(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3120

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

2

3

Ασκήσεις Πράξης

0

0

Εργαστήριο

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να είναι σε θέση:

  • Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τις συμβατικές και μη συμβατικές μεθόδους που εφαρμόζονται για την κατεργασία αεροπορικών υλικών με σκοπό την κατασκευή  εξαρτημάτων που συνθέτουν τα τμήματα του αεροσκάφους
  • Να προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκάστοτε κατεργασία
  • Να επιλέγουν το καταλληλότερο υλικό και είδος κατεργασίας συνεκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του υλικού και τους οικονομοτεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλονται κατά περίπτωση.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Δομή της ύλης
Είδη υλικών, φυσικές ιδιότητες, μέθοδοι παραγωγής. Δομή του ατόμου. Διάταξη ατόμων στα υλικά. Ατομικοί δεσμοί. Κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Συστήματα κρυστάλλωσης και τυπικά παραδείγματα υλικών για κάθε σύστημα. Χαρακτηριστικά των υλικών που σχετίζονται με την κρυσταλλική τους δομή.

2η Ενότητα: Χημική Κινητική και Θερμοχημεία
Μεταλλογραφική δομή. Διάδοση διαταραχών. Θεωρία γραμμών ολίσθησης. Διάσπαση δεσμών. Επίδραση της διάταξης ατόμων και του είδους των δεσμών στη διάδοση διαταραχών. Καμπύλες απόψυξης. Διάχυση.

3η Ενότητα: Δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών Ι
Εφελκυσμός: τάση και παραμόρφωση, μηχανές δοκιμών, χαρακτηριστικά σημεία και πληροφορίες από το διάγραμμα σ-ε (μέτρο ελαστικότητας, όριο αναλογίας, όριο διαρροής, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση, τάση θραύσης), συσχέτιση μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών με τη μεταλλογραφική δομή. Θλίψη: διαδικασία εκτέλεσης της δοκιμής, περιπτώσεις εφαρμογής της δοκιμής θλίψης, διάγραμμα σ-ε από δοκιμή θλίψης, συσχέτιση με το διάγραμμα σ-ε από τη δοκιμή εφελκυσμού.

4η Ενότητα: Δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών ΙΙ
Σκληρομέτρηση: μέθοδοι σκληρομέτρησης, αρχές μέτρησης της σκληρότητας για κάθε μέθοδο, συσχέτιση της σκληρότητας με το όριο διαρροής και την τάση θραύσης. Κόπωση: χαρακτηριστικά μεγέθη επαναλαμβανόμενης φόρτισης, συσχέτιση στατικών και δυναμικών καταπονήσεων, επίδραση της θερμοκρασίας, σημαντικότητα της δοκιμής κόπωσης στον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών αεροπορικών υλικών.

5η Ενότητα: Κράματα και διαγράμματα ισορροπίας φάσεων
Χαρακτηρισμός κράματος σε συσχέτιση με τη μορφή του διαγράμματος ισορροπίας φάσεων. Αντιστοίχηση καμπύλης απόψυξης και διαγράμματος ισορροπίας φάσεων. Μηχανισμός στερεοποίησης και δημιουργίας των κόκκων. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας φάσεων σε μεταβλητές θερμοκρασίες με τον κανόνα του μοχλού. Μίκρο και μάκρο-διαφορισμός. Τυπικά διαγράμματα ισορροπίας φάσεων αεροπορικών κραμάτων.

6η Ενότητα: Διάγραμμα σιδήρου-άνθρακα (Fe-FeC3)
Ιδιότητες χάλυβα, φυσικά, μηχανικά και μεταλλογραφικά χαρακτηριστικά. Κρίσιμες θερμοκρασίες και περιεκτικότητες στο διάγραμμα ισορροπίας φάσεων Fe-FeC3. Φερίτης, ωστενίτης, περλίτης, σεμεντίτης. Διαφοροποίηση μηχανικών και μεταλλογραφικών χαρακτηριστικών για κάθε φάση. Μηχανισμός σχηματισμού των μεταλλογραφικών δομών. Μέθοδοι σκλήρυνσης μετάλλων. Έλεγχος του μεγέθους του κόκκου. Ενδοτράχυνση. Γήρανση. Μετατροπή φάσεων.

7η Ενότητα: Υλικά Α/φών - Σιδηρούχα
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και αναγνώριση κοινών κραμάτων χάλυβα που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Κατεργασία εν θερμώ και εφαρμογή κραμάτων χάλυβα. Δοκιμή σιδηρούχων υλικών για σκληρότητα, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε κόπωση και αντίσταση σε κρούση. Θερμικές κατεργασίες χαλύβων. Μαρτενσίτης. Διαγράμματα ταχείας απόψυξης - “βαφής” χαλύβων. Ανόπτηση, ανακρυστάλλωση, εξομάλυνση τάσεων. Κατάταξη και ονοματολογία χαλύβων σε συσχέτιση με τη συμπεριφορά τους σε ταχεία απόψυξη. Ανοξείδωτοι χάλυβες.

8η Ενότητα: Διάβρωση
Βασικές γνώσεις χημείας. Σχηματισμός με, επεξεργασία γαλβανικής δράσης, μικροβιολογικής και τάσης. Τύποι διάβρωσης και η αναγνώριση τους. Αιτίες διάβρωσης. Τύποι υλικών, ευαισθησία στη διάβρωση.Χημική και ηλεκτροχημική διάβρωση, οξείδωση. Προστασία από τη διάβρωση. Μη καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου (χαρακτηριστικά κάθε μεθόδου, πεδία εφαρμογής τους στην τεχνολογία αεροσκαφών).

9η Ενότητα: Υλικά Α/φών-Μη Σιδηρούχα
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και αναγνώριση κοινών μη σιδηρούχων υλικών που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Κατεργασία εν θερμώ και εφαρμογή μη σιδηρούχων υλικών. Δοκιμή μη σιδηρούχων υλικών για σκληρότητα, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε κόπωση και αντίσταση σε κρούση.Χαρακτηριστικές ιδιότητες κραμάτων αλουμινίου και τιτανίου: εμπορικές ονομασίες, μηχανικά και μεταλλογραφικά χαρακτηριστικά, διαγράμματα ισορροπίας φάσεων, μέθοδοι σύνδεσης, αντοχή στη διάβρωση, εφαρμογές τους στην τεχνολογία αεροσκαφών.

10η Ενότητα: Υλικά Α/φών -Σύνθετα και Μη-Μεταλλικά
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και αναγνώριση κοινών σύνθετων και μη μεταλλικών υλικών, εκτός από ξύλο, που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Μέσα στεγανοποίησης και συγκόλλησης. Η ανίχνευση ελαττωμάτων στα σύνθετα υλικά. Επισκευή σύνθετων υλικών.Είδη σύνθετων υλικών (υλικό μήτρας και μορφή-υλικό ενίσχυσης). Μηχανικά χαρακτηριστικά και διάταξη της έγχυσης στη μήτρα. Φυσικά χαρακτηριστικά σύνθετων υλικών και συμπεριφορά στη διάβρωση. Καταπόνηση σύνθετων υλικών και εφαρμογές τους στην τεχνολογία αεροσκαφών. Πολυμερή και κεραμικά υλικά. Διάταξη των ατόμων. Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Μέθοδοι παρασκευής πολυμερών και κεραμικών υλικών. Εφαρμογές τους στην τεχνολογία αεροσκαφών. Αντοχή στη διάβρωση και μηχανικά χαρακτηριστικά.

11η Ενότητα: Μηχανολογικά υλικά και εξοπλισμός
Ενώσεις. Σπείρωμα κοχλία. Ονοματολογία κοχλία. Είδη σπειρώματος, διαστάσεις και ανοχές για τυποποιημένα σπει-ρώματα που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Μέτρηση σπειρωμάτων κοχλία. Μπουλόνια, Φυτευτοί Κοχλίες και Βίδες. Τύποι μπουλονιών: προδιαγραφή, αναγνώριση και σήμανση μπουλονιών αεροσκαφών, διεθνή πρότυπα. Παξιμάδια: αυτασφαλιζόμενα, αγκύρωσης, τυποποιημένα. Μηχανόβιδες: προδιαγραφές αεροσκαφών. Φυτευτοί κοχλίες: τύποι και χρήσεις, εισαγωγή και αφαίρεση. Βίδες σύνδεσης μετάλλων σε φύλλα ("κουκουνάρα"), πείροι οδηγοί. Συστήματα ασφαλεία Ροδέλες ιμάντα και γκρόβερ (ελατηρίου), πλάκες ασφάλισης, πριτσίνια. Pal-nuts, σύρμα ασφαλείας, ενώσεις γρήγορης απελευθέρωσης, κλειδιά, ελατηριωτές ασφάλειες, ασφαλιστικές περόνες. Πριτσίνια Α/φών. Τύποι σταθερών και τυφλών πριτσινιών: προδιαγραφές και αναγνώριση, κατεργασία εν θερμώ. Σωλήνες και Σύνδεσμοι. Αναγνώριση και τύποι άκαμπτων και εύκαμπτων σωλήνων και οι συνδετήρες τους που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη. Ελατήρια. Τριβείς (έδρανα). Κλασσικοί σύνδεσμοι για υδραυλικούς σωλήνες , σωλήνες καυσίμου, λαδιού, σωλήνες συστημάτων που λειτουργούν με αέρα και συστημάτων αέρα κατάλληλων για αεροσκάφη. Τύποι ελατηρίων, υλικά, χαρακτηριστικά και εφαρμογές, ι Σκοπός τριβέων, φορτία, υλικό, κατασκευή, Τύποι τριβέων και η εφαρμογή τους. Συστήματα μετάδοσης κίνησης. Τύποι συστημάτων μετάδοσης κίνησης και η εφαρμογή τους. Σχέσεις μεταβίβασης, υποβιβασμός και πολλαπλασιασμός , μέσω γραναζωτών συστημάτων μετάδοσης κίνησης, μηχανισμοί κίνησης, ενδιάμεσοι οδοντοτροχοί. Πρότυπα δικτυωτού πλέγματος. Ιμάντες και τροχαλίες, αλυσίδες και οδοντωτοί τροχοί.

12η Ενότητα:Ηλεκτρολογικά υλικά και εξοπλισμός
Καλώδια Ελέγχου. Τύποι καλωδίων. Ακραίες εφαρμογές, σφιγκτήρες και συσκευές αντιστάθμισης. Τροχαλίες και παρελκόμενα συστημάτων καλωδίων. Κυρτομένα καλώδια. Εύκαμπτα συστήματα ελέγχου αεροσκαφών. Ηλεκτρικά Καλώδια και Συνδετήρες. Τύποι καλωδίων, κατασκευή και χαρακτηριστικά. Καλώδια υψηλής τάσης και ομοαξονικά. Πτύχωση.

1η Εργαστ. Άσκηση: Βασικά τμήματα του τόρνου
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα ενός συμβατικού τόρνου και να αναφέρουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται κατά την εργασία τους στο μηχανουργείο.

2η Εργαστ. Άσκηση: Κατεργασία διαμέτρων και σπειρωμάτων
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναλύουν βήμα προς βήμα τους χειρισμούς που πρέπει να εκτελέσουν σε συμβατικό τόρνο για τη διαμόρφωση κυλινδρικών επιφανειών και σπειρωμάτων σε χαλύβδινο δοκίμιο.

3η Εργαστ. Άσκηση: Ειδικές κατεργασίες σε τόρνο
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα παρελκόμενα ενός συμβατικού τόρνου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία κωνικών επιφανειών, μη συμμετρικών τεμαχίων, σφαιρικών επιφανειών και σπειρωμάτων πολλών αρχών.

4η Εργαστ. Άσκηση: Υπολογισμός χρόνου κατεργασίας σε τόρνο
Οι φοιτητές θα πρέπει να υπολογίζουν το χρόνο κατεργασίας που απαιτείται για τη διαμόρφωση σύνθετου δοκιμίου σε συμβατικό τόρνο, ανασύροντας τις παραμέτρους κοπής από εμπορικούς καταλόγους κοπτικών εργαλείων.

5η Εργαστ. Άσκηση: Βασικά τμήματα CNC τόρνου
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα ενός CNC τόρνου και να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα ενός συμβατικού.

6η Εργαστ. Άσκηση: Σχεδιομελέτη κατασκευής απλού εξαρτήματος σε CNC τόρνο
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναφέρουν τις εντολές προγραμματισμού CNC τόρνου και να τις εφαρμόζουν για τη συγκρότηση προγράμματος οδήγησης του κοπτικού εργαλείου με σκοπό την κατασκευή απλού εξαρτήματος.

7η Εργαστ. Άσκηση: Σχεδιομελέτη κατασκευής σύνθετου εξαρτήματος σε CNC τόρνο
Οι φοιτητές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εντολές προγραμματισμού για τη συγκρότηση προγράμματος οδήγησης του κοπτικού εργαλείου με σκοπό την κατασκευή σύνθετου εξαρτήματος σε CNC τόρνο.

8η Εργαστ. Άσκηση: Βασικά τμήματα φρέζας
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα μιας συμβατικής φρέζας και να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα μιας CNC φρέζας. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν τα κοπτικά εργαλεία της φρέζας και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους κοπής χρησιμοποιώντας σχετικούς εμπορικούς καταλόγους.

9η Εργαστ. Άσκηση: Σχεδιομελέτη κατασκευής απλού εξαρτήματος σε CNC φρέζα
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναφέρουν τις εντολές προγραμματισμού CNC φρέζας και να τις εφαρμόζουν για τη συγκρότηση προγράμματος οδήγησης του κοπτικού εργαλείου με σκοπό την κατασκευή απλού εξαρτήματος.

10η Εργαστ. Άσκηση: Σχεδίαση εξαρτήματος για κατεργασία σε CNC φρέζα με χρήση λογισμικού CAD/CAM
Μετά από την επίδειξη σχεδίασης κατεργασίας εξαρτήματος σε CNC φρέζα με τη βοήθεια λογισμικού CAD/CAM, oι φοιτητές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις εντολές προγραμματισμού για τη συγκρότηση προγράμματος οδήγησης του κοπτικού εργαλείου με σκοπό την κατασκευή του ίδιου εξαρτήματος.

11η Εργαστ. Άσκηση: Δράπανο και Λειαντικά μηχανήματα
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα ενός συμβατικού δραπάνου και να υπολογίζουν το χρόνο κατεργασίας σε δράπανο συνεκτιμώντας τις παραμέτρους κοπής. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν τα βασικά τμήματα των λειαντικών μηχανημάτων, να περιγράφουν το ρόλο τους και να υπολογίζουν το χρόνο κατεργασίας σε λειαντικό μηχάνημα συνεκτιμώντας τις παραμέτρους κοπής.

12η Εργαστ. Άσκηση: Γραπτή εξέταση εργαστηρίου
Οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήματα που σχετίζονται με τα θέματα που καλύφθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του εξαμήνου.

 

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Φροντιστήριο

30

Εργαστηριακές Ασκήσεις

50

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Επίλυση προβλημάτων,

Εργαστηριακές εργασίες,

Γραπτές εργασίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A.Κ. Μπαλντούκας, Γ.Α. Δημοσθένους, “Μηχανουργική Τεχνολογία, Διαμόρφωση με αποβολή Υλικού – Χύτευση – Συγκόλληση και Πλαστική Παραμόρφωση”, Εκδ. Πατάκη, 2005.

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid, “Manufacturing Processes for Engineering Materials”, Prentice Hall, 4th edition, 2002.

E.P. De Garmo, J.T. Black, “Materials and processes in manufacturing”, 1996.

M.C. Shaw, “Metal cutting principles”, 1995.

Mikell P. Groover, “Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems”, John Wiley & Sons, 2nd edition 2001.

D. Dudzinski, A. Molinari, H. Schulz, “Metal Cutting and High Speed Machining”, Plenum Pub Corp, 2002

Donald H. Nelson, George, Jr. Schneider, “Applied Manufacturing Process Planning: With Emphasis on Metal Forming and Machining”, Prentice Hall, 1st edition, 2000.

B. Tomovic and N. Kibbe, “Modern Materials and Manufacturing Processes”, 1998.

Α. Μάμαλης, “Κατεργασίες των υλικών”, Έκδοση Ε.Μ.Π., 1990.

 Κ-Δ. Ε. Μπουζάκης, “Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού”, Εκδ. ΖΗΤΗ, 2000.

Κ-Δ. Ε. Μπουζάκης, “Μορφοποιήσεις με πλαστική παραμόρφωση”, Εκδ. ΖΗΤΗ, 2000.