(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3250Τ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

2

Ασκήσεις πράξης

1

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://ahatzi.teiste.gr/?page_id=10

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η ανάλυση των συστημάτων επικοινωνίας και ναυτιλίας των πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών. Συγκεκριμένα μελετάτε ο τρόπος λειτουργίας τους, ο ρόλος τους στο αεροσκάφος και η συνεργασία μεταξύ τους. Εξετάζονται όλα τα είδη επικοινωνιών (φωνής, εικόνας, βίντεο, δεδομένα πληροφοριών ή/και κινδύνου) και η αρχή μετάδοσης τους (HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου).

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

·         αναγνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα επικοινωνίας στο αεροσκάφος και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τον ρόλο τους

·         περιγράφει τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων επικοινωνιών και ναυτιλίας αεροσκαφών

·         εφαρμόσει τις γνώσεις του ώστε να διεξάγει στοιχειώδεις σχεδιαστικούς υπολογισμούς για καθορισμό της ποιότητας επικοινωνίας σε μια ασύρματη ζεύξη

·         εργάζεται μόνος/η του/της ή να συνεργάζεται σε ομάδα, πάνω στην αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων σε θέματα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η Ενότητα: ATC - Σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, περιγραφή συστημάτων ενδοεπικοινωνιών στο πιλοτήριο

2η Ενότητα: Συστήματα πομποδεκτών

Δέκτες ΑΜ για ομόδυνη λήψη, Δέκτες FM, Πομποδέκτης συστημάτων VHF/HF αεροσκαφών

3η Ενότητα: Συστήματα εκπομπής και λήψης (HF, VHF και UHF)

4η Ενότητα:  Τυπικά συστήματα επικοινωνίας και ναυτιλίας α/φών I

ACARS-Επικοινωνία ARINC και Σύστημα Διευθυνσιοδότησης και Αναφοράς

AMDAR-Σύστημα λήψης μετεωρολογικών δεδομένων

SELCAL- Σύστημα επιλεκτικής κλήσης

ELT- Ο πομπός εντοπισμού επείγουσας ανάγκης

5η Ενότητα: TCAS-Σύστημα Αεροσκάφους αποφυγής Εναέριας Σύγκρουσης

6η Ενότητα: Τυπικά συστήματα επικοινωνίας και ναυτιλίας α/φών II

ADF- Σύστημα αυτόματου προσδιορισμού κατεύθυνσης

VOR - Το πολυκατευθυντικό σύστημα πλοήγησης VOR

7η Ενότητα: Τυπικά συστήματα επικοινωνίας και ναυτιλίας α/φών III

ILS-Το  σύστημα ενόργανης προσγείωσης

MLS- μικροκυματικό σύστημα προσγείωσης ακριβείας

DME-Το σύστημα προσδιορισμού μέτρησης της απόστασης του αεροσκάφους από τον διάδρομο προσγείωσης

TACAN-TACtical Air Navigation

8η Ενότητα:  Εισαγωγή στις Δορυφορικές επικοινωνίες (υποσυστήματα ζεύξης, δορυφόροι, Link budget)

9η Ενότητα:  Δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών αεροσκάφους

10η Ενότητα:  Δορυφορικά συστήματα ναυτιλίας (GPS, Galilaio, Glonass και GNSS)

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·         Χρήση διαδικτύου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Ατομικές εργασίες

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

104

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν είτε γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη ή Δημόσια Παρουσίαση.

 

Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με κλειστές σημειώσεις και περιλαμβάνουν :

 

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλών επιλογών

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με υπολογισμό παραμέτρων ασύρματης ζεύξης

 

 

 

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλίο [32998396]: Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών, Χατζηευφραιμίδης Αντώνης

Aircraft Communication and Navigation Systems, Mike Tooley and David Wyatt, 2009

Brian Kendal, “Manual of Avionics”, Blackwell Science, 1999.

Keith W. Bose, “Aviation Electronics”, Jeppesen, 1983.

James W. Wasson, “Avionic Systems – Operation and Maintenance”, Jeppesen, 1994.

D. H. Middleton, “Avionic Systems”, Longman, 1989

Cary R. Spitzer, “Digital Avionic Systems – Principles and Practice”, McGraw Hill, 1993

Cary R. Spitzer, “The Avionics Handbook”, Lewis Publishers, Inc. 2000

Myron Kayton, Walter Fried, “Avionics navigation Systems”, John Wiley & Sons, 1997

John R. Newport, “Avionic Systems Design”, CRC Press, 1994

Albert Helfrick, “Principles of Avionics”, Avionics Communications Inc. 2002

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: