(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3230

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Εργαστήριο 

 2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU126/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να είναι σε θέση:
Να περιγράφουν τη βασική δομή των συστημάτων ελέγχου ανοικτού και κλειστού βρόγχου.
Να σχεδιάζουν σε στοιχειώδες επίπεδο γραμμικά συστήματα ελέγχου με ανάδραση.

Να μπορούν να μελετούν τη χρονική απόκριση και την απόκριση συχνότητας συστημάτων ελέγχου

Να έχουν μια βασική γνώση της θεωρίας του ψηφιακού αυτόματου έλεγχου

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός συστημάτων αυτόματου ελέγχου

 

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: Ορισμός συστήματος ελέγχου, Ρυθμιστές, Σερβομηχανισμοί, έλεγχος ανοικτού βρόγχου, έλεγχος κλειστού βρόγχου, το βασικό σχήμα ελέγχου.

2η Ενότητα: Μετασχηματισμός Laplace και συνάρτηση μεταφοράς. Βηματική και κρουστική απόκριση.

3η Ενότητα: Ανάδραση, γιατί χρειάζεται, τι βελτιώνει, άλγεβρα διαγραμμάτων βαθμίδας, κέρδος βρόγχου.

4η Ενότητα: Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, συνέλιξη, υπέρθεση.

5η Ενότητα: Ευστάθεια, φυσική σημασία, αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας, κριτήριο Routh

6η Ενότητα: Τύπος συστήματος, σφάλματα σταθερής κατάστασης

7η Ενότητα: Γεωμετρικός τόπος ριζών, ευστάθεια συστημάτων κλειστού βρόγχου

8η Ενότητα: Απόκριση συχνότητας

9η Ενότητα: Διαγράμματα Bode, ανάλυση στο πεδίο συχνότητας

10η Ενότητα: Η έννοια της κατάστασης, του χώρου των καταστάσεων, των εξισώσεων κατάστασης, σύνδεση μεταξύ περιγραφής με διαφορική εξίσωση - συνάρτηση μεταφοράς και με καταστατικές εξισώσεις

11η Ενότητα: Εισαγωγή στον ψηφιακό αυτόματο έλεγχο

12η Ενότητα: Ευστάθεια ψηφιακών συστημάτων, μετασχηματισμοί από αναλογικά σε ψηφιακά συστήματα.

 

1η Εργαστ. Άσκηση: Εισαγωγή στο Matlab

2η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση απόκρισης συστήματος 1ης τάξης

3η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση απόκρισης συστήματος 2ης τάξης

4η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση και υπολογισμός σφάλματος σταθερής κατάστασης

5η Εργαστ. Άσκηση: Μελέτη ευστάθειας συστήματος

6η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση συστήματος κλειστού βρόγχου και δημιουργία γεωμετρικού τόπου ριζών

7η Εργαστ. Άσκηση: Δημιουργία διαγραμμάτων Bode

8η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση στο χώρο κατάστασης

 9η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση βασικών ψηφιακών συστημάτων Ι

10η Εργαστ. Άσκηση: Προσομοίωση βασικών ψηφιακών συστημάτων ΙΙ

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

80

Ομαδική εργασία

10

Αυτοτελής μελέτη

20

Εργαστηριακές ασκήσεις

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον αυτόματο έλεγχο

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%)

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Di Stefano, Stubberud, Williams, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 9608050294
2. Rohrs
, Melsa, Schultz, Γραμμικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 9707219414
3.   
Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall International Editions, ISBN 0132613891