(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3210

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Εργαστηριακές Ασκήσεις

2

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών αισθητήρων και τη χρήση τους στα όργανα των αεροσκαφών.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

              Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εξετάσεων του διεθνούς διπλώματος Part 66 σε αυτά τα θέματα

              Να αναφέρει τη διάταξη τυπικών συστημάτων Η/Υ του αεροσκάφους

              Να εξηγεί τις αρχές λειτουργίας των οργάνων και συστημάτων αισθητήρων που επικοινωνούν με τα συστήματα Η/Υ του αεροσκάφους

              Να εξηγεί τις αρχές λειτουργίας των μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και αντίστροφα 

              Να έχει δεξιότητα στην χρήση μορφομετατροπέων και αναλογικο-ψηφιακών μετατροπέων στην κατασκευή υποσυστημάτων πτητικών μηχανών

              Να εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας βασικών οργάνων του αεροσκάφους (συστ. Pitot, μαγν. πυξίδα, γυροσκόπιο, ηλεκτρ. πυξίδα, οργανα ραδιοναυτιλείας, όργανα κινητήρα, αισθητήρων ροής, θερμοκρασίας και πίεσης)

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις/τεχνολογίες

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ενότητα: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο αεροσκάφος

Διάταξη τυπικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο αεροσκάφος και τοποθέτησή τους στο θάλαμο διακυβέρνησης. Μορφομετατροπέας, επεξεργασία σήματος.  Διατάξεις αισθητήρων σε συνεργασία με μικροεπεξεργαστές και συστοιχίες επιτόπια προγραμματιζόμενων πυλών (FPGA), ψηφιακοί ελεγκτές σήματος σε εφαρμογές όπως έλεγχος κινητήρων.

2η – 4η Ενότητα:  Σήματα αισθητήρων και διεπαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

 Αισθητήρες μέτρησης. Μετατροπή σήματος από συνεχές σε διακριτού χρόνου, ψηφιοποίηση των δειγμάτων. Η έννοια της επικάλυψης. Φίλτρο αντι-επικάλυψης. Συγκράτηση μηδενικής τάξης. Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό και αντίστροφα, κώδικες μετατροπής, σφάλματα μετατροπέων. Κυκλώματα μετατροπέων και χαρακτηριστικά τους. Κυκλώματα δειγματοληψίας και συγκράτησης. Μετάδοση σημάτων (ενσύρματα και ασύρματα), δίκτυα αισθητήρων.

  Ενότητα:  Αρχές λειτουργίας σερβομηχανισμών

Σερβομηχανισμοί ροπής και ελέγχου. Διαφορικοί σερβομηχανισμοί. Resolver synchros.

  Ενότητα: Μέτρηση ταχύτητας αεροσκάφους - αισθητήρας Pitot

Διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα. Κεφαλές πιέσεως, σύστημα αντιπαγοποίησης, σφάλματα θέσεως, βλάβες συστήματος. Δίκτυο PitotStatic, εφεδρικό δίκτυο.

  Ενότητα:  Όργανα πτήσεως

Υψόμετρα και σφάλματα υψομέτρων. Όργανο ταχύτητας αέρος, αξιοσημείωτες ταχύτητες, σφάλματα. Αριθμός Μαχ και μαχόμετρο, αληθής ταχύτητα αέρος. Όργανο Ρυθμού ανόδου – καθόδου. Μέτρηση θερμοκρασίας αέρος. Μέτρηση γωνίας προσβολής.

8η -9η  Ενότητα:  Μαγνητική πυξίδα - γυροσκοπικά όργανα - ηλεκτρονική πυξίδα

Γήινος μαγνητισμός, απόκλιση και ισογώνιες γραμμές. Σφάλματα στροφών και επιταχύνσεων. Εκτροπή και ρύθμιση πυξίδας. Ιδιότητες γυροσκοπίου, γυροσκοπική πλατφόρμα. Ελεύθερα γυροσκόπια, παρέκκλιση μεταφοράς και εικονική έκπτωση, εμπλοκή πλατφόρμας. Γυροσκοπικός ορίζοντας. Γυροσκοπική πυξίδα. Γυροσκόπιο ρυθμού, δείκτης κλίσης, συντονιστής στροφών. Μηχανισμοί περιστροφή. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρονικής πυξίδας. Συγχρονισμός οριζοντίου γυροσκοπίου

10η  Ενότητα:  Όργανα ραδιοναυτιλίας

ADF, αρχές διόπτευσης, προσδιορισμός θέσεως, παρακολούθηση ίχνους, σφάλματα συστήματος. VOR, παρακολούθηση radial, προσδιορισμός στίγματος, DME. ILS, σύστημα εδάφους, localizer, glide slope. Markers. Δορυφορικά συστήματα ναυτηλίας.

11η  Ενότητα:  Flight Director Indicator

Εργονομική διάταξη οργάνων και εξέλιξη σε Flight Director Indicator. Attitude Director Indicator. Horizontal Situation Indicator. Πίνακας ελέγχου. Βασικές αρχές συστήματος αυτομάτου ελέγχου πτήσεως

12η  Ενότητα: Όργανα κινητήρα και βοηθητικά όργανα

Στροφόμετρο, συγχοεσκόπιο, Ν1 και Ν2. Όργανο πιέσεως πολυσχιδούς, πίεση πολυσχιδούς, ρύθμιση ισχύος κινητήρα. Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας καυσαερίων. Όργανα ποσότητας και ροής καυσίμου. Όργανα θερμοκρασίας και πιέσεως λαδιού. Όργανο θερμοκρασίας κεφαλής κυλίνδρου. Συστήματα μέτρησης ποσότητας λαδιού, πιέσεως καυσίμων και πιέσεως υδραυλικών.

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στη τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

70

Εργαστηριακές ασκήσεις

40

Εκπόνηση μελέτης για συγκεκριμένο πρόβλημα ανίχνευσης

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

·         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

·         Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

 

Στην αξιολόγηση συνυπολογίζεται και η εκπόνηση μελέτης συγκεκριμένου προβλήματος (70%).

 

 

Εξέταση εργαστηριακής άσκησης για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Μικροαισθητήρες- Αρχές και Εφαρμογές, J. Gardner

 Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, P. Elgar

 Digital Signal Processing and Applications, Dag Stranneby and William Walker, εκδ. Elsevier.

«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΝΑΡΛΗΣ ΑΙΘΩΝ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: