(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3240

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

3

Ασκήσεις πράξης

1

2

Εργαστηριακές Ασκήσεις

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να είναι σε θέση:
• Να περιγράφουν τους κύκλους λειτουργίας των δίχρονων και τετράχρονων εµβολοφόρων κινητήρων και τις διεργασίες που πραγματοποιούνται κατά τις διάφορες φάσεις τους
• Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των αεροπορικών εµβολοφόρων κινητήρων, των επιμέρους εξαρτημάτων και συστημάτων τους καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες αυτά διακρίνονται
• Να αναλύουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους επιθεώρησης των συστημάτων και των εξαρτημάτων των εμβολοφόρων αεροπορικών κινητήρων.
• Να αναλύουν και να χρησιμοποιούν μαθηματικούς τύπους, να διαβάζουν, να περιγράφουν και να προετοιμάζουν σκίτσα, απλά σχέδια και διαγράμματα, να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν με προσεκτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα από διάφορες πηγές και μετρήσεις και να κάνουν διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό απαιτείται, σε θέματα που εντάσσονται στην ύλη της Ενότητας 16: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, όπως αναπτύσσονται στο μέρος 66 του κανονισμού 2042/2003 της Ε.Ε.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

              Αυτόνομη εργασία

              Ομαδική εργασία

              Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η  Ενότητα:  Θερμοδυναμική Εμβολοφόρων κινητήρων. Στοιχειώδεις θεωρητικοί (υποδειγματικοί) κύκλοι λειτουργίας. Παραδοχές. Μικτός κύκλος, κύρια χαρακτηριστικά μεγέθη. Κλασσικός κύκλος OTTO. Κλασσικός κύκλος DIESEL. Υποδειγματικό διάγραμμα δίχρονου κινητήρα. Πραγματικός κύκλος και απομάκρυνση από τον υποδειγματικό. Δυναμομετρικό διάγραμμα λειτουργίας κινητήρα. Χαρακτηριστικά μεγέθη. Μηχανικές απώλειες και βαθμός απόδοσης. Υπολογισμός ισχύος και στρεπτικής ροπής. Καθορισμός κύριων διαστάσεων εμβολοφόρου κινητήρα.

2η  Ενότητα: Βενζινοκινητήρες – Πετρελαιοκινητήρες. Τα στοιχειώδη τμήματα του βενζινοκινητήρα πετρελαιοκινητήρα. Διάκριση τετράχρονων και δίχρονων κινητήρων. Τετράχρονος βενζινοκινητήρας. Τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας. Στοιχειώδη τμήματα του δίχρονου βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα. Δίχρονος βενζινοκινητήρας. Δίχρονος πετρελαιοκινητήρας. Στροφαλοθάλαµος. Έδρανα ή Τριβείς. Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος. ∆ιωστήρας. Λεκάνη λαδιού (κάρτερ). Βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων.  Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλου. Κύλινδροι – Κεφαλές κυλίνδρων. Βαλβίδες. Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξονας.  Συστήματα ανάφλεξης. Τύποι σπινθηροπαραγωγών, κατασκευή και αρχές λειτουργίας. Συνδεσμολογία ανάφλεξης, σπινθηριστές. Συστήματα χαμηλής και υψηλής τάσης.

3η  Ενότητα: Μηχανική, θερμική και ογκομετρική απόδοση. Κύκλοι λειτουργίας. Μετατόπιση εμβόλου και λόγος συμπίεσης. Διαμόρφωση κινητήρα και σειρά ανάφλεξης. Επιδόσεις Κινητήρα. Υπολογισμός και μέτρηση ισχύος. Παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ του κινητήρα.

4η  Ενότητα: Μείγματα / ρύθμιση μείγματος, προανάφλεξη. Κατασκευή Κινητήρα. Περίβλημα στροφάλου, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας, λεκάνη λαδιού (κάρτερ). Βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων. Συστήματα κυλίνδρων και εμβόλων. Συνδετήριες ράβδοι, σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής. Μηχανισμοί βαλβίδων. Μειωτήρες στροφών ελίκων.

5η  Ενότητα:  Συστήματα Καυσίμου Κινητήρα. Αναμικτήρες. Τύποι, κατασκευή και αρχές λειτουργίας. Παγοποίηση και θέρμανση. Συστήματα Έγχυσης Καυσίμου. Τύποι, κατασκευή και αρχές λειτουργίας. Συστήματα Εκκίνησης και Ανάφλεξης . Συστήματα εκκίνησης. Τύποι σπινθηροπαραγωγών, κατασκευή και αρχές λειτουργίας. Συνδεσμολογία ανάφλεξης, σπινθηριστές. Συστήματα χαμηλής και υψηλής τάσης.

6η  Ενότητα: Συστήματα Επαγωγής, Εξαγωγής και Ψύξης. Κατασκευή και λειτουργία των συστημάτων επαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων εναλλακτών αέρα. Συστήματα εξαγωγής και συστήματα ψύξης κινητήρα.

7η  Ενότητα: Υπερσυμπίεση/Στροβιλοσυμπίεση. Αρχές και σκοπός της υπερσυμπίεσης και οι επιδράσεις της στις παραμέτρους του κινητήρα. Κατασκευή και λειτουργία των συστημάτων υπερσυμπίεσης / στροβιλοσυμπίεσης. Ορολογία συστήματος. Συστήματα ελέγχου. Προστασία συστήματος.

8η  Ενότητα: Λιπαντικά και Καύσιμα. Ιδιότητες και προδιαγραφές. Πρόσθετα καυσίμου. Προφυλάξεις ασφαλείας. Συστήματα Λίπανσης. Λειτουργία συστήματος / διάταξη και εξαρτήματα.

9η  Ενότητα:  Συστήματα Ενδείξεων Κινητήρα. Ταχύτητα κινητήρα. Θερμοκρασία κεφαλής κυλίνδρου. Πίεση και θερμοκρασία λαδιού. Θερμοκρασία καυσαερίων. Ροή και πίεση καυσίμου. Πίεση εισαγωγής.

11η  Ενότητα: Εγκατάσταση Προωθητικού Συστήματος. Διαμόρφωση αντιπυρικών διαφραγμάτων, καλύμματα κινητήρα, ακουστικά φατνώματα, βάσεις κινητήρα, αντιδονητικά υποστηρίγματα, εύκαμπτοι σωλήνες, αγωγοί, τροφοδότες, συζευκτήρες, επικάλυψη καλωδιώσεων, καλώδια και ράβδοι ελέγχου, σημεία ανάρτησης και αποστράγγισης.

12η Ενότητα:  Συστήματα Παρακολούθησης Κινητήρα και Λειτουργία Εδάφους. Διαδικασίες εκκίνησης και δοκιμής κινητήρα στο έδαφος. Ερμηνεία της ισχύος εξόδου κινητήρα και παραμέτρων. Επιθεώρηση κινητήρα και παρελκομένων: κριτήρια, ανοχές και δεδομένα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. Αποθήκευση και Προστασία Κινητήρα. Προστασία και επαναφορά σε λειτουργία του κινητήρα και των εξαρτημάτων / συστημάτων.

 

 

1η Εργαστ. Άσκηση: Βασικά τμήματα αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα

2η Εργαστ. Άσκηση: Βασικά εργαλεία επισκευής αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα

3η Εργαστ. Άσκηση: Αφαίρεση-επανατοποθέτηση αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα σε αεροσκάφος

4η Εργαστ. Άσκηση: Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα

5η Εργαστ. Άσκηση: Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων και έλεγχος σπινθηριστών

6η Εργαστ. Άσκηση: Αντικατάσταση και συγχρονισμός μανιατό, επιθεώρηση καλωδίωσης ανάφλεξης

7η Εργαστ. Άσκηση: Αφαίρεση, επιθεώρηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων συστήματος λίπανσης

8η Εργαστ. Άσκηση: Αφαίρεση, επιθεώρηση και συναρμολόγηση αντλίας καυσίμου αεροπορικού εμβολοφόρου βενζινοκινητήρα

9η Εργαστ. Άσκηση: Κατεργασία εξαρτημάτων αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα σε εργαλειομηχανές

10η Εργαστ. Άσκηση: Μετρήσεις φθορών σε εξαρτήματα εμβολοφόρων κινητήρων

11η Εργαστ. Άσκηση: Ζυγοστάθμιση στροφαλοφόρου άξονα εμβολοφόρου
αεροπορικού κινητήρα.

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Εξειδικευμένο Λογισμικό Θερμοδυναμικής ανάλυσης κύκλων Otto και Diesel.

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

110

Ασκήσεις Πράξης

30

Εργαστηριακές Ασκήσεις

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

182

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις επιδόσεις των εμβολοφόρων κινητήρων

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1)            ”Aircraft Propulsion-A review of the evolution of Aircraft Piston Engines”, C.Fayette Taylor, Smithsonian Annals of Flight, Vol.1, No 4, Smithsonian Institution Press 1971.

2)            “Airframe and Powerplant Mechanics”, FAA EA-AC65-12A

3)            “Training Manual Powerplant Section Book 1”, EA-ITP-P1, Aviation Maintenance Publishers Inc.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: