(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3110

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

5

Ασκήσεις Πράξης

1

0

Εργαστήριο

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία μηχανών που βρίσκονται σε τμήματα του αεροσκάφους
  • Να υπολογίζουν την καταπόνηση στοιχείων μηχανών που συνθέτουν μηχανισμούς στο αεροσκάφος
  • Να επιλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία μηχανών για τον πρωτότυπο σχεδιασμό μηχανισμών αεροσκάφους

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Βασικές γνώσεις αντοχής υλικών
Τάση, παραμόρφωση. Μέτρο ελαστικότητας, όριο διαρροής, όριο θραύσης. Βασικές δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων υλικών (εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, σκληρομέτρηση, κόπωση). Γενικευμένος νόμος του Hook. Κριτήρια διαρροής.

2η Ενότητα: Ήλοι και ηλώσεις - Ανοχές και συναρμογές
Καταπόνηση και υπολογισμός ηλώσεων. Ηλώσεις στο αεροσκάφος. Είδη ήλων και μέθοδοι εφαρμογής τους. Κοινοί Ήλοι. Προσδιορισμός και Επιλογή Κοινών Ήλων. Προσδιορισμός Στοιχείων Ηλωσης. Εγκατάσταση Κοινών Ήλων. Ειδικοί Ήλοι. Αυτοκεφαλούμενοι Ήλοι Ασφάλισης με Τριβή. Αυτοκεφαλούμενοι Ήλοι Μηχανικής Ασφάλισης. Ήλος Τύπου Πείρου. Ηλοπερικόχλια (Rivnuts). Γερμανικοί Ήλοι (Deutsch Rivet). Εκρηκτικοί Ήλοι.

3η Ενότητα: Βλήτρα και κοχλίες
Καταπόνηση και υπολογισμός κοχλία. Τυποποίηση και Προδιαγραφές. Χαρακτηριστικά Βλήτρων και Κοχλιών. Σπείρωμα. Βλήτρα. Κωδικοποίηση και Αναγνώριση. Βλήτρα Γενικής Χρήσεως. Βλήτρα με Οπές στην Κεφαλή. Βλήτρα Μικρής Ανοχής. Βλήτρα Εσωτερικής Σύσφιξης. Βλήτρα Εξωτερικής Σύσφιξης. Ειδικά Βλήτρα. Βλητροκοχλίες. Οφθαλμοκοχλίες. Αυτό – Συγκρατητικά Βλήτρα. Αυτασφαλιζόμενα Βλήτρα. Βλήτρα Αλουμινίου. Βλήτρα Τύπου Jo. Ασφαλοκοχλίες. Περικόχλια. Μη Αυτασφαλιζόμενα Περικόχλια. Αυτασφαλιζόμενα Περικόχλια. Ολομέταλλα Αυτασφαλιζόμενα Περικόχλια. Μη Μεταλλικά Αυτασφαλιζόμενα Περικόχλια . ¨Κανάλια¨ Αυτασαφλιζόμενων Περικοχλίων. Κωδικοποίηση και Αναγνώριση. Εγκατάσταση Βλήτρων και Περικοχλίων. Μέγεθος Βλήτρων και Οπών. Πρακτικές Εγκατάστασης Βλήτρων. Σύσφιξη Βλήτρων και Περικοχλίων. Κοχλίες. Κοχλίες Δομής. Απλοί Κοχλίες. Αυτοκοχλιούμενοι Κοχλίες. Κωδικοποίηση και Αναγνώριση Κοχλιών. Κοχλίες Μισής Στροφής. Κοχλίες Μισής Στροφής Dzus. Κοχλίες Μισής Στροφής Calmoc. Κοχλίες Μισής Στροφής Airloc.

4η Ενότητα: Άξονες και άτρακτοι
Περιγραφή και είδη ατράκτων. Υπολογισμός αξόνων και ατράκτων σε δυναμική καταπόνηση. Πείροι. Συγκέντρωση τάσεων σε εγκοπές.

5η Ενότητα: Έδρανα κύλισης και ολίσθησης
Είδη τριβέων και κωδικοποίηση. Υπολογισμός ρουλμάν. Χαρακτηριστικά είδη τριβέων που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη (ακτινικά, αξονικά, μονόσφαιρα, δίσφαιρα, βαρελοειδή, βελονοειδή). Διαδικασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ρουλμάν σε άτρακτο.

6η Ενότητα: Σύνδεσμοι και φρένα
Σταθεροί και κινητοί σύνδεσμοι. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες). Τυποποίηση, είδη και χαρακτηριστικά συμπλεκτών. Υδραυλικοί συμπλέκτες. Ολίσθηση και συντήρηση συμπλέκτη.

7η Ενότητα: Συρματόσχοινα
Συστήματα Ελέγχου Πτήσης (ΣΕΠ) με Συρματόσχοινα. Συρματόσχοινα. Βασικά Στοιχεία ΣΕΠ με Συρματόσχοινα. Επιθεώρηση Συρματόσχοινων. Έλεγχος Έντασης Συρματόσχοινων. Μέτρηση Έντασης Συρματόσχοινων. Συστήματα Ελέγχου Πτήσης με Ράβδους Έλξεως – Ωθήσεως. Συστήματα Ελέγχου Πτήσης με Ράβδους Ροπής. Μηχανισμοί Μετάδοσης Κίνησης ΣΕΠ.

8η Ενότητα: Ιμάντες – αλυσίδες - ελατήρια
Χαρακτηριστικά ιμαντοκίνησης. Τροχαλίες και ιμάντες. Καταπόνηση ιμάντα. Υπολογισμός πλάτους ιμάντα. Είδη και κωδικοποίηση ιμάντων. Οδηγίες για τη λειτουργία ιμάντων. Ιμαντοκίνηση με τανυστήρα. Ιμαντοκίνηση με τραπεζοειδείς ιμάντες. Αλυσοκίνηση με κοινή αλυσίδα. Υπολογισμός στοιχείων αλυσίδας. Είδη και κωδικοποίηση αλυσίδων. Μέθοδος κατασκευής ελαστηρίων. Χαρακτηριστικά ελατηρίων. Είδη και κωδικοποίηση ελατηρίων. Υπολογισμός ελατηρίων. Χρήσεις ελατηρίων στο αεροσκάφος. .

9η Ενότητα: Οδοντωτοί τροχοί Ι
Χαρακτηριστικά μεγέθη οδοντωτών τροχών. Βασικός νόμος της οδόντωσης. Μεγέθη επαφών. Κατασκευή της τροχιάς επαφών και της συνεργαζόμενης κατατομής κατά REULAUX. Είδη οδοντώσεων. Οδοντώσεις κυκλοειδείς. Οδοντώσεις εξελειγμένης. Κατασκευή της μορφής του οδόντα – συνθήκες κύλισης. Οδόντωση εξελειγμένης με μετατόπιση. Όριο σχηματισμού ακμών στους οδόντες με μετατόπιση. Διαστάσεις τροχών και μειωτήρων με μετατόπιση. Συνάρτηση εξελειγμένης και εφαρμογές της. Καταμερισμός του αθροίσματος των συντελεστών μετατόπισης. Βλάβες οδόντων. Κατεργασία των οδοντωτών τροχών. Είδη κατεργασίας. Μηχανές με κοπτικό εργαλείο μορφής. Μηχανές που εργάζονται με τη μέθοδο της κύλισης.

10η Ενότητα: Οδοντωτοί τροχοί ΙΙ
Οδοντωτοί τροχοί με παράλληλους (ευθείς) οδόντες. Εφαρμογές σε αεροπορικές κατασκευές. Δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη συνεργασία. Εκλογή κύριων στοιχείων. Εκλογή ποιότητας της οδόντωσης. Υπολογισμός σε θράυση και πίεση επιφανείας. Εκλογή της σχέσης μετάδοσης. Βαθμός απόδοσης μειωτήρα. Υπολογισμός δυνάμεων στα έδρανα. Οδοντωτοί τροχοί με κεκλιμένη οδόντωση. Βασικές μορφές και χρήσεις. Φανταστική οδόντωση – μετατόπιση. Δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη συνεργασία. Υπολογισμός σε θραύση και πίεση επιφανείας. Βαθμός απόδοσης. Υπολογισμός δυνάμεων στα έδρανα.

11η Ενότητα: Οδοντωτοί τροχοί ΙΙΙ
Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί. Βασικές μορφές και χρήσεις. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί με ευθείς οδόντες. Δυνάμεις που αναπτύσσονται στην οδόντωση. Υπολογισμός του οδόντα σε θράυση. Υπολογισμός του οδόντα σε πίεση επιφανείας. Υπολογισμός των δυνάμεων στα έδρανα. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί με κεκλιμένους οδόντες. Χαρακτηριστικά, δυνάμεις, εκλογή κύριων χαρακτηριστικών, υπολογισμός βαθμός απόδοσης. Ατέρμονας κοχλίας – τροχός. Βασικές μορφές και χρήσεις. Χαρακτηριστικά. Βαθμός απόδοσης. Δυνάμεις. Εκλογή κύριων στοιχείων. Υπολογισμός σε πίεση επιφανείας και θραύση. Έλεγχος βέλους κάμψης στον άξονα του ατέρμονα. Υπολογισμός δυνάμεων στα έδρανα.

12η Ενότητα: Σωληνώσεις και στυπιοθλίπτες
Γραμμές Διανομής. Αναγνώριση Υλικού και Σωληνώσεων. Μεταλλικές Σωληνώσεις. Μορφοποίηση Σωληνώσεων. Κοπή Σωληνώσεων. Κάμψη Σωλήνα. Εκχύλωση. Διόγκωση. Συναρμολόγηση Σωληνώσεων Δίχως Εκχύλωση. Εγκατάσταση Μεταλλικών Σωληνώσεων. Βλάβες, Επισκευή και Αντικατάσταση Σωληνώσεων. Εύκαμπτες Σωληνώσεις. Τύποι Εύκαμπτων Σωλήνων. Αναγνώριση – Χαρακτηριστικά. Προσαρμογείς (Σύνδεσμοι) Σωληνώσεων. Σύνδεσμοι Σωληνώσεων με Εκχύλωση. Σύνδεσμοι Σωληνώσεων χωρίς Εκχύλωση. Σύνδεσμοι Ταχείας Αποσύνδεσης. Εύκαμπτες Συνδέσεις. Βλάβες Ελαστικών Σωληνώσεων. Κατασκευή Ελαστικών Σωληνώσεων. Έλεγχος Διαρροής Ελαστικών Σωληνώσεων. Εγκατάσταση Ελαστικών Σωληνώσεων.

1η Εργαστ. Άσκηση: Τάνυση κοχλιών
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα εκτέλεσης του πειράματος προσδιορισμού της αντοχής κοχλία σε εφελκυσμο.

2η Εργαστ. Άσκηση: Υπολογισμός καταπόνησης ατράκτου
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών περιστρεφόμενης ατράκτου που υπόκειται σε δυναμική εναλλασσόμενη φόρτιση.

3η Εργαστ. Άσκηση: Προσδιορισμός συντελεστή τριβής σε έδρανο ολίσθησης
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής εδράνου ολίσθησης - ατράκτου.

4η Εργαστ. Άσκηση: Ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων μαζών
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τη ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων μαζών.

5η Εργαστ. Άσκηση: Ανάπτυξη τριβής σε συμπλέκτη
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής σε απλό συμπλέκτη.

6η Εργαστ. Άσκηση: Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μετάδοσης της κίνησης με ιμάντα.

7η Εργαστ. Άσκηση: Μέτρηση συντελεστή απόδοσης σε μειωτήρα
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό του συντελεστή απόδοσης μονοβάθμιου μειωτήρα στροφών.

8η Εργαστ. Άσκηση: Στρεπτικές ταλαντώσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό των στρεπτικών ταλαντώσεων ατράκτου.

9η Εργαστ. Άσκηση: Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ρουλμάν
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ρουλμάν σε άτρακτο.

10η Εργαστ. Άσκηση: Εισαγωγή στον υπολογισμό στοιχείων μηχανών με λογισμικό
Οι φοιτητές θα πρέπει να περιγράφουν τη λειτουργία των εντολών υπολογισμού στοιχείων μηχανών σε συναφές λογισμικό.

11η Εργαστ. Άσκηση: Υπολογισμός γραναζιών με ειδικό λογισμικό
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών οδοντωτών τροχών με τη βοήθεια λογισμικού.

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Φροντιστήριο

42

Εργαστηριακές Ασκήσεις

52

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Επίλυση προβλημάτων,

Εργαστηριακές εργασίες,

Γραπτές εργασίες

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Μπαλντούκας, Σημειώσεις και ασκήσεις στα στοιχεία μηχανών, Έκδοση 2015.

« Στοιχεία Μηχανών « τομ.1 Γ. Αυγερινού Εκδόσεις Φούντας , 1998.

Mechanical Engineering Design, Ch. R. Mischke, J. Edward Shigley, McGraw-Hill, 7th edition, 2004.

Fundamentals of Machine Elements, B. J. Hamrock, B. Jacobson, S. R. Scmid, Mcgraw-Hill, 1999

«Στοιχεία Μηχανών» τομ.1 G. Niemann Μετάφραση Γ. Αυγερινού Εκδόσεις Πλαίσιο - Φούντας , 1998

Fundamentals of machine component design (2000, 3rd Edition), By Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek, Publisher: John Wiley & Sons; ISBN: 0-471-24448-1

Engineering design methods: Strategies for product design (1995, 2nd Edition), By Nigel Cross, Publisher: John Wiley & Sons; ISBN: 0-471-94228-6

Mechanical design of machine elements and machines (2003), By Jack A. Collins, Publisher: John Wiley & Sons; ISBN: 0-471-03307-3

Machine Elements in Mechanical Design (3rd Edition), by Robert L. Mott, Publisher: Prentice Hall; ISBN: 0138414467; 3rd edition (November 13, 1998)

Mechanical Engineering Design, by Charles R. Mischke, Joseph Edward Shigley, Publisher: McGraw-Hill Higher Education; ISBN: 0073659398; 6th edition (October 25, 2000)