ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3130Τ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

4

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.            ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της αεροδυναμικής του αεροσκάφους και των αρχών που διέπουν την πτήση του αεροσκάφους και των φαινομένων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Έχει κατανοήσει τη φυσική της ατμόσφαιρας.

·         Έχει κατανοήσει τα βασικές αρχές της αεροδυναμικής και των κρίσιμων αεροδυναμικών συντελεστών.

·         Έχει γνώση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αεροσκάφους.

·         Διακρίνει και να αναγνωρίζει τα είδη των αεροτομών.

·         Περιγράφει τη δημιουργία της ανωστικής ροής και τη μεταβολή της συναρτήσει της γεωμετρίας, του ύψους και της ταχύτητας.

·         Περιγράφει τη μεταβολή των δυνάμεων και της κατανομής τους κατά την πτήση.

·         Αναλύει και υπολογίζει τις δυνάμεις και τις ροπές που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της πτήσης.

·         Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν  μια μελέτη που να άπτεται θεμάτων αεροδυναμικής.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

 

3.            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  Ενότητα: Εισαγωγή

Εισαγωγή - Αντικείμενο του μαθήματος - Εισαγωγικές έννοιες στην Αεροδυναμική  - Βασικές εξισώσεις

2η Ενότητα: Φυσική της Ατμόσφαιρας                      

Διεθνής Πρότυπη Ατμόσφαιρα (ISA), εφαρμογή στην αεροδυναμική

  Ενότητα: Ροή αέρα γύρω από ένα σώμα

  Ενότητα: Θεωρία  οριακού στρώματος

Οριακό στρώμα, στρωτή και τυρβώδης ροή, αδιατάρρακτη ροή, σχετική ροή αέρα, ανώρευμα και κατώρευμα, στρόβιλοι, σημείο ανακοπής

  Ενότητα: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά αεροσκάφους

Οι όροι: χορδή αεροτομής, μέση αεροδυναμική χορδή, οπισθέλκουσα μορφής (παράσιτη), επαγόμενη οπισθέλκουσα, κέντρο πίεσης, γωνία προσβολής, θετική και αρνητική συστροφή της πτέρυγας προς τα ακροπτερύγια, λόγος λεπτότητας, σχήμα πτέρυγας και λόγος διατάματος (επιμήκυνσης) πτέρυγας

  Ενότητα: Αεροδυναμικές δυνάμεις και ροπές Ι

Συστήματα αξόνων αναφοράς – Άντωση – Αντίσταση – Αδιάστατοι συντελεστές – Δυνάμεις και ροπές σε οριζόντια πτήση  - Ώση - Βάρος - Αεροδυναμική Συνιστώσα

  Ενότητα: Αεροδυναμικές δυνάμεις και ροπές ΙΙ

Δημιουργία Άντωσης και Οπισθέλκουσας: Γωνία Προσβολής, συντελεστής Άντωσης, συντελεστής Οπισθέλκουσας, καμπύλη πολικών συντεταγμένων, απώλεια στήριξης - Επαγόμενη οπισθέλκουσα -  Ρυπαντές της πτέρυγας,  συμπεριλαμβανομένων και του πάγου, χιονιού, παγετού.

  Ενότητα: Θεωρία Πτήσης - Σταθερότητα και δυναμική πτήσης

Σχέση μεταξύ άντωσης, βάρους, ώσης και οπισθέλκουσας - Λόγος ολίσθησης - Πτήσεις σταθερής κατάστασης, επιδόσεις - Θεωρία στροφών -  Επίδραση του συντελεστή φόρτου: απώλεια στήριξης, περιβάλλουσα πτήσης και δομικοί περιορισμοί - Υπεραντωτικές διατάξεις -  Διαμήκης εγκάρσιος χειρισμός και χειρισμός πορείας (ενεργητικός- παθητικός) - Βασικές αρχές ευστάθειας και ελέγχου

  Ενότητα:  Αριθμός Mach

Ταχύτητα ήχου, υποηχητική πτήση, διηχητική πτήση, υπερηχητική πτήση, αριθμός Mach, κρίσιμος αριθμός Mach, κραδασμός συμπιεστότητας, κρουστικό κύμα, αεροδυναμική θέρμανση, κανόνας των επιφανειών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή αέρα στην είσοδο του κινητήρα αεροσκαφών υψηλής ταχύτητας. Επίδραση της γωνίας  βέλους στον κρίσιμο αριθμό Mach.

10η  Ενότητα: Υπερηχητική περιοχή

Εισαγωγή - Κάθετο κύμα κρούσης - Ταχύτητα στην υπερηχητική ροή - Αλληλεπίδραση και αντανάκλαση ωστικών κυμάτων - Κύματα εκτόνωσης - Θεωρία κυμάτων κρούσης και εκτόνωσης - γραμμική Θεωρία υπερηχητικής ροής

11η Ενότητα: Αεροτομές

Γενικά περί αεροτομών – Θεωρία της αεροτομής – Ταξινόμηση αεροτομών                                

12η Ενότητα: Αεροσήραγγες                                        

Εισαγωγή – Διάκριση αεροσηράγγων – Παραγωγή ομοιόμορφου ροικού πεδίου - Ακροφύσιο – Θάλαμος μετρήσεων – Διαχύτης – Ανεμιστήρες – Ενεργειακές απαιτήσεις

 

4.            ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·           Εξειδικευμένο Λογισμικό

·           Χρήση διαδικτύου

·           Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·           Χρήση προβολέα δεδομένων Η/Υ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

50

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση προβλημάτων αεροδυναμικής

 

 

 

5.            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Χ. Γεωργαντοπούλου, Γ. Γεωργαντόπουλος, Εφαρμοσμένη Αεροδυναμική, Εκδ. Τσιότρας, 2014

·         Ν. Αθανασιάδης, Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική, Εκδ. Καλαμαρά, 1992

·         Σ. Τσαγγάρης, Αεροδυναμική του Συμπιεστού Ρευστού, Εκδόσεις Συμεών, 1999

·         J. D. Anderson Jr., Foundamentals of Aerodynamics, McGraw Hill, 1991

·         H. Ashley, M. Landahl, Aerodynamics of Wings and Bodies, Dover Publ., 1985

·         J. J.Bertin, M. L. Smth, Aerodynamics for Engineers, Prentice Hall. 1999

·         L. J. Clancy, Aerodynamics, Pitman Publ. 1975

·         E. L. Houghton & A.E. Brock, Aerodynamics for engineering students, E. Arnold Ltd, 1974.