(1)     ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AE3260

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

3

Ασκήσεις πράξης

1

0

Εργαστηριακές ασκήσεις

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://ahatzi.teiste.gr/?page_id=10

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει να καλύψει εισαγωγικά θέματα που συμπεριλαμβάνουν τις τεχνολογίες τοπικών δικτύων, να περιγράψει την αρχιτεκτονική των μοντέλων αναφοράς OSI και TCP/IP, να αναλύσει τα πρότυπα MIL – STD – 1553 & ARINC που εφαρμόζονται στους δίαυλους επικοινωνίας  των αεροσκαφών, να συγκρίνει τα διαφορετικά μέσα μετάδοσης δεδομένων με έμφαση στις επικοινωνίες οπτικών ινών στο αεροσκάφος (fly by light), καθώς και να εισάγει μεθοδολογίες ανάλυσης και σύνθεσης δικτύων οπτικών ινών.

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

·         αναγνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές τεχνικές  σχεδίασης των τοπικών δικτύων αεροσκαφών καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν

·         κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των τοπικών δικτύων αεροσκαφών

·         αναφέρει τα βασικά στοιχεία των οπτικών επικοινωνιών (οπτικές ίνες, δίοδοι, ενισχυτές, διακόπτες, κ.α.) και τις εφαρμογές τους στα αεροσκάφη

·         σχεδιάζει ένα οπτικό επικοινωνιακό σύστημα (ενσύρματο ή/και ασύρματο) και να προσδιορίζει την απόδοση του

·         είναι σε θέση να φέρει εις πέρας ανάλυση προβλημάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και να συνθέτει / σχεδιάζει λύσεις, καθώς και να αξιολογεί συγκριτικά εναλλακτικές προτάσεις

·         εργάζεται μόνος/η του/της ή να συνεργάζεται σε ομάδα, πάνω στην αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων σε θέματα δικτύων αεροσκαφών

·         χρησιμοποιεί βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό μελέτης των επιδόσεων συστημάτων οπτικών επικοινωνιών

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(2)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

1η Ενότητα:  Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

2η Ενότητα:  Μηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης τοπικών δικτύων (ελεγχόμενοι και τυχαίας προσπέλασης)

3η Ενότητα:  Αρχιτεκτονική μοντέλων αναφοράς OSI και TCP/IP

4η Ενότητα:  To φυσικό στρώμα, μέσα μετάδοσης, πολυπλεξία, μεταγωγείς. Το στρώμα συνδέσμου: πλαισίωση, έλεγχος λαθών και ροής, πρωτόκολλα. Το στρώμα δικτύου: αλγόριθμοι δρομολόγησης και ελέγχου συμφορήσεις. Το στρώμα μεταφοράς. Το στρώμα συνεδρίας. Το στρώμα παρουσίασης. Το στρώμα εφαρμογής

5η Ενότητα:  Πρότυπο MIL – STD – 1553 (τύποι μηνυμάτων, τύποι λέξεων, χαρακτηριστικά διαύλου, χαρακτηριστικά συστήματος, τοπολογία δικτύων, έλεγχος δικτύων, εφεδρικότητα συστημάτων, ιεραρχία, εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας, πρωτόκολλο και συγχρονισμός συστήματος, έλεγχος δεδομένων)

6η Ενότητα: Πρότυπο ARINC (429, 629, 419, 561, 573, 575, 615, 708, 717)

7η Ενότητα: Μέσα μετάδοσης (ομοαξονικό καλώδιο, θωρακισμένο συνεστραμμένο καλώδιο, οπτική ίνα)

8η Ενότητα: Δομή οπτικής ίνας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικών ινών ή μέσω ηλεκτρικών αγωγών. Μπάρα δεδομένων οπτικών ινών. Όροι σχετικοί με οπτικές ίνες. Τερματισμοί. Συζεύκτες, τερματικά ελέγχου, ακραία τερματικά. Εφαρμογή των οπτικών ινών στα συστήματα αεροσκαφών. Πολυρυθμικές και μονορυθμικές οπτικές ίνες. Πυρήνες βαθμωτού δείκτη και πυρήνες βηματικού δείκτη. Μηχανισμοί σύνδεσης. Απώλεια εισαγωγής φωτός. Σημασία του numerical aperture.

9η Ενότητα: Μετάδοση σήματος σε οπτική ίνα (Εξασθένιση, διαπλάτυνση παλμού.)

10η Ενότητα: Εξαρτήματα εκπομπής & λήψης (Δίοδοι laser, LEDs, κυκλώματα οδήγησης, Δίοδοι PIN και APD. Ενισχυτής trasnimpedanse. Σταθερότητα ενισχυτή. Λειτουργία ενισχυτή σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.)

11η Ενότητα: Εξαρτήματα δικτύου οπτικών ινών. (Παθητική συζεύκτες. Ενεργητικοί συζεύκτες – επαναλήπτες.)

12η Ενότητα: Εννοιολογική σχεδίαση δικτύου οπτικών ινών – Οπτικά δίκτυα α/φων

Υπολογισμός ισχύος εκπομπής. Υπολογισμός διεύρυνσης παλμού. Link budget. Λόγος σήματος προς θόρυβο στη λήψη. Τοποθέτηση συζευκτών – επαναληπτών.

13η Ενότητα: Ασύρματα οπτικά δίκτυα με εφαρμογή σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1η εργαστηριακή άσκηση :Σχεδίαση ενός τοπικού δικτύου δεδομένων

2η εργαστηριακή άσκηση : Μηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης τοπικών δικτύων

3η εργαστηριακή άσκηση :Σύγχρονοι δίαυλοι επικοινωνίας αεροσκαφών

4η εργαστηριακή άσκηση : Εισαγωγή σε πρόγραμμα προσομοίωσης οπτικών κυκλωμάτων

5η εργαστηριακή άσκηση : Εξασθένηση φωτός σε οπτική διάδοση με προσομοίωση

6η εργαστηριακή άσκηση : Πειραματική σύγκριση χαρακτηριστικών LED και διόδου laser

7η εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση εξασθένησης στις οπτικές ίνες και απώλειες συνδέσμων

8η εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση μήκους οπτικής ίνας και συντελεστού εξασθένησης

9η εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση μέγιστου μήκος οπτικής ίνας λόγω εξασθένησης (attenuation limited link length)

10η εργαστηριακή άσκηση : Μετρήσεις εύρους ζώνης (Bandwidth) και διασποράς (Dispersion) στην οπτική ίνα

11η εργαστηριακή άσκηση : Διαγράμματα ματιού

 

(3)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης και σχεδιασμού οπτικών δικτύων

·         Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·         Χρήση διαδικτύου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

70

Εργαστηριακές ασκήσεις

40

Ατομικές εργασίες

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

130

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Για το θεωρητικό μέρος, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με κλειστές σημειώσεις και περιλαμβάνουν:

 

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή πολλαπλών επιλογών

·         Επίλυση προβλημάτων σχετικών με σχεδίαση ή/και ανάλυση οπτικών δικτύων

 

Για το εργαστηριακό μέρος οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με ανοικτές σημειώσεις και περιλαμβάνουν:

 

·         Εβδομαδιαίες ασκήσεις Προσομοίωσης (35%)

·         Εργαστηριακές μετρήσεις (35%)

·         Τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης & επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εκπονηθείσες εργαστηριακές   ασκήσεις ή υλοποίηση και παρουσίαση ατομικής/ομαδικής εργασίας κλιμακούμενης δυσκολίας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην γραπτή τελική εξέταση, έχουν μόνο οι φοιτητές που παρακολούθησαν επαρκώς το εργαστήριο.

 

Ως επαρκής παρακολούθηση του εργαστηρίου, ορίζεται η παρουσία τουλάχιστον σε 80% των εργαστηριακών μαθημάτων και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 2/3 των ασκήσεων προσομοίωσης και των εργαστηριακών ενοτήτων.

 

Η επανεξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, για όσους έχουν παρακολουθήσει επαρκώς το εργαστήριο αλλά χωρίς να έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, γίνεται μόνο με συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος. Η βαθμολογία του εργαστηριακού μέρους σ’ αυτή την περίπτωση, υπολογίζεται μόνο από την βαθμολογία της τελικής εξέτασης

(4)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλίο [32998396]: Συστήματα Επικοινωνίας Αεροσκαφών, Χατζηευφραιμίδης Αντώνης

Βιβλίο [12534026]: Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall

Βιβλίο [9731]: Δίκτυα Οπτικών Ινών, Green Paul E., Κ. Καρούμπαλος

Βιβλίο [18548902]: Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Agrawal Govind P.

Βιβλίο [18548880]: Ινοοπτικές επικοινωνίες, Παγιατάκης Γεράσιμος Κ.

Βιβλίο [50660003]: Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών, Ουζούνογλου Ν.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: