(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3150

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

5

Ασκήσεις Πράξης

1

0

Εργαστήριο

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU341/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αυτή/αυτός που παρακολουθεί επιτυχώς το μάθημα:

Να γνωρίζει το μπλοκ διάγραμμα ενός συστήματος με ανάδραση μίας εισόδου και μίας εξόδου και τους ορισμούς του σήματος σφάλματος, του κέρδους βρόγχου, ανοικτού βρόγχου, κλειστού βρόγχου, την λειτουργία του συγκριτή, την υστέρηση, την λειτουργία του μονοσταθούς και του  δισταθούς κυκλωματικού στοιχείου.

Να έχει δεξιότητα στην χρήση των απλών κανόνων για την λειτουργία τελεστικών ενισχυτών σε αρνητική ανάδραση, στην κατασκευή συναρτήσεων μεταφοράς απλών γραμμικών κυκλωμάτων, στην εύρεση του κέρδους βρόγχου, στην κατασκευή διαγραμμάτων Bode μέτρου και φάσης, στην εύρεση του περιθωρίου φάσης και του περιθωρίου κέρδους, στον υπολογισμό της υστέρησης σε συγκριτές.

Να κατανοεί τις μη ιδανικότητες του τελεστικού ενισχυτή, τις συνέπειες που έχει η αρνητική ανάδραση στην ευαισθησία και στο γινόμενο κέρδους εύρους ζώνης, το γιατί προκαλείται ταλάντωση με κατάλληλο συνδυασμό φάσης και κέρδους. 

Να κατανοεί την λειτουργία κυκλωμάτων σε θετική ανάδραση.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1η Ενότητα: Εισαγωγή στους Τελεστικούς ενισχυτές

Μοντέλο του ιδανικού τελεστικού ενισχυτή, αρνητική ανάδραση, αναστρέφουσα, μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία, ολοκληρωτής, διαφοριστής, αθροιστής, απομονωτής.

Πραγματικός τελεστικός ενισχυτής: Πεπερασμένο κέρδος με εξάρτηση από την συχνότητα, συχνότητα μοναδιαίου κέρδους. Ρεύματα πόλωσης τάση εκτροπής, ρυθμός ανόδου.

Διάφορες εφαρμογές των τελεστικών ενισχυτών: Προγραμματιζόμενη πηγή ρεύματος, ενισχυτής διαφορών, ανιχνευτής κορυφών, ενισχυτής διεμπέδησης κλπ.

 2η Ενότητα: Απόκριση συχνότητας σε ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Κατασκευή συνάρτησης μεταφοράς γραμμικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Εξαγωγή της απόκρισης συχνότητας.

Κατασκευή διαγραμμάτων Bode πλάτους και φάσης για συναρτήσεις μεταφοράς με πολυώνυμα 1ου και 2ου βαθμού.

Φίλτρα βαθυπερατά, υψηπερατά, ζωνοπερατά, ζωνοφρακτικά

3η Ενότητα: Αρνητική και θετική ανάδραση, Τελεστικοί ενισχυτές ΙΙ.

Μπλοκ διάγραμμα, συνάρτηση μεταφοράς ενός κυκλώματος με ανάδραση αρνητική και θετική, σήμα σφάλματος, κέρδος βρόγχου, κέρδος κλειστού βρόγχου, κέρδος ανοικτού βρόγχου, επίδραση ανάδρασης σε κέρδος, ευαισθησία, το γινόμενο κέρδους εύρους ζώνης.

Κυκλώματα αίσθησης εξόδου, παραγωγής του σήματος σφάλματος και παραδείγματα τοπολογιών πρακτικών κυκλωμάτων (σειρά-σειρά, παράλληλα-παράλληλα κλπ)

Ευστάθεια σε κυκλώματα αρνητικής ανάδρασης. Περιθώριο κέρδους και περιθώριο φάσης.

Θετική ανάδραση και κυκλώματα με χρήση θετικής ανάδρασης: Συγκριτές, ταλαντωτές, μονοσταθή και δισταθή κυκλώματα.    

 

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Αξιοποίηση δυνατοτήτων ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Φροντιστήριο

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις

42

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Επίλυση προβλημάτων,

Εργαστηριακή εργασία,

Γραπτή εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Β», Α. SEDRA, Κ. SMITH

The Art of electronics 3rd edition, Horowitz and Hill Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: