή ζώνης, ελεύθερα ηλεκτρόνια, οπές, νόθευση τύπου n και p, επαφή p-n σε ορθή και ανάστροφη πόλωση, μοντέλο σταθερής πτώσης τάσης. 

Κυκλώματα διόδων: ανορθωτές, περιοριστές, τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, δίοδοι zener και σταθεροποιητές τάσης, ανιχνευτές κορυφών.

3η Ενότητα: Διπολικά τρανζίστορ

Δομή, περιοχές λειτουργίας και φυσική εξήγηση της λειτουργίας του τρανζίστορ. 

Μοντέλο σταθερής πτώσης τάσης για την λειτουργία στην ενεργό περιοχή. Κυκλώματα με την χρήση του μοντέλου: Κυκλώματα για την πόλωση του τρανζίστορ, το τρανζίστορ ως ενισχυτής, ως πηγή ρεύματος, ως απομονωτής.

Μοντέλο Ebers Moll, μοντέλο μικρού σήματος για την λειτουργία του τρανζίστορ ως ενισχυτή, λειτουργία του τρανζίστορ στην περιοχή κορεσμού, ενισχυτές push-pull.

4η  Ενότητα: Το MOSFET Τρανζίστορ

Σύμβολα MOSFET, μοντέλο λειτουργίας, περιοχές λειτουργίας.  Κυκλώματα πόλωσης και λειτουργία ως ενισχυτής. Λειτουργία ως διακόπτης και ως αντίσταση ελεγχόμενη από τάση.

Υλοποίηση του αντιστροφέα και άλλων λογικών κυκλωμάτων με την χρήση CMOS κυκλωμάτων.

Οδήγηση LED (Light Emitting Diodes), LCD (Liquid Crystal Display) και κινητήρων με την χρήση MOS κυκλωμάτων. Είσοδοι από πληκτρολόγια και διακόπτες.

 

 

 

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Φροντιστήριο

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις

42

 

 

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Επίλυση προβλημάτων,

Εργαστηριακή εργασία,

Γραπτή εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α & CD», A. SEDRA, K. SMITH,

The Art of electronics 3rd edition, Horowitz and Hill  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι» Ι. ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: